Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Pokračovanie kráľovstva Jeroboama I. (931 – 910)

  1 V tom čase ochorel Jeroboamov syn Abija. 2 A Jeroboam povedal svojej žene: "Vstaň a preobleč sa, aby nepoznali, že si Jeroboamova žena, a choď do Šíla. Tam je prorok Achija, ktorý mi povedal, že budem kráľom nad týmto ľudom. 3 Vezmi so sebou desať chlebov, koláče a krčah medu a choď k nemu. On ti oznámi, čo bude s chlapcom." 4 Jeroboamova žena tak urobila. Vybrala sa, išla do Šíla a vošla do Achijovho domu. Achija však nevidel, lebo mu staroba zastrela oči. 5 Ale Jahve povedal Achijovi: "Pozri, prichádza Jeroboamova žena pýtať si od teba radu ohľadom svojho syna, lebo je chorý. Toto a toto jej povedz. Keď príde, bude sa vydávať za niekoho iného." 6 Keď Achija počul jej kroky vo dverách, povedal: "Vstúp, Jeroboamova žena! Prečo sa vydávaš za niekoho iného? Ja som k tebe poslaný s tvrdou zvesťou. 7 Choď povedať Jeroboamovi: ‚Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som ťa vyvýšil z ľudu a ustanovil som ťa kniežaťom nad mojím izraelským ľudom, 8 odtrhol som kráľovstvo od Dávidovho domu a dal som ho tebe. Ale ty nie si taký ako môj sluha Dávid, ktorý zachovával moje príkazy a ktorý chodieval za mnou celým svojím srdcom a konal iba to, čo sa mi páči. 9 Ty si spáchal viac zla ako všetci, čo boli pred tebou. Popudzoval si ma k hnevu tým, že si si urobil iných bohov a liate modly a mňa si hodil za svoj chrbát. 10 Preto privediem nešťastie na Jeroboamov dom, vyhubím všetkých mužského rodu z Jeroboamovej rodiny, viazaných i slobodných v Izraeli. Vymetiem Jeroboamov dom, ako sa vymetá hnoj, dočista. 11 Kto z Jeroboamovej rodiny zomrie v meste, toho zožerú psy; kto na poli, toho zožerú nebeské vtáky. To hovorí Jahve.‘ 12 A ty vstaň a choď domov! Keď tvoja noha vkročí do mesta, chlapec zomrie. 13 Oplače ho celý Izrael a pochovajú ho. Z Jeroboamovho rodu on jediný sa dostane do hrobu, pretože z Jeroboamovho domu sa len na ňom našlo niečo milé Jahvemu, Bohu Izraela. 14 Jahve ustanoví kráľa nad Izraelom, ktorý vyhubí Jeroboamov dome. 15 Jahve zatrasie Izraelom, ako sa kláti trstina vo vode, vytrhne Izrael z tejto dobrej krajiny, ktorú dal ich otcom, a rozptýli ich na druhej strane Rieky, pretože si narobili posvätné stĺpiky, a tým popudzovali Jahveho. 16 Opustí Izrael pre hriechy, ktoré Jeroboam spáchal a ktorými zvádzal Izrael." 17 Nato Jeroboamova žena vstala a odišla. Došla do Tirce a keď prekračovala prah svojho domu, chlapec zomrel. 18 Pochovali ho a celý Izrael mal za ním smútok podľa Jahveho slova, ktoré povedal prostredníctvom svojho sluhu, proroka Achiju. 19 Ostatné Jeroboamove príbehy, ako bojoval a ako kraľoval, sú zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 20 Jeroboamovo kráľovstvo trvalo dvadsaťdva rokov, potom sa uložil ku svojim otcom a jeho syn Nadab sa stal kráľom po ňom.

  Roboamovo kráľovstvo (931 – 913)

  21 Roboam, Šalamúnov syn, kraľoval v Judsku. Keď sa stal kráľom, mal štyridsaťjeden rokov. Sedemnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme, v meste, ktoré si Jahve vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, aby tam umiestnil svoje Meno. Jeho matka sa volala Naama, Ammonka. 22 Robil, čo sa nepáči Jahvemu, a popudil ho k väčšej žiarlivosti ako jeho otcovia svojimi hriechmi, ktoré napáchali. 23 Zriadili si svätyne na výšinách, postavili si stély a posvätné koly na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. 24 Aj zasvätenci modlárskeho smilstva boli v krajine. On napodobňoval všetky ohavnosti pohanských národov, ktoré Jahve vyhnal pred tvárou Izraela. 25 V piatom roku kraľovania Roboama vytiahol proti Jeruzalemu egyptský kráľ Šišak. 26 Pobral poklady Jahveho chrámu i kráľovského paláca, úplne všetko. Pobral aj všetky zlaté štíty, ktoré dal zhotoviť Šalamún. 27 Namiesto nich dal kráľ Roboam zhotoviť bronzové štíty a zveril ich veliteľom telesnej stráže, ktorá strážila bránu do kráľovského paláca. 28 Kedykoľvek šiel kráľ do Jahveho chrámu, brala ich telesná stráž a potom ich prinášala naspäť do siene stráží. 29 Ostatné Roboamove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov judských kráľov. 30 Medzi Roboamom a Jeroboamom bola vojna po všetky dni. 31 Roboam sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Abijam.
 • Prvá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)