Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Zvyšok Izraela

  1 Pýtam sa teda: Či Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelec, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa. 2 Boh neodvrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi, ktorý sa žaluje Bohu na Izrael: 3 Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre zborili. Zostal som sám a aj na môj život striehnu. 4 Čo mu odpovedal Boh? Zachoval som si sedemtisíc mužov, ktorí nezohli kolená pred Baalom. 5 Tak aj v tomto čase zostal zvyšok, vyvolený z milosti. 6 Ale ak z milosti, už nie pre skutky, inak by milosť nebola milosťou. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal; ale dosiahli to vyvolení. Ostatní boli zatvrdení, 8 ako je napísané v Písme: Boh im dal ducha tvrdého spánku: nemajú oči, aby videli, uši, aby počuli, až do dnešného dňa. 9 Dávid tiež hovorí: Nech ich vlastný stôl je im nástrahou, pascou, pohoršením a odplatou! 10 Nech sa im v očiach zatmie, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni!

  Budúca obnova

  11 Teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád priniesol spásu pohanom, aby potom na nich žiarlili. 12 Ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich malý počet bohatstvom pre pohanov, čím bude ich plná účasť? 13 No hovorím vám, pohanom: Ako apoštol pohanov vážim si svoju službu, 14 ale s tou nádejou, že vzbudím žiarlivosť svojich pokrvných a zachránim z nich aspoň niekoľkých. 15 Lebo ak ich odvrhnutie je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie vzkriesením z mŕtvych?

  Planá oliva a oliva štepená

  16 Ak sú prvotiny cesta zasvätené Bohu, tak aj celé cesto je Bohu zasvätené. Ak je svätý koreň, potom aj ratolesti. 17 Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si zaštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a oleji olivy, 18 nevyvyšuj sa nad tie ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, mysli, že ty nenesieš koreň, ale koreň teba. 19 Povieš: Tie ratolesti boli odťaté, aby som bol zaštepený ja. 20 Dobre. Boli odťaté preto, že neverili, a teba drží viera. Nenamýšľaj si, radšej sa boj! 21 Ak Boh neušetril Židov, prirodzené ratolesti, ani teba neušetrí! 22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš verný tomu dobru; inak budeš aj ty odťatý. 23 Ale aj oni budú naštepení späť, ak nezostanú v nevere: Boh má totiž moc znovu ich naštepiť. 24 Veď ak si ty bol odrezaný z planej olivy, na ktorú si od prírody patril, a si zaštepený proti prírode do dobrej olivy, o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí, čo pochádzajú z nej!

  Obrátenie Izraela

  25 Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a mali záľubu vo vlastnej múdrosti, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, 26 a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: Zo Siona príde Vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. 27 A toto bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy. 28 Vzhľadom na šírenie evanjelia sú Božími nepriateľmi kvôli vám; vzhľadom na vyvolenie sú milovanými kvôli svojim otcom. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. 30 Ako ste vy kedysi neposlúchali Boha a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, 31 tak aj oni teraz neposlúchajú pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby aj oni dostali milosrdenstvo v prítomnom čase. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

  Hymnus na milosrdnú múdrosť

  33 Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedy! Aké nepochopiteľné sú jeho rozhodnutia a nevyspytateľné jeho cesty! 34 Veď kto pozná Pánovo zmýšľanie? Kto bol jeho radcom? 35 Kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? 36 Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky! Amen.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)