Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha proroka Aggea

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2

  Záložky

  1 dvadsiateho prvého dňa siedmeho mesiaca, zaznelo Jahveho slovo prostredníctvom proroka Aggea týmito slovami: 2 "Povedz miestodržiteľovi Judey Zorobabelovi, synovi Šealatielovmu, a veľkňazovi Jozuemu, synovi Jocedekovmu, a zvyšku ľudu: 3 Kto je medzi vami z tých, čo videli tento Chrám v jeho prvotnej sláve? A ako sa vám pozdáva teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako nič? 4 Ale vzmuž sa teraz, Zorobabel, Jahveho výrok! Vzmuž sa, veľkňaz Jozue, syn Jocedekov! Vzmuž sa, celý ľud krajiny! Jahveho výrok. Dajte sa do roboty! Lebo ja som s vami – výrok Jahveho nebeských mocností: 5 Podľa zmluvy, ktorú som uzavrel s vami pri vašom východe z Egypta, môj Duch ostáva s vami. Nebojte sa! 6 Ešte malú chvíľu a ja zatrasiem nebom a zemou, morom a suchou zemou. 7 Zatrasiem všetkými národmi. Vtedy poklady všetkých národov prídu sem a tento Chrám naplním Slávou, hovorí Jahve nebeských mocností. 8 Moje je striebro a moje je zlato, výrok Jahveho nebeských mocností. 9 Sláva tohto druhého Chrámu bude väčšia ako prvého, hovorí Jahve nebeských mocností, na tomto mieste dám blahobyt a pokoj. To je výrok Jahveho nebeských mocností."

  Porada s kňazmi

  10 Dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca v druhom roku Daria Jahveho slovo zaznelo prorokovi Aggeovi týmito slovami: 11 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Vyžiadaj si od kňazov rozhodnutie o tomto: " 12 Keby niekto niesol v rožku svojho plášťa obetované mäso a dotkol by sa svojím plášťom chleba, jedla, vína, oleja a akéhokoľvek pokrmu, či to bude posvätené?" Kňazi odpovedali: "Nie." 13 Nato povedal Aggeus: "Keby niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol sa toho všetkého, či to bude poškvrnené?" Kňazi odpovedali: "Bude poškvrnené." 14 Nato povedal Aggeus: "Tak je to s týmto ľudom. Tak je to s týmto národom predo mnou. Jahveho výrok. Tak je to so všetkým, čo robia a čo obetujú, všetko je poškvrnené.

  Prísľub hospodárskeho blahobytu

  15 Teraz však pozorujte, čo sa bude diať odo dneška a ďalej! Predtým, než sa kládol kameň na kameň na Jahveho svätyni, 16 ako to bolo s vami? Ak niekto prišiel k hŕbe obilia o dvadsiatich mericiach, bolo ich len desať. Keď prišiel ku kadi nabrať päťdesiat okovov, bolo ich len dvadsať. 17 Bil som vás a všetko dielo vašich rúk sneťou, hrdzou a krupobitím a neobrátili ste sa ku mne, Jahveho výrok. 18 Pozorujte odo dneška a ďalej do budúcnosti (od dvadsiateho štvrtého dňa deviateho mesiaca, odo dňa, keď bol položený základ Jahveho chrámu, pozorujte): 19 či bude ešte chýbať zrno v sýpke, či vinič, figovník, granátovník a oliva nezarodia! Odo dneška budem požehnávať."

  Prísľub Zorobabelovi

  20 V ten deň, dvadsiateho štvrtého dňa tohto mesiaca po druhý raz zaznelo Jahveho slovo Aggeovi takto: 21 "Toto povedz Zorobabelovi, miestodržiteľovi Judey: Ja zatrasiem nebom i zemou. 22 Prevrátim kráľovské tróny a zničím moc kráľovstiev. Prevrátim vojnové vozy aj s ich povozníkmi; kone a ich jazdci popadajú mečom svojich druhov. 23 V ten deň – výrok Jahveho nebeských vojsk – vezmem ťa, Zorobabel, Šealatielov syn, môj sluha – Jahveho výrok – budem ťa nosiť ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil. To je výrok Jahveho nebeských vojsk."
 • Kniha proroka Aggea

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)