Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Sudcov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Oznámenie Samsonovho narodenia

  1 Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve ich vydal do rúk Filištíncov na štyridsať rokov. 2 Bol človek z Corey z kmeňa Dan a menoval sa Manoach. Jeho žena bola neplodná, nemala deti. 3 Jahveho anjela sa zjavil tejto žene a povedal jej: "Pozri, si neplodná a nemáš deti, ale počneš a porodíš syna. 4 Odteraz daj pozor, nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté, 5 lebo počneš a porodíš syna. Britva sa nesmie dotknúť jeho hlavy, lebo chlapec bude zasvätený Bohu od matkinho lona. On začne vyslobodzovať Izrael z ruky Filištíncov." 6 Žena to šla povedať svojmu mužovi: "Prišiel ku mne nejaký Boží muž, ktorý bol taký vznešený, že sa podobal Božiemu anjelovi. Nepýtala som sa, odkiaľ je, a on mi nepovedal svoje meno. 7 A povedal mi: ‚Počneš a porodíš syna. Odteraz nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté; lebo chlapec bude zasvätený Bohu od matkinho lona až do dňa svojej smrti.‘"

  Druhé zjavenie sa anjela

  8 Vtedy sa Manoach modlil k Jahvemu a hovoril: "Prosím ťa, Pane, nech príde ten Boží muž, ktorého si poslal, ešte raz k nám a nech nás poučí, čo máme robiť s chlapcom, keď sa narodí." 9 Boh vypočul Manoacha a Boží anjel znovu prišiel k žene, keď sedela na poli a jej muž Manoach nebol s ňou. 10 Žena to rýchlo utekala oznámiť svojmu mužovi a povedala mu: "Pozri, zjavil sa mi ten muž, ktorý nedávno prišiel ku mne." 11 Manoach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a povedal mu: "Ty si ten muž, ktorý sa rozprával s mojou ženou?" A on odpovedal: "Som to ja." 12 Nato Manoach povedal: "Keď sa tvoje slovo vyplní, podľa akých pravidiel má byť chlapec vychovávaný a čo má robiť?" 13 Jahveho anjel odpovedal Manoachovi: "Nech sa žena chráni všetkého, čo som jej zakázal. 14 Nech nepoužíva nič, čo pochádza z viniča, nech nepije víno ani opojný nápoj, nech neje nič nečisté, nech zachováva všetko, čo som jej prikázal." 15 Manoach povedal Jahveho anjelovi: "Dovoľ, aby sme ťa zdržali a pripravili ti kozľa." 16 A Jahveho anjel povedal Manoachovi: "Aj keby si ma zdržal, nejedol by som z tvojho pokrmu. Ale ak chceš pripraviť celopal, obetuj ho Jahvemu!" Manoach totiž nevedel, že je to Jahveho anjel. 17 Manoach sa opýtal Jahveho anjela: "Ako sa voláš? Chceli by sme ťa uctiť, keď sa tvoje slová vyplnia." 18 Jahveho anjel mu odpovedal: "Prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je podivuhodné." 19 Nato Manoach vzal kozľa a pokrmovú obetu a obetoval to na skale ako celopal Jahvemu, ktorý koná divy. Manoach a jeho žena sa prizerali. 20 Keď vystupoval plameň z oltára k nebu, vzniesol sa Jahveho anjel v tom plameni pred očami Manoacha a jeho ženy a oni padli tvárou k zemi. 21 Jahveho anjel sa už viac nezjavil Manoachovi ani jeho žene. Vtedy Manoach poznal, že to bol Jahveho anjel. 22 Manoach povedal svojej žene: "Iste zomrieme, lebo sme videli Boha." 23 Ale jeho žena mu odpovedala: "Keby nás Jahve bol chcel zabiť, nebol by prijal z našej ruky ani celopal, ani pokrmovú obetu, ani by nám nebol všetko toto ukázal, ani by nám nebol nič také oznámil." 24 Žena porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Jahve ho požehnával 25 a Jahveho duch ho začal podnecovať v tábore Dan, medzi Coreou a Eštaolom.
 • Kniha Sudcov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)