Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Pohoršenie

  1 Potom povedal svojim učeníkom: "Nie je možné, aby sa nevyskytlo zvádzanie na hriech, ale beda tomu, skrze koho prichádza. 2 Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, než by mal zviesť na hriech jedného z týchto maličkých. 3 Dajte si pozor!

  Bratské napomenutie

  Keď sa tvoj brat previní, pokarhaj ho! Ak oľutuje, odpusť mu.
  4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!"

  Sila viery

  5 Apoštoli povedali Pánovi: "Daj nám väčšiu vieru!" 6 Pán odpovedal: "Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.

  Slúžiť pokorne

  7 Kto z vás, ak má sluhu, ktorý orie alebo pasie stádo, povie mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si poď sadnúť za stôl‘? 8 Vari mu skôr nepovie: ‚Priprav mi večeru, podpáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom‘? 9 Či je zaviazaný vďakou sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? 10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚My sme obyčajní sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘"

  Desať malomocných

  11 Stalo sa na jeho ceste do Jeruzalema, že prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. 12 Keď vchádzal do ktorejsi dediny, išlo mu naproti desať malomocných mužov. Zďaleka zastali 13 a hlasno kričali: "Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!" 14 Keď ich uvidel, povedal: "Choďte, ukážte sa kňazom!" A stalo sa, že ako šli, boli očistení. 15 Keď jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. 16 Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A to bol Samaritán. 17 Ježiš na to povedal: "Neočistilo sa ich desať? A tí deviati kde sú? 18 Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?" 19 A jemu povedal: "Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila."

  Príchod Božieho kráľovstva

  20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo pozorovať podľa znakov. 21 Ani nepovedia: ‚Pozri, tu je!‘ Alebo: ‚Tamto je!‘ Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami."

  Deň Syna človeka

  22 A učeníkom povedal: "Prídu dni, v ktorých si budete žiadať uvidieť jeden z dní, keď príde Syn človeka, ale neuvidíte. 23 Povedia vám: ‚Pozri, tu je, pozri, tamto je.‘ Nechoďte tam, nebežte za tým! 24 Lebo ako blesk, keď sa blýska, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka, keď príde jeho deň. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. 26 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korábu. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. 28 Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, 29 ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. 30 Tak to bude aj v Deň, keď sa zjaví Syn človeka. 31 Kto bude v ten deň na plochej streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia naspäť. 32 Spomeňte si na Lotovu ženu. 33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli; jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 35 Dve budú spolu mlieť; jedna bude vzatá, druhá ponechaná." 36 37 Oni sa ho opýtali: "Kde, Pane?" On im povedal: "Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj supy."
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)