Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Šalamúnovi najvyšší úradníci

  1 Kráľ Šalamún bol kráľom nad celým Izraelom. 2 A toto boli jeho kniežatá: Azarjahu, Sadokov syn, kňaz, 3 Elichaf a Achijja, Šišovi synovia, pisári, Jehošafat, Achiludov syn, kancelár, 4 Benajahu, Jehojadov syn, veliteľ vojska, Sadok a Ebjatar, kňazi, 5 Azarjahu, Natanov syn, vedúci prefektov, Zabud, Natanov syn, dôverný priateľ kráľa, 6 Achišar, správca paláca, Eliab, Joabov syn, veliteľ vojska Adoram, syn Abdu, veliteľ nútených prác.

  Šalamúnovi prefekti

  7 Šalamún mal dvanásť prefektov nad celým Izraelom, ktorí zásobovali kráľa a jeho dom. Každý mal povinnosť starať sa o zásobovanie jeden mesiac v roku. 8 Toto sú ich mená: Chúrov syn na Efraimských horách. 9 Dekerov syn v Machaci, v Šaalbime, v Bet-Šemeši, v Ajalone a v Bet-Chanane. 10 Chesedov syn v Arubote; jemu patrilo Socho a celá krajina Chefer. 11 Abinadabov syn na celom návrší Doru. Mal za ženu Šalamúnovu dcéru Tafat. 12 Baana, Achiludov syn v Tanaku, v Megidde až po Jokmeam a v celom Bet-Šeane poniže Jizreela, od Bet-Šeanu až po Abel-Mecholu, ktorá ide k Cartanu. 13 Geberov syn v galaádskom Ramote; on mal dediny Jaira, Manassesovho syna, v Galaáde; on mal územie Argobu v Bašane, šesťdesiat veľkých miest s hradbami a bronzovými závorami. 14 Achinadab, Iddov syn v Machanajime. 15 Achimas v Neftalim; aj on si vzal za ženu jednu zo Šalamúnových dcér, Basmat. 16 Baana, Chušajov syn, v Ašeri a na strmom pobreží. 17 Jehošafat, Paruachov syn, v Isachare. 18 Šimei, Elov syn, v Benjamíne. 19 Geber, Uriho syn, v kraji Gad, v krajine Sichona, kráľa Amorejcov, a bašanského kráľa Oga. Okrem toho jeden prefekt bol v tom kraji. 20 Júda a Izrael boli čo do množstva početní ako piesok v mori; jedli a pili a šťastne žili.
 • Prvá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)