Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  1 Vtedy zaznelo Jahveho slovo Jehuovi, Chananiho synovi, proti Bašovi: 2 "Ja som ťa vyzdvihol z prachu a ustanovil som ťa za knieža nad mojím izraelským ľudom, ale ty si nasledoval Jeroboamovo správanie a zviedol si k hriechu môj izraelský ľud, aby ma urážal svojimi hriechmi. 3 Preto ťa teraz zmetiem, Baša, i tvoj dom: s tvojím domom naložím podobne ako s domom Jeroboama, Nebatovho syna. 4 Kto Bašovi zomrie v meste, toho zožerú psy, a kto mu zomrie na poli, toho zožerú nebeské vtáky." 5 Ostatné Bašove príbehy, všetko, čo vykonal, aj jeho hrdinstvo, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 6 Baša sa uložil ku svojim otcom a pochovali ho v Tirci. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ela. 7 Nadto skrze proroka Jehua, syna Chananiho, zaznelo Jahveho slovo proti Bašovi a proti jeho domu jednak pre všetko, čo zlé vykonal v Jahveho očiach urážajúc ho svojimi skutkami a že sa stal ako Jeroboamov dom, jednak preto, lebo vyvraždil Jeroboamov dom.

  Elovo kráľovstvo v Izraeli (886 – 885)

  8 V dvadsiatom šiestom roku judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom v Tirci Bašov syn Ela, na dva roky. 9 Jeho dôstojník Zimri, veliteľ polovice vojnových vozov, sa sprisahal proti nemu. Kráľ sa opil v Tirci v dome Arcu, ktorý bol aj správcom paláca v Tirci, 10 prišiel Zimri, udrel ho a zabil v dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Asu a stal sa kráľom po ňom. 11 Keď sa stal kráľom a zaujal jeho trón, pobil celý Bašov dom a nezanechal z neho nič mužského, ani príbuzných, ani priateľov. 12 Zimri teda vyhubil celý Bašov dom podľa Jahveho slova, ktoré vyslovil Jahve proti Bašovi skrze proroka Jehua, 13 pre všetky Bašove hriechy a pre hriechy jeho syna Elu, ktoré páchali a ktorými zvádzali na hriech Izrael, a tak hnevali Jahveho, Boha Izraela, svojimi modlami. 14 Ostatné Elove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov.

  Zimriho kráľovstvo v Izraeli (885)

  15 V dvadsiatom siedmom roku judského kráľa Asu sa stal v Tirci na sedem dní kráľom Zimri. Vojsko vtedy obliehalo Gibbeton, ktorý patril Filištíncom. 16 Keď sa táboriace vojsko dozvedelo, že sa Zimri sprisahal proti kráľovi a že ho aj zabil, v ten deň v tábore celý Izrael ustanovil za kráľa Omriho, veliteľa vojska. 17 Omri odtiahol s celým Izraelom od Gibbetonu a obľahli Tircu. 18 Keď Zimri videl, že mesto bolo zaujaté, utiahol sa do opevnenej časti kráľovského paláca, zapálil nad sebou kráľovský palác, a tak zomrel. 19 To bolo pre hriechy, ktoré popáchal, keď robil to, čo sa Jahvemu nepáči nasledujúc Jeroboamovo správanie a jeho hriech, do ktorého zavliekol Izrael. 20 Ostatné Zimriho príbehy, ako aj sprisahanie, ktoré urobil, je zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 21 Vtedy sa izraelský ľud rozdelil na dve polovice: polovica ľudu bola za Tibniho, Ginatovho syna, a chcela ho urobiť kráľom. Druhá polovica stála za Omri. 22 Ale ľud, ktorý bol za Omriho, zvíťazil nad stranou Tibniho, Ginatovho syna. Tibni zomrel a kráľom sa stal Omri.

  Omriho kráľovstvo v Izraeli (885 – 874)

  23 V tridsiatom prvom roku judského kráľa Asu sa Omri stal kráľom nad Izraelom na dvanásť rokov. V Tirci kraľoval šesť rokov. 24 Potom od Šemera kúpil za dva talenty striebra vrch Samáriu. Postavil na ňom mesto, ktoré nazval Samária (Šomeron), menom majiteľa toho vrchu, Šemera. 25 Omri robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, a bol horší ako všetci jeho predchodcovia. 26 Vo všetkom napodobňoval skutky Jeroboama, Nebatovho syna, a hriechy, do ktorých on zavliekol Izrael, keď hneval Jahveho, Boha Izraela, márnymi modlami. 27 Ostatné Omriho príbehy, všetko, čo vykonal, a jeho víťazstvá, sú zapísané v knihe Letopisov izraelských kráľov. 28 Keď sa Omri uložil ku svojim otcom, pochovali ho v Samárii. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Achab.

  Úvod do Achabovho kráľovstva (874 – 853)

  29 Achab, Omriho syn, sa stal kráľom nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku judského kráľa Asu. Nad Izraelom v Samárii kraľoval Achab, Omriho syn, dvadsaťdva rokov. 30 Achab, Omriho syn, robil, čo sa Jahvemu nepáčilo, a bol ešte horší ako všetci jeho predchodcovia. 31 To bolo ešte málo, že nasledoval hriechy Jeroboama, Nebatovho syna, ale vzal si za ženu Jezabel, dcéru sidonského kráľa Ittobaala, a začal slúžiť Baalovi a klaňať sa mu. 32 Postavil aj oltár Baalovi v Baalovom chráme, ktorý vystaval v Samárii. 33 Achab postavil tiež posvätný stĺp a vykonal ešte iné urážlivé veci, ktorými hneval Jahveho, Boha Izraela, viac, ako všetci izraelskí králi pred ním. 34 Za jeho čias Chiel z Betelu znovu postavil Jericho. Za cenu Abirama, svojho prvorodeného, položil jeho základy a za cenu Seguba, svojho najmladšieho, vsadil jeho brány podľa Jahveho slova, ktoré povedal Jahve skrze Jozueho, Nunovho syna.
 • Prvá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)