Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  1 Keď sa rozhliadol, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako tá vhodila dve drobné mince, 3 a povedal: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. 4 Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie."

  Reč o skaze Jeruzalema. Úvod

  5 Keď niektorí hovorili o Chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a votívnymi darmi, povedal: 6 "Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené." 7 Oni sa ho opýtali: "Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, že sa to začne diať?"

  Predchádzajúce znamenia

  8 On im povedal: "Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú hovoriť v mojom mene: ‚Ja som to!‘ a ‚Čas je tu!‘ Nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď." 10 Potom im povedal: "Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrozné a veľké znamenia na nebi. 12 Ale pred tým všetkým položia na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. 14 Zaumieňte si, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, 15 lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať ani protirečiť všetci vaši protivníci. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia. Niektorí z vás budú zabití. 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. 19 Svojou vytrvalosťou si spasíte duše.

  Obliehanie

  20 Keď uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskami, vedzte, že jeho spustošenie je celkom blízko.

  Obeta vdovy

  21 Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech sa do mesta nevracajú, 22 lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo bolo napísané. 23 Beda tehotným ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať.

  Katastrofa a časy pohanov

  Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.
  24 Budú padať ostrím meča, ako zajatci budú zavlečení medzi všetky národy; Jeruzalem bude šliapaný pohanskými národmi, kým sa nenaplnia časy pohanov.

  Kozmické katastrofy a slávny príchod Syna človeka

  25 Budú znamenia na slnku, mesiaci a na hviezdach. Národy na zemi budú plné úzkosti, bezradné, pre hukot mora a vlnobitia. 26 Ľudia budú zmierať od strachu a od očakávania toho, čo príde na celý svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať s veľkou mocou a slávou. 28 Keď sa to začne diať, zastaňte si rovno a zodvihnite hlavu, lebo vaše vyslobodenie je blízko."

  Podobenstvo o figovníku

  29 Povedal im podobenstvo: "Pozrite na figovník a ostatné stromy! 30 Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. 32 Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

  Bdejte, aby ste neboli prekvapení

  34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil 35 ako osídlo. Lebo padne na všetkých, čo bývajú na celej zemi. 36 Preto bdejte a modlite sa celý čas, aby ste mohli uniknúť všetkému, čo má prísť, a obstáť pred Synom človeka."

  Ježišove posledné dni

  37 Cez deň učil v Chráme, ale na noc vychádzal a zdržiaval sa na hore, ktorá sa volá Olivová. 38 A včas ráno všetok ľud sa hrnul k nemu do Chrámu počúvať ho.
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)