Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Obliehanie Samárie

  1 Ben-Hadad, kráľ Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko. Šlo s ním tridsaťdva kráľov, kone a vojnové vozy. Vytiahol proti Samárii, obľahol ju a zaútočil na ňu. 2 Potom poslal k izraelskému kráľovi Achabovi poslov s týmto odkazom: "Toto hovorí Ben-Hadad. 3 Tvoje striebro a zlato je moje, tvoje ženy a tvoje najlepšie deti patria mne." 4 Izraelský kráľ odpovedal: "Tak, ako hovoríš, kráľ, môj pán, tvoj som so všetkým, čo mám." 5 No poslovia sa vrátili a povedali: "Toto ti dáva na vedomie Ben-Hadad: Poslal som k tebe s odkazom: ‚Vydaj mi svoje striebro a svoje zlato, svoje ženy a svoje deti.‘ 6 Nuž zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich sluhov, oni prehľadajú tvoj dom a domy tvojich sluhov. Všetko, čo sa im bude páčiť, zoberú a odnesú." 7 Izraelský kráľ povolal všetkých starších krajiny a povedal: "Zreteľne vidíte, že tento má zlé úmysly. Keď poslal ku mne po moje ženy, mojich synov, po moje striebro a po moje zlato, nič som mu neodoprel." 8 Všetci starší a všetok ľud mu povedali: "Neposlúchni a neprivoľ!" 9 On teda Ben-Hadadovým poslom povedal: "Povedzte kráľovi, môjmu pánovi: Všetko, čo si po prvý raz pýtal od svojho sluhu, by som spravil, ale túto vec nemôžem urobiť." Poslovia sa vrátili a odovzdali odpoveď. 10 Nato mu Ben-Hadad poslal tento odkaz: "Nech mi bohovia urobia toto zlo a tamto ešte nech pridajú, ak sa po zničení Samárie ujde zo zrúcanín mesta každému vojakovi, čo ma nasleduje, za hrsť prachu!" 11 Izraelský kráľ odpovedal: "Neoslavuj víťazstvo príliš skoro! Ešte nepadlo posledné slovo!" 12 Keď Ben-Hadad vypočul tento odkaz, práve pil s ostatnými kráľmi v tábore, rozkázal svojim sluhom: "Zaujmite postavenia!" A oni zaujali postavenia proti mestu.

  Izraelské víťazstvo

  13 Vtedy prišiel k izraelskému kráľovi Achabovi istý prorok a povedal mu: "Jahve ti posiela tento odkaz: Vidíš tieto velikánske hučiace zástupy vojska? Dnes ho vydám do tvojich rúk. Potom poznáš, že ja som Jahve." 14 Achab sa pýtal: "Skrze koho?" Prorok odpovedal: "Takto hovorí Jahve: Skrze družinu mladých pod velením kniežat krajov." Achab sa pýtal ďalej: "Kto začne útok?" Prorok odpovedal: "Ty." 15 Achab urobil prehliadku družiny mladých pod velením kniežat krajov. Bolo ich dvestotridsaťdva. Potom urobil prehliadku aj celého vojska, všetkých Izraelcov, bolo ich sedemtisíc. 16 Izraelci zaútočili napoludnie, keď sa Ben-Hadad opíjal vo svojom tábore s tridsiatimi dvoma kráľmi, svojimi spojencami. 17 Najprv vyrazila družina mladých pod velením kniežat krajov. Ben-Hadad si žiadal správy a oznámili mu: "Zo Samárie vyšli nejakí muži." 18 Vtedy rozkázal: "Ak vyšli s pokojnými úmyslami, chyťte ich živých. Ak vyšli bojovať, tiež ich pochytajte živých!" 19 Zatiaľ družina mladých pod velením kniežat krajov vyrazila do útoku a za ňou ostatné vojsko. 20 Každý zabil jedného protivníka. Aramejci sa dali na útek a Izraelci ich prenasledovali. Aramejský kráľ Ben-Hadad sa zachránil na koni so záprahom. 21 Vtedy vyrazil izraelský kráľ, zajal kone i vozy a Aramejcom spôsobil veľkú porážku.

