Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha sudcov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Sudca Bárak a prorokyňa Debóra

  1 Aj po Ehúdovej smrti Izraeliti páchali to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, 2 a preto ich Hospodin vydal napospas kanaánskemu kráľovi Jabínovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho vojska bol Sisera, ktorý sídlil v Charošet-Gojíme.4,2 Joz 11,1-11; Sdc 6,1; 10,6; 1Sam 12,9 3 Izraeliti úpenlivo žiadali od Hospodina pomoc, lebo Jabín mal deväťsto železných vozov a Izraelitov dvadsať rokov tvrdo utláčal. 4 V tom čase súdila v Izraeli prorokyňa Debora, Lappidótova žena. 5 Sedávala pod Deborinou palmou na Efrajimskom pohorí medzi Rámou a Bételom a Izraeliti prichádzali k nej na súd.4,5 Gn 35,8 6 Ona poslala po Baráka, Abinoamovho syna, a zavolala ho z Kedeš-Naftali. Oznámila mu: „Hospodin, Boh Izraela, ti prikazuje: ‚Ihneď tiahni na vrch Tabór a vezmi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naftaliovcov a Zebulúnovcov.4,6 Joz 21,32; Heb 11,32 7 Ja ti potom privediem k potoku Kišón Siseru, Jabínovho veliteľa, s jeho vozmi i vojskom a vydám ti ho do rúk.‘“4,7 Ž 83,10 8 Barák jej odvetil: „Ak pôjdeš so mnou, pôjdem i ja, no ak so mnou nepôjdeš, nepôjdem ani ja.“ 9 Nato mu povedala: „Pôjdem s tebou, ale v tomto boji sa nepresláviš, lebo Hospodin vydá Siseru do rúk ženy.“ Potom Debora vstala a šla s Barákom do Kedeša. 10 Barák zvolal do Kedeša Zebulúnovcov a Naftaliovcov; šlo za ním desaťtisíc mužov a išla s ním aj Debora. — 11 Kénita Cheber sa oddelil od ostatných Kénitov, synov Mojžišovho tesťa Chobába, a postavil si stan pri posvätnom dube v Caanannime pri Kedeši.4,11 Nm 24,21; Sdc 1,16 12 Keď Siserovi oznámili, že Abinoamov syn Barák vyšiel na vrch Tabór, 13 Sisera sústredil všetkých deväťsto železných vozov a zvolal všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charošet-Gojímu k potoku Kišón. 14 Debora povedala Barákovi: „Vstaň, lebo práve dnes ti Hospodin vydal Siseru do rúk. Sám Hospodin totiž už vyšiel pred tebou.“ Barák zišiel z vrchu Tabór a za ním desaťtisíc mužov. 15 Hospodin mečom zmiatol pred Barákom Siseru i všetky vozy, i celý jeho tábor. Sisera zoskočil z voza a pešo utiekol.4,15 Gn 35,5; Ex 14,14; 23,27; Dt 2,25; Joz 2,9-11; 10,10; Sdc 5,20 16 Barák prenasledoval vozy i tábor až po Charošet-Gojím. Celé Siserovo vojsko padlo mečom, neostal ani jediný muž. 17 Sisera utekal pešo k stanu Jael, ženy Kénitu Chebera, pretože medzi chacórskym kráľom Jabínom a domom Kénijca Chebera bol mier. 18 Jael vyšla oproti Siserovi a pozvala ho: „Uchýľ sa, pane, uchýľ sa ku mne, neboj sa!“ Keď sa uchýlil k nej do stanu, zakryla ho prikrývkou. 19 „Daj sa mi, prosím, napiť vody, lebo som smädný.“ I otvorila kožený mech s mliekom, dala sa mu napiť a prikryla ho. 20 Ešte ju požiadal: „Postav sa ku vchodu stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: ‚Je tu niekto?‘, povedz, že nie.“ 21 Vtedy Cheberova manželka Jael vzala stanový kolík a kladivo, ticho sa priblížila k nemu a kolíkom mu prerazila sluchy. Kolík vnikol až do zeme. Sisera totiž od únavy tvrdo zaspal. Tak zomrel. 22 Keď Barák prenasledoval Siseru, Jael mu vyšla naproti a povedala mu: „Poď, ukážem ti muža, ktorého hľadáš!“ Vošiel k nej a hľa, ležal tam mŕtvy Sisera s kolíkom v sluchách. 23 Boh v ten deň pokoril kanaánskeho kráľa Jabína pred Izraelitmi. 24 Potom ruka Izraelitov stále tvrdšie doliehala na kanaánskeho kráľa Jabína, až kým ho nezničili.
 • Kniha sudcov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)