Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Stretnutie Eliáša a Obadjahua

  1 Po dlhom čase v treťom roku Jahveho slovo zaznelo Eliášovi: "Choď, ukáž sa Achabovi a ja pošlem dážď na zem." 2 Eliáš teda odišiel ukázať sa Achabovi. V Samárii bol veľký hlad. 3 Achab dal zavolať Obadjahua, správcu paláca. Tento Obadjahu mal úctivú bázeň pred Jahvem; 4 a keď Jezabel vraždila Jahveho prorokov, vzal sto prorokov, ukryl ich po päťdesiatich v jaskyni a tam ich živil chlebom a vodou. 5 Achab povedal Obadjahuovi: "Poď! Prejdeme krajinou, ku všetkým prameňom vôd a ku všetkým potokom, azda nájdeme trávu, aby sme tak uživili kone a mulice a nemuseli zabíjať dobytok." 6 Rozdelili si krajinu, aby ňou prešli. Achab šiel jednou cestou sám a Obadjahu šiel druhou cestou sám. 7 Keď bol Obadjahu na ceste, naraz stretol Eliáša. Obadjahu ho poznal, vrhol sa pred ním na tvár k zemi a zvolal: "Ty si tu, pán môj, Eliáš?" 8 Ten mu odpovedal: "Tu som. Choď, povedz svojmu pánovi: Eliáš je tu." 9 Nato mu odpovedal: "Čím som sa previnil, že vydávaš svojho sluhu do Achabových rúk, aby ma zabil? 10 Ako že žije Jahve, tvoj Boh! Niet národa, ani kráľovstva, kde by ťa nebol môj pán poslal hľadať, a keď mu povedali, že ťa niet, žiadal od kráľovstva a od národa prísahu, že ťa nenašli. 11 A ty mi teraz hovoríš: ‚Choď, povedz svojmu pánovi: Eliáš je tu‘? 12 Veď keď odídem od teba, Jahveho Duch ťa odnesie neviem kam; ja to pôjdem oznámiť Achabovi, on ťa nenájde a mňa zabije. A ja, tvoj sluha, som od mlada Jahveho ctiteľom. 13 Či tebe, môjmu pánovi, neoznámili, čo som urobil, keď Jezabel zabíjala Jahveho prorokov? Ukryl som sto Jahveho prorokov po päťdesiatich v jaskyni a živil som ich chlebom a vodou. 14 A ty mi teraz kážeš: ‚Choď, povedz svojmu pánovi: Eliáš je tu.‘ Veď ma zabije!" 15 Eliáš mu odpovedal: "Ako že žije Jahve Cebaot, ktorému slúžim, ešte dnes sa mu ukážem."

  Eliáš a Achab

  16 Obadjahu šiel v ústrety Achabovi, oznámil mu to a Achab sa vydal v ústrety Eliášovi. 17 Keď Achab uzrel Eliáša, povedal mu: "Tu si, ty, čo vedieš Izrael do záhuby!" 18 Eliáš odpovedal: "Izrael nevediem do záhuby ja, ale ty a dom tvojho otca, lebo ste opustili Jahveho a ty chodíš za baalmi. 19 Teraz však pošli poslov, aby zvolali celý Izrael ku mne na horu Karmel, aj štyristopäťdesiat Baalových prorokov, ktorí jedávajú pri Jezabelinom stole."

