Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  O Raj bičhavel le dešuduje apoštolen

  1 Vičhinďa peskeren dešuduje učeňiken ke peste a diňa len pravos the zor upral o nalačhe duchi, hoj len te traden avri a te sasťaren dojekh dukh the nasvaľiben. 2 A o nava ole dešudujengere sas kala: ešebno o Šimon (so les vičhinen Peter) a leskero phral o Andrej, o Jakob le Zebedeoskero the leskero phral o Jan, 3 o Filip, o Bartolomej, o Tomaš, o Matuš o colňikos, o Jakob le Alfeoskero, o Tadeus, 4 o Šimon Kanaansko (so les vičhinenas Zelota) - the o Judaš Iškarijotsko, so les diňa andre. 5 Kale dešudujen bičhaďa o Ježiš a prikazinďa lenge: “Ma džan pro drom ko manuša, so nane Židi a ma džan andro foros le Samaritanengero. 6 Ale feder ela, te džana ki o bakrore, so našľile andral o kher le Izraeloskero. 7 Džan a kazinen, hoj avľa pašeder le ňeboskero kraľišagos. 8 Le nasvalen sasťaren avri, le malomocnen žužaren, le mulen uštaven andral o meriben, le demonen traden avri. Hijaba chudňan, hijaba den. 9 Ma len tumenca aňi somnakaj, aňi rup, aňi love andro žebi. 10 Ma len aňi gonoro pro drom, vaj po duj gada, aňi sandalki, aňi paci; bo o manuš so kerel buči peske zaslužinel peskero chaben. 11 Andre savo foros abo gavoro džana, dophučen tumen ko tumen andre oda foros priiľahas a ačhen ode dži akor, medik na džana het. 12 A sar džana andro kher, paľikeren. 13 Te ela oda kher pačivalo, mi avel tumaro smirom pre leste - ale te na ela pačivalo, mi avel tumaro smirom pale ke tumende. 14 Andral oda kher, abo andral oda foros, kaj tumen na prilena aňi na šunena tumare lava, džan odarik het a keren tele o prachos pal tumare pindre. 15 Čačipen phenav tumenge, hoj lokeder ela le manušenge andral e Sodoma the Gomora andro sudno džives, sar ole foroske.”

  Sar o bakrore maškar o vlki

  16 “Me tumen bičhavav sar le bakroren maškar o vlki. Aven pozorne sar o sapa a aven žuže sar o holubi. 17 Merkinen tumenge pro manuša! Bo dena tumen andre pro sudi a marena tumen andro sinagogi le bičenca. 18 The anglo foroskere raja the anglo kraľa tumen ľidžana vaš ma, hoj lenge te phenen pal ma a the le nažidenge. 19 A sar tumen dena andre, ma starinen tumen pal oda, so vakerena, abo so phenena. Bo andre odi ora tumenge ela dino, so te vakerel. 20 Bo na san oda tumen so vakeren, ale o Duchos tumare Dadeskero, so vakerel prekal tumende. 21 Bo o phral le phrales dela pro meriben a o dad le čhas. O čhave džana pre daj the pro dad a murdarena len. 22 Savore džene tumen našči avri ačhena vaš ma, ale oda, ko ľikerela avri dži o agor, ela zachraňimen. 23 A te pre tumende džana andre kada foros, denašen andre aver. Bo čačipen tumenge phenav, hoj na predžana o fori le Izraeloskere, medik na avela o Čhavo le manušeskero. 24 Oda so sikľol, nane bareder sar oda, so les sikavel a aňi o sluhas nane bareder sar leskero raj. 25 Dos hin te o učeňikos hino ajso sar leskero učiťeľis a o sluhas sar leskero raj. Te le rajes upral o kher vičhinde Beelzebul ( nekbareder demonos), ta keci buter le nipen andral o kher! 26 Vaš oda, ma daran tumen lendar! Bo ňič nane avke garudo, so na ela jekhvar otkerdo a nane počoral ňič, so pes jekhvar na dodžanela. 27 Oda, so tumenge vakerav počoral, phenen avri phundrades a oda, so šunen ča andro kan, oda vriskinen avri pal o padi. 28 Ma daran tumen olendar, so murdaren o ťelos, ale našči murdaren e duša. Ale sigeder daran olestar, so šaj zňičinel the e duša the o ťelos andro peklos. 29 Či na bikenen duje cikne čiriklen vaš jekh centos? Ale aňi jekh lendar na merel bi oda, hoj lendar tumaro Dad na džanel. 30 Ale tumenge hin zgende mek the savore bala pro šero. 31 Avke, ma daran tumen! Tumen mon buter sar ola cikne čirikle. 32 Sako, ko man pridžanela anglo manuša, ke oda man the me pridžanava anglo miro Dad so hino andro ňebos. 33 Sako, ko pes ladžala vaš ma anglo manuša, vaš oda man the me ladžava anglo miro Dad so hino andro ňebos. 34 Ma gondoľinen tumenge, hoj avľom te del o smirom pre phuv; na avľom te del o smirom, ale o mariben. 35 Bo avľom, hoj te džal o čhavo pro dad, e čhaj pre daj a e bori pre peskeri sasuj. 36 A tiri famelija ena ola, so džala pre tu. 37 Oda, ko dikhel radeder peskere dades vaj peskera da sar man, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. A oda, ko dikhel radeder peskere čhas vaj peskera čha sar man, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. 38 Oda, ko na lel peskero kerestos a na avel pal ma, nane hodno hoj te avel miro učeňikos. 39 Oda, ko arakhela peskero dživipen našavela les, ale oda, ko vaš ma našavela peskero dživipen, oda les arakhela. 40 Oda, ko tumen prilel, man prilel - a ko man prilel, prilel oles so man bičhaďa. 41 Oda, ko prilel le prorokos vaš oda, bo hino prorokos, chudela o počiňiben sar prorokos. A oda, ko prilel le čačipnaskeres vaš oda, bo hino čačipnaskero, chudela o počiňiben sar čačipnaskero. 42 Sako, ko diňahas te pijel jekhes kale ciknorendar hojča jekh poharis šilalo paňi, ča vaš oda, hoj hino učeňikos, čačipen tumenge phenav, hoj na našavela peskero počiňiben.”
 • Evanjelium podľa Matúša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)