Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36

  Záložky

  Sčítanie bojaschopných v Izraeli

  1 Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti vo svätostánku, v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich vyjdení z Egypta: 2 Zistite počet celého zboru Izraelcov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien všetkých mužov, hlavu za hlavou, 3 od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron ich zaraďte do príslušných vojov. 4 Pritom nech je s vami jeden muž z každého kmeňa; ten nech je čelným mužom vo svojej rodine. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku: Za Rúbena Elícúr, syn Šedéúrov; 6 za Šimeóna Šelumíél, syn Cúríšaddájov; 7 za Júdu Nachšón, syn Ammínádábov; 8 za Jissáchára Netaneél, syn Cúárov; 9 za Zebulúna Eliáb, syn Chélónov. 10 Za Jozefových synov: za Efrajima Elíšáma, syn Ammíhúdov, za Menaššeho Gamlíél, syn Pedácúrov; 11 za Benjamína Abídán, syn Gideóního; 12 za Dána Achíezer, syn Ammíšaddajov; 13 za Ašéra Pagíél, syn Ochránov; 14 za Gáda Eljásáf, syn Deúélov; 15 za Naftálího Achíra, syn Énánov. 16 Títo boli povolaní za zbor; oni boli kniežatami svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela. 17 Mojžiš a Áron si pribrali týchto mužov, ktorí boli podľa mena označení, 18 a v prvý deň druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Potom sa dávali zapísať podľa rodinnej príslušnosti, podľa čeľadí a rodín do počtu mien, od dvadsaťročných vyššie, hlava za hlavou 19 tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinajskej púšti. 20 Potomkov Rúbena, prvorodeného Izraela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli zavedení do rodového zoznamu, všetkých bojaschopných vyše dvadsaťročných mužov 21 bolo za kmeň Rúben štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných. 22 Šimeóncov, ich potomkov podľa ich čeľadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní, podľa počtu mien, hlava za hlavou, všetkých mužov od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 23 spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiatdeväťtisíc tristo. 24 Gádovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 25 spočítaných za kmeň Gád bolo štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat. 26 Júdovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 27 spočítaných za kmeň Júdu bolo sedemdesiatštyritisíc šesťsto. 28 Jissáchárovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 29 spočítaných za kmeň Jissáchár bolo päťdesiatštyritisíc štyristo. 30 Zebulúnovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 31 spočítaných za kmeň Zebulún bolo päťdesiatsedemtisíc štyristo. 32 Príslušníkov Jozefových kmeňov: Efrajimcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 33 spočítaných za kmeň Efrajim bolo štyridsaťtisíc päťsto. 34 Menaššeovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 35 spočítaných za kmeň Menašše bolo tridsaťdvatisíc dvesto. 36 Benjamíncov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 37 spočítaných za kmeň Benjamín bolo tridsaťpäťtisíc štyristo. 38 Dánovcov, ich potomkov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 39 spočítaných za kmeň Dán bolo šesťdesiatdvatisíc sedemsto. 40 Ašérovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 41 spočítaných za kmeň Ašér bolo štyridsaťjedentisíc päťsto. 42 Naftálíovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 43 spočítaných za kmeň Naftálí bolo päťdesiattritisíc štyristo. 44 Títo sú spočítaní, ktorých spočítal Mojžiš a Áron i kniežatá Izraela; tých bolo dvanásť mužov, po jednom mužovi za rodinu. 45 Všetkých spočítaných Izraelcov podľa ich rodín, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli, 46 teda všetkých spočítaných bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat.

  Služba levítov

  47 Avšak levíti, pochádzajúci z kmeňa Léví, podľa kmeňa svojich otcov, neboli započítaní medzi nich. 48 Hospodin totiž povedal Mojžišovi: 49 Iba kmeň Léví nespočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Izraelcov. 50 Ale ty sám pover levítov dozorom nad príbytkom svedectva i nad jeho zariadením a nad všetkým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všetky jeho zariadenia, nech ho obsluhujú a nech táboria okolo príbytku. 51 Keď sa bude mať príbytok pohnúť, levíti nech ho rozoberú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, levíti nech ho postavia. Avšak kto by sa priblížil z nepovolaných, nech je vydaný na smrť. 52 Všetci Izraelci budú bývať vo svojom tábore, každý pod svojou zástavou, podľa svojich vojov. 53 Levíti nech táboria okolo príbytku svedectva, aby nevzplanul hnev proti zboru Izraelcov. Levíti budú vykonávať službu pri príbytku svedectva. 54 Izraelci urobili celkom tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
  Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)