Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Abijamovo kráľovstvo v Judsku (913 – 911)

  1 V osemnástom roku kráľa Jeroboama, Nebatovho syna, sa kráľom nad Júdom stal Abijam. 2 Tri roky kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Maacha, Absolonova dcéra. 3 Páchal všetky hriechy, ktoré jeho otec popáchal pred ním, a jeho srdce nebolo celkom oddané Jahvemu, jeho Bohu, ako srdce jeho praotca Dávida. 4 Ale Jahve, jeho Boh, kvôli Dávidovi dal, aby mu lampa svietila v Jeruzaleme, keď vzbudil po ňom jeho syna a ušetril Jeruzalem. 5 To preto, lebo Dávid robil, čo je správne v Jahveho očiach, a po celý život sa nevyhýbal ničomu z toho, čo mu prikázal, okrem prípadu Chetejca Uriáša. 6 7 Ostatné Abijamove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Medzi Abijamom a Jeroboamom bola vojna. 8 Potom sa Abijam uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asa.

  Asovo kráľovstvo v Judsku (911 – 870)

  9 V dvadsiatom roku izraelského kráľa Jeroboama sa judským kráľom stal Asa. 10 Štyridsaťjeden rokov kraľoval v Jeruzaleme. Meno jeho starej matky bolo Maacha, Absolonova dcéra. 11 Asa konal, čo bolo správne v Jahveho očiach, ako jeho praotec Dávid. 12 Vyhnal z krajiny zasvätencov modlárskeho smilstva, bývajúcich pri svätyniach pohanských bohov, a odstránil všetky modly, ktoré dali narobiť jeho otcovia. 13 Aj svojej starej matke Maache vzal hodnosť Veľkej Panej, lebo dala zhotoviť necudnosť pre bohyňu Ašeru. Asa tú necudnosť dal zoťať a spálil ju v údolí Kidron. 14 Hoci výšiny neboli odstránené, Asovo srdce bolo dokonale oddané Jahvemu po celý jeho život. 15 Do Jahveho chrámu uložil dary, ktoré zasvätil sám jeho otec i on: striebro, zlato a zariadenie. 16 Medzi Asom a izraelským kráľom Bašom bola vojna po celý ich život. 17 Izraelský kráľ Baša vtrhol do Judska a vystaval Ramu, aby odrezal prístup judskému kráľovi Asovi. 18 Asa vzal všetko striebro a zlato, čo zostalo v pokladnici Jahveho chrámu, a poklady kráľovského paláca. Dal ich svojim sluhom a poslal ich ku kráľovi Aramu Ben-Hadadovi, synovi Tabrimmona, Chezjoonovho syna, ktorý sídlil v Damasku, s týmto posolstvom: 19 "Medzi nami je zmluva, ako bola medzi tvojím otcom a mojím otcom. Pozri, posielam ti dar, striebro a zlato. Zruš teda svoju zmluvu s izraelským kráľom Bašom, aby odtiahol odo mňa." 20 Ben-Hadad ochotne vypočul kráľa Asu a poslal svojich veliteľov vojska proti izraelským mestám. Vydobyl Ijon, Dan, Abel-Bet-Maachu, celý Kinnerot a tiež celý kraj Neftali. 21 Keď sa o tom dopočul Baša, zastavil práce na Rame a stiahol sa do Tirce. 22 Kráľ Asa zvolal celé Judsko, nikoho nevynímajúc, aby poodnášali z Ramy kamene a drevo, ktorým ju Baša opevnil, a kráľ nimi opevnil benjamínsku Gebu a Micpu. 23 Ostatné Asove príbehy, všetko jeho hrdinstvo a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. Vo svojej starobe však ochorel na nohy. 24 Asa sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v meste Dávida, jeho praotca. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jozafat.

  Nadabovo kráľovstvo v Izraeli (910 – 909)

  25 Nadab, Jeroboamov syn, sa stal kráľom nad Izraelom v druhom roku judského kráľa Asu a dva roky kraľoval nad Izraelom. 26 Robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, nasledoval správanie svojho otca a hriech, do ktorého zavliekol Izrael. 27 Baša, Achijov syn z Isacharovho domu, sa sprisahal proti nemu a zavraždil ho v Gibetone, filištínskom meste, ktoré obliehal Nadab a celý Izrael. 28 Baša ho zabil v treťom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom miesto neho. 29 Keď sa stal kráľom, pozabíjal celý Jeroboamov dom, neušetril z Jeroboama nikoho, až kým ich nevykynožil podľa Jahveho slova, ktoré vyriekol skrze svojho sluhu, Achiju zo Šíla, 30 pre hriechy, ktoré Jeroboam spáchal a do ktorých zviedol Izrael, a pre urážky, ktorými urážal Jahveho, Boha Izraela. 31 Ostatné Nadabove príbehy a všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe 32 Letopisov izraelských kráľova.

  Bašovo kráľovstvo v Izraeli (909 – 886)

  33 V treťom roku judského kráľa Asu sa kráľom nad Izraelom stal Baša, Achijov syn, v Tirci na dvadsaťštyri rokov. 34 Robil, čo sa nepáčilo Jahvemu, a nasledoval správanie Jeroboama a hriech, do ktorého on zatiahol Izrael.
 • Prvá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)