  Obeta na Karmeli

  20 Achab poslal poslov ku všetkým Izraelcom a dal zhromaždiť prorokov na vrch Karmel. 21 Eliáš predstúpil pred všetok ľud a povedal: "Dokedy budete pokrivkávať jednou nohou sem, druhou tam? Ak Jahve je Bohom, nasledujte ho. Ak Baal, nasledujte jeho!" Ale ľud mu neodpovedal ani slovo. 22 Eliáš pokračoval: "Ako Jahveho prorok zostávam už len ja sám, a Baalových prorokov je štyristopäťdesiat. 23 Dajte nám dvoch mladých býkov. Oni nech si vyberú jedného, nech ho rozsekajú na kusy a uložia na drevo, ale oheň nech nezaložia. Ja pripravím druhého býčka, uložím ho na drevo a oheň tiež nezaložím. 24 Potom vzývajte svojho boha a ja budem vzývať Jahveho meno. Boh, ktorý odpovie ohňom, to je skutočný Boh." Všetok ľud odpovedal: "To je správne." 25 Eliáš potom povedal Baalovým prorokom: "Vyberte si býka a začnite, lebo vás je veľa. Vzývajte svojho boha, ale oheň nezapaľujte!" 26 Vzali býka, pripravili ho a vzývali Baalovo meno od rána až do poludnia volajúc: "Baal, odpovedz nám!" No nebolo hlasu, nebolo odpovede. Pritom tancovali a kľakali pred oltárom, ktorý urobili. 27 Napoludnie sa im Eliáš posmieval a povedal: "Kričte hlasnejšie, veď je bohom. Má veľa starostí, veľa zamestnaní, alebo je na cestách. Možno, že spí, nech sa zobudí!" 28 A tak kričali hlasnejšie a podľa svojho zvyku si telá narezávali mečmi a oštepmi, až sa im liala krv. 29 Poludnie prešlo, a oni vykrikovali v prorockom vzrušení až po hodinu, keď sa prinášala obeta, no nebolo hlasu, odpovede, ani znaku, že si to niekto všimol. 30 Vtedy Eliáš prehovoril ku všetkému ľudu: "Poďte ku mne!" Všetok ľud prišiel k nemu. On opravil Jahveho oltár, ktorý bol zborený. 31 Eliáš vzal dvanásť kameňov podľa počtu kmeňov synov Jakuba, ktorého Jahve oslovil slovami: "Tvoje meno bude Izrael." 32 Z kameňov postavil oltár Jahveho menu a okolo oltára vykopal priekopu, takú širokú, že sa do nej dali vysiať dve sey zrna. 33 Poukladal drevo, rozsekal býka a položil ho na drevo. 34 Potom povedal: "Naplňte štyri vedrá vodou a vylejte na celopalnú obetu a na drevo!" Urobili tak. Potom povedal: "Ešte raz!" Urobili to po druhý raz. Znovu povedal: "Aj po tretí raz!" Urobili tak po tretí raz. 35 Voda tiekla okolo oltára, aj priekopa sa naplnila vodou. 36 V hodine, keď sa prináša obeta, prorok Eliáš vystúpil dopredu a povedal: "Jahve, Bože Abrahámov, Izákov a Izraelov, nech dnes poznajú, že ty si Bohom v Izraeli a ja som tvoj sluha a že som toto všetko urobil na tvoj príkaz. 37 Odpovedz mi, Jahve, odpovedz mi, aby všetok tento ľud vedel, že ty, Jahve, si Boh a že ty obraciaš ich srdce." 38 Vtom padol oheň od Jahveho a strávil celopal i drevo a pohltil aj vodu, ktorá bola v priekope. 39 Všetok ľud to videl; ľudia padli tvárou na zem a hovorili: "Jahve je Boh! Jahve je Boh!" 40 Eliáš im povedal: "Pochytajte Baalových prorokov! Nech z nich neunikne ani jeden!" Pochytali ich a Eliáš ich dal zaviesť k potoku Kišon a tam ich pozabíjal.

  Koniec sucha

  41 Potom Eliáš povedal Achabovi: "Choď hore, jedz a pi, lebo počujem hukot dažďa!" 42 Keď sa Achab pobral hore jesť a piť, Eliáš vystúpil na vrchol Karmelu, sklonil sa k zemi a dal si tvár medzi kolená. 43 "Choď a pozri smerom k moru," povedal svojmu sluhovi. On vystúpil hore, pozrel sa a povedal: "Niet tam ničoho." Nato mu prikázal: "Sedemkrát sa vráť." 44 Pri siedmom raze sa ozval: "Vidím obláčik ako ľudská dlaň vystupovať od mora." Nato Eliáš povedal: "Choď povedať Achabovi: Priahaj a ponáhľaj sa dolu, aby ťa dážď nezdržal." 45 Za malú chvíľu nebo stemnelo mrakmi a víchrom a spustil sa veľký dážď. Achab sadol na voz a uháňal do Jizreela. 46 Jahveho ruka bola nad Eliášom, opásal si bedrá a bežal pred Achabom až ku vchodu do Jizreela.
 • Prvá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)