Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50

  Záložky

  Patriarchovia pred potopou

  1 Toto je súpis Adamovho potomstva: V deň, keď Boh stvoril Adama, učinil ho na Božiu podobu. 2 Stvoril ich ako muža a ženu, požehnal ich a dal im meno "Človek" v ten deň, keď ich stvoril. 3 Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna na svoju podobu a na svoj obraz a dal mu meno Set. 4 Po narodení Seta žil Adam osemsto rokov a splodil ďalších synov a dcéry. 5 Celkove Adam žil deväťstotridsať rokov, potom zomrel. 6 Keď mal Set stopäť rokov, splodil Enoša. 7 Po narodení Enoša Set žil osemstosedem rokov a splodil ďalších synov a dcéry. 8 Celkovo Set žil deväťstodvanásť rokov, potom zomrel. 9 Keď mal Enoš deväťdesiat rokov, splodil Kenana. 10 Po narodení Kenana Enoš žil osemstopätnásť rokov a splodil ďalších synov a dcéry. 11 Celkovo Enoš žil deväťstopäť rokov, potom zomrel. 12 Keď mal Kenan sedemdesiat rokov, splodil Mahalalela. 13 Po narodení Mahalalela Kenan žil osemstoštyridsať rokov a splodil synov a dcéry. 14 Celkovo Kenan žil deväťstodesať rokov, potom zomrel. 15 Keď mal Mahalalel šesťdesiatpäť rokov, splodil Jereda. 16 Po narodení Jereda Mahalalel žil osemstotridsať rokov a splodil synov a dcéry. 17 Celkovo Mahalalel žil osemstodeväťdesiatpäť rokov, potom zomrel. 18 Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, splodil Henocha. 19 Po narodení Henocha Jered žil osemsto rokov a splodil synov a dcéry. 20 Celkovo Jered žil deväťstošesťdesiatdva rokov, potom zomrel. 21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, splodil Matuzalema. 22 Henoch chodil s Bohom. Po narodení Matuzalema Henoch žila tristo rokov a splodil synov a dcéry. 23 Celkovo Henoch žil tristošesťdesiatpäť rokov. 24 Henoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal k sebe. 25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, splodil Lamecha. 26 Po narodení Lamecha Matuzalem žil sedemstoosemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry. 27 Celkovo Matuzalem žil deväťstošesťdesiatdeväť rokov, potom zomrel. 28 Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, splodil syna. 29 Dal mu meno Noe hovoriac: "Tento chlapec nám prinesie potechu v našej robote, v ťažkej námahe našich rúk, lebo Jahve zem preklial." 30 Po narodení Noema Lamech žil päťstodeväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry. 31 Celkovo Lamech žil sedemstosedemdesiatsedem rokov, potom zomrel. 32 Keď Noe dosiahol päťsto rokov, splodil Sema, Chama a Jafeta.
 • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)