Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Ženy v Ježišovom sprievode

  1 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním Dvanásti8,1 Lk 4,43-44 2 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,8,2-3 Lk 23,49.55; 24,10 3 potom Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojím majetkom.

  Podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde

  4 Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, rozpovedal im toto podobenstvo:8,4-8 Mt 13,1-9; Mk 4,1-9 5 „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. 6 Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahu. 7 Ďalšie padlo do tŕnia, ale to vzrástlo s ním a udusilo ho. 8 Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“8,8 Lk 14,35 9 Jeho učeníci sa ho pýtali: „Čo znamená toto podobenstvo?“8,9-10 Mt 13,10-17; Mk 4,10-12 10 On im nato povedal: „Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počúvali, a nechápali.8,10 Iz 6,9-10; Jer 5,21; Ez 12,2 11 Podobenstvo znamená toto: Zrno je Božie slovo.8,11-15 Mt 13,18-23; Mk 4,13-208,11 1Pt 1,23 12 Na kraji cesty sú tí, čo počúvajú; potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. 13 Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len načas a počas skúšky odpadajú. 14 Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú.8,14 1Tim 6,9-10 15 Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie.

  Podobenstvo o lampe

  16 Nikto nezažne lampu, aby ju prikryl nádobou alebo položil pod posteľ. Ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.8,16-18 Mk 4,21-258,16 Mt 5,15; Lk 11,33 17 Lebo nič nie je také skryté, aby nevyšlo najavo, ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo sa na verejnosť.8,17 Mt 10,26; Lk 12,2 18 Dávajte pozor, ako počúvate: Lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo si myslí, že má.“8,18 Mt 13,12; 25,29; Lk 19,26

  Ježišova rodina

  19 Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať.8,19-21 Mt 12,46-50; Mk 3,31-358,19 Jn 2,12; Sk 1,14 20 Oznámili mu: „Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť.“ 21 On im však povedal: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“8,21 Jn 15,14

  Utíšenie búrky

  22 Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi do člna a povedal im: „Prejdime na druhú stranu jazera.“ Keď odrazili od brehu8,22-25 Mt 8,23-27; Mk 4,35-41 23 a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustil na jazero víchor, takže sa čln napĺňal vodou a dostali sa do nebezpečenstva. 24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Učiteľ, učiteľ8,24 Gr. Majster., hynieme!“ Keď sa zobudil, pohrozil prívalu vody, ten ustal a nastalo ticho.8,24 Ž 65,8; 89,10; 107,29; Lk 9,42; 4,35.39 25 Nato im povedal: „Kde je vaša viera?“ So strachom a údivom si medzi sebou hovorili: „Kto je to, že rozkazuje vetru i vode a poslúchajú ho?“8,25 Lk 5,21; 7,49

  Ježiš v kraji Gerazénov

  26 Priplavili sa do gerazského kraja8,26 Alt. kraj Gerazénov; var. Gergeza, Gadara., ktorý je oproti Galilei.8,26-39 Mt 8,28-34; Mk 5,1-20 27 Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu nejaký muž z mesta posadnutý démonmi. Už dlhý čas sa neobliekal, nebýval v dome, ale sa zdržiaval v hroboch. 28 Keď zbadal Ježiša, s krikom padol pred neho a volal mocným hlasom: „Ježiš, Syn najvyššieho Boha, nechaj ma! Prosím ťa, nemuč ma!“8,28 1Krľ 17,18; Lk 4,34; Sk 16,17 29 Rozkázal totiž nečistému duchu, ktorý ho mal už dlhý čas v moci, aby z toho človeka vyšiel. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho. Ale on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. 30 Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ „Légia8,30 T. j. rímska vojenská jednotka (porov. Mk 5,9).,“ odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov. 31 A tí ho žiadali, aby im neprikázal odísť do priepasti.8,31 Zj 9,11; 11,7; 17,8; 20,1.3 32 Tam sa na vrchu pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. 33 Vtedy démoni vyšli z človeka a vošli do svíň. Nato sa črieda vyrútila dolu úbočím do jazera a utopila sa. 34 Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a priniesli o tom správu do mesta a do osád. 35 Ľudia sa teda vyšli pozrieť, čo sa stalo, a prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli démoni, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Prenikla ich hrôza. 36 Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. 37 Všetci obyvatelia gerazského kraja ho žiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Nastúpil teda do člna a vrátil sa. 38 Muž, z ktorého vyšli démoni, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale Ježiš ho poslal preč so slovami: 39 „Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh.“ Odišiel teda a rozchýril po celom meste, aké veľké veci mu urobil Ježiš.8,39 Ž 126,2

  Vzkriesenie Jairovej dcéry

  40 Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, pretože ho všetci očakávali.8,40-56 Mt 9,18-26; Mk 5,21-43 41 Tu prišiel muž menom Jairos, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby vošiel do jeho domu. 42 Umierala jeho jediná, dvanásťročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa naňho tlačili.8,42 Lk 7,12 43 Bola medzi nimi žena, ktorá už dvanásť rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden.8,43 Lv 15,25 44 Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho rúcha a krvácanie sa ihneď zastavilo.8,44 Nm 15,38-39; Lk 6,19 45 Ježiš sa pýtal: „Kto sa ma to dotkol?“ Keď sa nikto nepriznával, Peter povedal: „Učiteľ, to ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa.“ 46 Ale Ježiš povedal: „Voľakto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila.“8,46 Lk 5,17; 6,19 47 Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu, padla pred ním a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa ihneď uzdravila. 48 Ježiš jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji.“8,48 1Sam 1,17; Lk 7,50; 17,19; 18,42 49 Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela. Neunúvaj už učiteľa!“ 50 Keď to Ježiš počul, povedal: „Neboj sa! Len ver a bude zachránená.“ 51 Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi, Jakubovi, ako aj otcovi a matke dievčaťa.8,51 Lk 9,28 52 Všetci plakali a kvílili nad ňou. Ježiš však povedal: „Neplačte! Neumrela, ale spí.“8,52 Lk 7,13; Jn 11,11 53 No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. 54 Chytil ju za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“8,54 Lk 7,14 55 Vtom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. 56 Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo.8,56 Lk 5,14; 9,21
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)