Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  Vyslanie Dvanástich

  1 Zvolal svojich dvanástich učeníkove a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každú chorobu a každý neduh. 2 Toto sú mená dvanástich apoštolova: prvý Šimon, zvaný Peter, jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a Matúš, mýtnik, Jakub Alfejov a Tadeáš, 4 Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. 5 Týchto dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: "K pohanom nezabočujte a do samaritánskych miest nevchádzajte; 6 choďte radšej k strateným ovciam z domu Izraela. 7 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, diablov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. 9 Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani drobné peniaze; 10 ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoje jedlo. 11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je tam hoden. Tam potom zostaňte, kým nepôjdete ďalej. 12 Keď vojdete do domu, želajte mu pokoj. 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech váš pokoj zostúpi naň, ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. 14 Keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo mesta odíďte a straste si prach z nôh. 15 Veru, hovorím vám: Krajine sodomskej a gomorskej bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. 16 Pozrite, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.

  Misionári budú prenasledovaní

  17 Dajte si pozor pred ľuďmi, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydávali svedectvo im a pohanom. 19 Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať, 20 veď to už nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a zabijú ich. 22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám, že nepochodíte izraelské mestá, kým nepríde Syn človeka. 24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. 25 Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich!

  Hovoriť otvorene a bez strachu

  26 Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa nevyzvedelo. 27 Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. 28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. 29 Či nepredávajú dva vrabce za groš? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca. 30 Vám sú aj všetky vlasy na hlave spočítané. 31 Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. 32 Kto vyhlási pred ľuďmi, že je za mňa, o tom ja vyhlásim pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach, že som za neho; 33 ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.

  Ježiš je príčinou nesváru

  34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nepriniesol som pokoj, ale meč. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. 36 Vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.

  Zrieknuť sa seba a nasledovať Ježiša

  37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neprijme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

  Záver apoštolskej reči

  40 Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého, pretože je to spravodlivý, dostane odmenu spravodlivého. 42 Ktokoľvek dá piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár čerstvej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu."
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)