Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Povolanie prvých štyroch učeníkov

  1 Stalo sa, keď raz stál pri Genezaretskom jazere, že sa naň tlačil zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. 2 Tu videl pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. 3 Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z lode učil zástupy. 4 Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!" 5 Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." 6 Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. 7 Preto dali znak spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve lode naplnili, že sa už-už potápali. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." 9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. 10 Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz už budeš loviť ľudí." 11 Keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

  Uzdravenie malomocného

  12 Stalo sa, že keď bol v jednom meste, bol tam človek plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, vrhol sa tvárou k zemi a prosil ho: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." 13 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý!" A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. 14 Prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: "Choď," povedal, "ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo." 15 No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. 16 On sa však utiahol na púšť a modlil sa.

  Uzdravenie porazeného

  17 Keď v istý deň učil, sedeli pri ňom farizeji a učitelia Zákona, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema: a mal Pánovu moc, aby uzdravoval. 18 Tu chlapi niesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť ho pred neho. 19 Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na plochú strechu, vybrali tehly a na lôžku ho spustili priamo pred Ježiša. 20 Keď videl ich vieru, povedal: "Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy." 21 Znalci Zákona a farizeji začali rozmýšľať: "Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha?" 22 Ale Ježiš poznal ich rozmýšľanie a povedal im: "Prečo tieto myšlienky vo vašich srdciach? 23 Čo je ľahšie povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy.‘ alebo: ‚Vstaň a choď‘? 24 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy," povedal porazenému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" 25 A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. 26 Všetkých sa zmocnil úžas, velebili Boha a plní bázne hovorili: "Dnes sme videli obdivuhodné veci."

  Povolanie Léviho

  27 Potom vyšiel von, videl mýtnika menom Lévi sedieť na mýtnici a povedal mu: "Poď za mnou!" 28 On vstal, opustil všetko a nasledoval ho.

  Hostina s hriešnikmi u Léviho

  29 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bolo tam veľmi veľa mýtnikov a iných ľudí, ktorí s nimi stolovali. 30 Farizeji a ich znalci Zákona šomrali a hovorili jeho učeníkom: "Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?" 31 Ježiš im odpovedal: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 32 Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby zmenili svoj život."

  Debata o pôste

  33 Oni mu povedali: "Jánovi učeníci sa často postia a modlia, aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú." 34 Ježiš im povedal: "Vari môžete žiadať od svadobných hostí, aby sa postili, kým je ženích s nimi? 35 No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v tých dňoch sa budú postiť." 36 Rozpovedal im aj podobenstvo: "Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. 37 Nik neleje nové víno do starých vínnych mechov, lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie, aj mechy sa zničia. 38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov. 39 A nik, kto pije staré, nechce nové, lebo povie: ‚Staré je lepšie.‘"
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)