  Vložka

  22 Prorok šiel k izraelskému kráľovi a povedal mu: "Choď, zozbieraj svoje sily a uváž, čo máš robiť, lebo takto na rok vyjde aramejský kráľ znovu proti tebe!" 23 Radcovia aramejského kráľa mu vraveli: "Ich Boh je Bohom vrchov. Preto nás premohli. Ak však budeme proti nim bojovať na rovine, iste ich premôžeme. 24 Preto teraz urob toto: zosaď spojeneckých kráľov z veliteľských miest a postav ta miestodržiteľov. 25 Zorganizuj si nové vojsko, mocné ako to, čo si stratil, s toľkými jazdcami a vozmi ako predtým. Budeme bojovať proti nim na rovine a iste ich premôžeme." On vypočul ich radu a urobil tak.

  Víťazstvo pri Afeku

  26 Na prelome roku Ben-Hadad vykonal odvod Aramejcov a pritiahol k Afeku do boja s Izraelom. 27 Aj Izraelci boli zvolaní do zbrane, zásobení potravinami a išli proti nim. Aramejci zaplnili krajinu a Izraelci, utáborení oproti nim, boli ako dva kŕdliky kôz. 28 Boží muž pristúpil k izraelskému kráľovi a povedal: "Toto hovorí Jahve: Aramejci vravia, že Jahve je Bohom vrchov, a nie Bohom rovín, preto ti ich vydám do rúk, hoci ich je veľmi veľa. Potom si uvedomíte, že ja som Jahve." 29 Po sedem dní táborili naproti sebe. Na siedmy deň sa strhol boj a Izraelci pobili stotisíc pešiakove Aramejcov za jediný deň. 30 Pozostalí utiekli do mesta Afeku, ale na dvadsaťsedemtisíc pozostalých sa zrútili hradby mesta. Aj Ben-Hadad utiekol do mesta a utiahol sa do skrytej izby. 31 Jeho sluhovia mu povedali: "Pozri, počuli sme, že izraelskí králi sú králi milosrdní. Nuž natiahnime si vrecia na šaty a otočme si hlavy povrazmi a vyjdime k izraelskému kráľovi. Možno ťa nechá nažive." 32 Obliekli si teda vrecovinu a oviazali hlavy povrazmi, šli pred izraelského kráľa a povedali: "Tvoj sluha Ben-Hadad prosí: ‚Nechaj ma nažive.‘" Odpovedal: "On ešte žije? Je mojím bratom." 33 Tí muži to brali ako dobrý znak, rýchlo ho chytili za slovo a povedali: "Ben-Hadad je tvoj brat." Achab odpovedal: "Choďte, priveďte ho!" Keď Ben-Hadad došiel, Achab ho pozval do svojho voza. 34 Ben-Hadad mu povedal: "Vraciam ti mestá, ktoré môj otec vzal tvojmu otcovi, a dávam ti právo zriadiť bazáry v Damasku, ako mal môj otec v Samárii." Achab odpovedal: "A ja ťa na základe tejto zmluvy prepúšťam na slobodu." Uzavrel s ním teda zmluvu a prepustil ho na slobodu.

  Prorok odsúdi Achabovo správanie

  35 Vtedy jeden z prorockých synov povedal na Jahveho príkaz svojmu druhovi: "Udri ma, prosím ťa!" Ale ten odoprel udrieť ho. 36 Povedal mu teda: "Pretože si neposlúchol Jahveho hlas, len čo odídeš odo mňa, zabije ťa lev." Ako odišiel od neho, napadol ho lev a zabil ho. 37 Ten prorok stretol iného a povedal mu: "Udri ma, prosím ťa!" Ten muž ho udrel tak silno, že ho zranil. 38 Potom prorok šiel čakať kráľa na ceste. Urobil sa nepoznateľným obväzom na očiach. 39 Keď kráľ šiel okolo, skríkol na neho: "Kráľ, ja, tvoj sluha, som bol uprostred boja, keď jeden vojak vystúpil z radu, priviedol ku mne muža a povedal: ‚Stráž tohto človeka! Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojím životom alebo mi zaplatíš talent striebra.‘ 40 Zatiaľ však, čo som bol ja, tvoj sluha, zaujatý prácami, ten zajatec utiekol." Izraelský kráľ mu povedal: "Ty sám si vyriekol rozsudok nad sebou." 41 Vtom si ten rýchle odstránil obväz a izraelský kráľ poznal, že je to jeden z prorokov. 42 Prorok povedal kráľovi: "Takto hovorí Jahve: Ty si nechal utiecť muža, ktorý prepadol mojej kliatbe, preto teraz ty zaplatíš za jeho život svojím životom a tvoj ľud zaplatí za jeho ľud!" 43 Izraelský kráľ sa vrátil do Samárie, do svojho domu nahnevaný a v zlej nálade.
 • Prvá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)