Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Kirjat-jearimskí mužovia prišli a odniesli Jahveho archu. Zaniesli ju do domu Abinadaba na návrší; jeho syna Eleazara posvätili, aby strážil Jahveho archu.

  Samuel sudca a osloboditeľ

  2 Od toho dňa, čo bola archa umiestnená v Kirjat-Jearime, uplynul dlhý čas – dvadsať rokov – a celý dom Izraela vzdychal za Jahvem. 3 Vtedy Samuel prehovoril k celému izraelskému ľudu takto: "Ak sa celým srdcom vraciate k Jahvemu, odstráňte spomedzi seba cudzích bohov, tiež Aštarty a upriamte svoje srdce na Jahveho a slúžte iba jemu: on vás vyslobodí z ruky Filištíncov." 4 Nato Izraelci odstránili Baalov a Aštarty a slúžili iba Jahvemu. 5 Samuel povedal: "Zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem za vás modliť k Jahvemu." 6 Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Jahvem. V ten deň sa postili a vyznávali tam: "Zhrešili sme proti Jahvemu." V Micpe Samuel súdil Izrael. 7 Keď sa Filištínci dozvedeli, že Izraelci sa zhromaždili v Micpe, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu. Keď to Izraelci počuli, báli sa Filištíncov. 8 Izraelci hovorili Samuelovi: "Neprestávaj za nás volať o pomoc k Jahvemu, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk Filištíncov." 9 Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho ako úplný celopal Jahvemu. Samuel volal o pomoc k Jahvemu za Izraelcov a Jahve ho vypočul. 10 Kým Samuel prinášal celopal, Filištínci zaútočili na Izraelcov. Ale Jahve vtedy zahrmel nad Filištíncami veľkým dunením a vydesil ich, takže utrpeli veľkú porážku od Izraela. 11 Izraelci vyrazili z Micpy, prenasledovali Filištíncov a bili ich až po miesto pod Bet-Karom. 12 Vtedy Samuel vzal skalu a postavil ju medzi Micpu a Šen a dal jej meno Eben-Ezer a povedal: "Až potiaľto nám Jahve pomáhal." 13 Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. Jahveho ruka doliehala na Filištíncov po celý Samuelov život. 14 Navrátili sa aj mestá, ktoré Filištínci odobrali Izraelu od Ekronu po Gat. Izrael oslobodil aj ich okolité územie z moci Filištíncov. Medzi Izraelom a Amorejcami panoval pokoj. 15 Samuel bol sudcom v Izraeli po celý svoj život. 16 Každoročne prechádzal Betelom, Gilgalom a Micpou a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. 17 Potom sa vracal do Ramy, lebo tam mal svoj dom, a tam súdil Izrael. Tam postavil aj oltár Jahvemu.
 • Prvá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)