Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Daniel
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  Záložky

  Skúška Danielových priateľov v ohnivej peci

  1 Kráľ Nebúkadnecar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vysokú, šesť lakťov širokú. Dal ju postaviť v údolí Dúra v Babylone. 2 Kráľ Nebúkadnecar dal zvolať satrapov, predákov, miestodržiteľov, radcov, správcov pokladu, sudcov, úradníkov, všetkých hodnostárov krajiny, aby prišli na posviacku sochy, ktorú dal postaviť. 3 Vtedy sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, radcovia, správcovia pokladu, sudcovia, úradníci a všetci hodnostári krajiny na posviacku sochy, a postavili sa pred ňu. 4 Hlásateľ nahlas volal: Prikazuje sa vám, ľudia, národy a národnosti: 5 Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, musíte padnúť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal postaviť kráľ Nebúkadnecar. 6 Kto nepadne a nebude sa klaňať, v tú istú hodinu má byť uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece. 7 Preto, keď rozličné národy počuli zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, všetci ľudia, národy a národnosti padli a poklonili sa zlatej soche, ktorú kráľ Nebúkadnecar dal postaviť. 8 V tom istom čase pristúpili niekoľkí chaldejskí mužovia a zlomyseľne obžalovali Židov. 9 Povedali kráľovi Nebúkadnecarovi: Kráľu, ži naveky. 10 Ty, kráľ, si vydal rozkaz, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, padol a poklonil sa zlatej soche. 11 Kto však nepadne a nebude ju vzývať, nech je uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece. 12 Sú tu istí judskí mužovia, ktorých si poveril správou babylonskej krajiny - Šadrach, Méšach a Abéd-Negó. Títo mužovia, kráľu, neberú ohľad na teba, tvojich bohov neuctievajú a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa neklaňajú. 13 Vtedy Nebúkadnecar v rozčúlení a v hneve rozkázal predviesť Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega. Vtedy priviedli oných mužov pred kráľa. 14 Nebúkadnecar ich oslovil: Je to pravda, Šadrach, Méšach a Abéd-Negó, že neuctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť? 15 Teraz, ak ste ochotní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, padnúť a pokloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dobre. Ale ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. Aký boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk? 16 Šadrach, Méšach a Abéd-Negó odpovedali kráľovi Nebúkadnecarovi: Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. 17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. 18 Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme klaňať. 19 Vtedy Nebúkadnecar vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Méšachovi a Abéd-Negóvi zmenil. Rozkázal rozžeraviť pec sedemkrát viac, ako sa zvyčajne kúrilo. 20 Najsilnejším mužom zo svojho vojska rozkázal poviazať Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega a vrhnúť do rozpálenej ohnivej pece. 21 Potom poviazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a odeve a vrhli ich do rozpálenej ohnivej pece. 22 Pretože kráľov rozkaz bol taký prísny, a pec bola nadmieru rozpálená, plameň z nej usmrtil mužov, ktorí niesli Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega. 23 Ale tí traja poviazaní mužovia - Šadrach, Méšach a Abéd-Negó - padli do vnútra rozpálenej ohnivej pece. 24 Potom kráľ Nebúkadnecar zdesený náhle vstal. Svojim radcom povedal: Neuvrhli sme troch poviazaných mužov do ohňa? Odvetili mu: Skutočne, kráľu! 25 On povedal: Ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni, a niet na nich stopy porušenia. Ale výzor štvrtého je podobný synovi bohov. 26 Vtedy Nebúkadnecar pristúpil k otvoru rozpálenej ohnivej pece a povedal: Šadrach, Méšach a Abéd-Negó, služobníci najvyššieho Boha, vyjdite a poďte sem. Šadrach, Méšach a Abéd-Negó vystúpili z ohňa. 27 Potom sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, kráľovi ministri a videli, že oheň nemal nijakú moc nad telami mužov. Ani vlas na hlave im nepriškvrkol, ani šaty sa im nezmenili ani nepáchli ohňom. 28 Nebúkadnecar povedal: Nech je požehnaný Boh Šadrachov, Méšachov a Abéd-Negov, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali. Prestúpili príkaz kráľov, ale vydali vlastné telá, aby nemuseli vzývať a uctievať boha okrem svojho Boha. 29 Preto vydávam nariadenie: Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národnosti vysloví niečo hanlivého proti Bohu Šadrachovmu, Méšachovmu a Abéd-Negovmu, má byť rozkúskovaný a jeho dom obrátený na hnojisko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako tento! 30 Vtedy kráľ povýšil Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone. 31 Kráľ Nebúkadnecar všetkým ľuďom, národom a národnostiam, bývajúcim na celej zemi: Nech sa rozhojní váš pokoj! 32 Rozhodol som sa zverejniť znamenia a divy, ktoré mi urobil najvyšší Boh. 33 Aké veľké sú Jeho znamenia, aké mocné sú Jeho divy! Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a Jeho vláda z pokolenia na pokolenie.
 • Daniel
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)