Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Otázka Židov o Ježišovej autorite

  1 Stalo sa jedného dňa, keď učil ľud v Chráme a hlásal Dobrú zvesť, že prišli k nemu veľkňazi a znalci Zákona so staršími 2 a hovorili mu: "Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto ti dal túto moc?" 3 On im povedal: "Aj ja sa vás na niečo spýtam. Povedzte mi: 4 Jánov krst bol z Neba, či od ľudí?" 5 Oni sa medzi sebou radili: "Ak povieme: ‚Z Neba,‘ povie: ‚Prečo ste mu neuverili?‘ 6 Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ všetok ľud nás ukameňuje, lebo je presvedčený, že Ján je prorok." 7 Odpovedali teda, že nevedia, odkiaľ bol. 8 Ježiš im povedal: "Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím."

  Podobenstvo o vražedných vinohradníkoch

  9 Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: "Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. 10 Keď prišiel čas, poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel úrody vinice. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili naprázdno. 11 Poslal druhého sluhu. Aj tohto zbili, potupili a prepustili naprázdno. 12 Poslal aj tretieho, toho doráňali a vyhodili von. 13 Vtedy si Pán vinice povedal: ‚Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu budú mať úctu.‘ 14 Ale keď toho vinohradníci videli, spolu sa poradili a povedali si: ‚To je dedič. Zabime ho a dedičstvo bude naše!‘ Vyhodili ho z vinice a zabili. 15 Čo im teda urobí pán vinice? 16 Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným." Na tie slová povedali: "Božechráň!" 17 On sa na nich pozrel a povedal: "Čo teda znamená toto slovo Písma: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným? 18 Každý, kto na ten kameň padne, doláme sa a na koho ten kameň padne, toho rozdrví." 19 Znalci Zákona a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky, ale báli sa ľudu. Porozumeli totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo.

  Daň cisárovi

  20 Striehli na neho a poslali úskočníkov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci. 21 Opýtali sa ho: "Učiteľ, vieme, že hovoríš a učíš správne a že nehľadíš na osobu, ale pravdivo učíš Božej ceste. 22 Je dovolené platiť cisárovi daň, či nie?" 23 On však prehliadol ich lesť a povedal im: 24 "Ukážte mi denár! Čí obraz a nápis sú na ňom?" Oni povedali: "Cisárov." 25 Vtedy im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!" 26 A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli.

  Vzkriesenie mŕtvych

  27 Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: 28 "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za ženu a splodiť bratovi potomka. 29 Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. 30 Vzal si ju druhý, 31 potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. 32 Napokon zomrela aj žena. 33 Nuž, ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku." 34 Ježiš im odpovedal: "Synovia tohto sveta sa ženia a vydávajú. 35 Ale tí, čo budú uznaní za hodných tamtoho sveta a zmŕtvychvstania, už sa neženia ani nevydávajú. 36 Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, lebo sú vzkriesení. 37 Že mŕtvi naozaj vstanú, to naznačil aj Mojžiš v stati o horiacom kríku, keď nazýva Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba. 38 No Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých; všetci vlastne žijú pre neho." 39 Tu niektorí znalci Zákona povedali: "Učiteľ, dobre si to povedal." 40 A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

  Kristus, Dávidov syn a Pán

  41 On im povedal: "Ako môžu hovoriť, že Kristus je Dávidov syn? 42 Veď sám Dávid hovorí v Knihe Žalmov: Boh povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy! 44 Dávid ho teda volá Pánom; ako potom môže byť jeho synom?"

  Ježiš súdi znalcov Zákona

  45 Pred všetkým ľudom povedal svojim učeníkom: 46 "Chráňte sa učiteľov Zákona, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, radi majú pozdravy na ulici, prvé sedadlá v synagógach a popredné miesta na hostinách. 47 Vyjedajú domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb. Týchto postihne prísnejší súd."
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)