Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Trhanie klasov

  1 Stalo sa v istú sobotu, že šiel cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. 2 Niektorí z farizejov povedali: "Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?" 3 Ježiš im odpovedal: "Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? 4 Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?" 5 A povedal im: "Syn človeka je pánom aj soboty."

  Uzdravenie človeka s vyschnutou rukou

  6 Stalo sa v inú sobotu, že Ježiš vošiel do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. 7 Zákonníci a farizeji naň striehli, či bude uzdravovať v sobotu, aby ho mali z čoho obžalovať. 8 Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človeku, ktorý mal vyschnutú ruku: "Vstaň a postav sa do prostriedku!" On vstal a postavil sa tam. 9 Ježiš im povedal: "Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre alebo robiť zle, zachrániť život alebo zničiť?" 10 Popozeral sa po všetkých a povedal mu: "Vystri si ruku!" On to urobil a ruka mu ozdravela. 11 Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

  Voľba Dvanástich

  12 Stalo sa v tých dňoch, že vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. 13 Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: 14 Šimona, ktorému dal meno Peter, jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, 15 Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

  Zástupy idú za Ježišom

  17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovnom mieste. Bol s ním veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema, aj z týrskeho a sidonského pobrežia. 18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. Ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia. 19 Každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo z neho vychádzala sila a uzdravovala všetkých.

  Inauguračná reč. Blahoslavenstvá

  20 On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: "Šťastní chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. 21 Šťastní, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Šťastní, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. 22 Šťastní ste, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. 23 Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili prorokom vaši otcovia.

  Prekliatia!

  24 Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoje potešenie! 25 Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. 26 Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!

  Láska k nepriateľom

  27 Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, 28 žehnajte tých, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú! 29 Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, kto si berie plášť, neodopri ani šaty. 30 Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. 31 Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! 32 Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. 33 Ak dobre robíte tým, čo vám dobre robia, akú máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. 34 Ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akú máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. 35 Naopak, milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

  Milosrdenstvo a dobročinnosť

  36 Buďte súcitní, ako aj váš Otec je súcitný! 37 Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. 38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa vám nameria."

  Podmienky pre horlivosť

  39 Povedal im aj podobenstvo: "Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? 40 Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude iba ako jeho učiteľ. 41 Prečo pozeráš na smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nebadáš? 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: Brat, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku, keď vo svojom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata. 43 Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. 44 Každý strom totiž možno poznať po jeho ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. 45 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

  Potreba skúsenosti

  46 Prečo ma oslovujete: Pane, Pane, a nerobíte, čo hovorím? 47 Ukážem vám, komu sa podobá každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slová a uskutočňuje ich. 48 Podobá sa človekovi, ktorý staval dom. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Keď potom prišla povodeň, na dom narazila voda, no nemohla ním pohnúť, lebo bol dobre postavený. 49 Ale kto ich počúva a neuskutočňuje, podobá sa človekovi, ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Keď naň narazila voda, hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko."
 • Evanjelium podľa Lukáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)