Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Sudcov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Kanaánci utláčajú Izrael

  1 Po Ehudovej smrti Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach. 2 Preto ich Jahve vydal do rúk kanaánskeho kráľa Jabina, ktorý panoval v Chacore. Veliteľom jeho vojska bol Sisera, ktorý býval v Charošet-Gojime. 3 Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu, lebo Jabin mal deväťsto železných vozov a už dvadsať rokov tvrdo utláčal Izraelcov.

  Debora

  4 V tom čase súdila Izrael Lapidotova žena, prorokyňa Debora. 5 Zasadala pod Deborinou palmou medzi Ramou a Bet-Elom v Efraimskom pohorí a Izraelci prichádzali k nej, aby ich súdila. 6 Poslala po Baraka, Abinoamovho syna, z Kedeš-Neftali a povedala mu: "Či ti Jahve, Boh Izraela, nerozkázal: ‚Choď, tiahni na vrch Tabor a vezmi so sebou desaťtisíc mužov z Neftaliho synov a zo Zabulonových synov? 7 Privábim k tebe k potoku Kišon Siseru, veliteľa Jabinovho vojska, s jeho vozmi a s jeho vojskom a vydám ti ho do rúk.‘" 8 Barak jej odpovedal: "Ak ty ideš so mnou, pôjdem, ale ak ty nejdeš so mnou, nepôjdem, lebo neviem, v ktorý deň mi Jahveho anjel dá úspech." 9 Povedala mu: "Dobre, pôjdem s tebou, ale sláva tejto výpravy, ktorú podnikáš, nepripadne tebe, lebo Jahve vydá Siseru do rúk ženy." Potom Debora vstala a išla s Barakom do Kedeša. 10 Barak zvolal Zabulona a Neftaliho do Kedeša. Desaťtisíc mužov ho nasledovalo a Debora išla s ním.

  Kenijec Cheber

  11 Kenijec Cheber sa oddelil od Kainovho kmeňa a od rodu synov Mojžišovho tesťa Chobaba a rozložil si stan pri dube v Saananime pri Kedeši.

  Siserova porážka

  12 Siserovi oznámili, že Barak, Abinoamov syn, vystúpil na horu Tabor. 13 Sisera zvolal všetky vozy, deväťsto železných vozov a všetko vojsko, ktoré mal, z Charošet-Gojimu k potoku Kišon. 14 Debora povedala Barakovi: "Vstaň! Lebo toto je deň, v ktorom ti Jahve vydal Siseru do rúk. Áno! Či sám Jahve nejde pred tebou?" Barak zostúpil z hory Tabor a desaťtisíc mužov za ním. 15 Jahve postihol Siseru, všetky jeho vozy a celé jeho vojsko panickou hrôzou pred Barakom. Sisera zoskočil z voza a utekal peši. 16 Barak prenasledoval vozy a vojsko až do Charošet-Gojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostrím meča; ani jeden muž nezostal nažive.

  Siserova smrť

  17 Medzitým Sisera utekal peši smerom k stanu Jael, ženy Kenijca Chebera, lebo medzi chacorským kráľom Jabinom a domom Kenijcu Chebera panoval mier. 18 Jael vyšla Siserovi v ústrety a povedala mu: "Zastav sa u mňa, môj pane, zastav sa u mňa, neboj sa!" On sa zastavil u nej v stane a ona ho zakryla pokrovcom. 19 Povedal jej: "Daj mi napiť trochu vody, prosím ťa, lebo som smädný." Otvorila kožený mech s mliekom, dala mu napiť a znova ho prikryla. 20 Povedal jej: "Postav sa ku vchodu do stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: ‚Je tu nejaký muž?‘ Odpovedz: ‚Nie.‘" 21 Ale Jael, Cheberova žena, vzala stanový kolík, chytila do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže sa zabodol do zeme. Spal tvrdým spánkom, únavou vyčerpaný, a tak zomrel. 22 A tu sa zrazu objavil Barak, prenasledujúci Siseru. Jael mu vyšla naproti a povedala mu: "Poď, ukážem ti človeka, ktorého hľadáš." Vošiel k nej a tam ležal Sisera mŕtvy, s kolíkom v sluchách.

  Oslobodenie Izraela

  23 Tak Boh v ten deň pokoril kanaánskeho kráľa Jabina pred Izraelcami. 24 A ruka Izraelcov čoraz tvrdšie doliehala na kanaánskeho kráľa Jabina, kým Jabina, kanaánskeho kráľa, celkom nezničili.
 • Kniha Sudcov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)