Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  1 My, silní, sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať, čo sa nám páči. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. 3 Lebo Kristus nehľadal, čo sa jemu páčilo, ale ako je napísané: Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú. 4 Vlastne všetko, čo bolo napísané v minulosti, bolo napísané nám na poučenie, aby sme si vytrvalosťou a útechou, ktoré máme z Písma, udržali živú nádej. 5 Nech vám Boh vytrvalosti a útechy dá, aby ste žili svorne medzi sebou podľa príkladu Ježiša Krista, 6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 7 Preto prijímajte jeden druhého, ako Kristus prijal vás na Božiu slávu. 8 Hovorím totiž, že Kristus sa stal sluhom obrezaných v záujme Božej pravdivosti, aby splnil prisľúbenia dané otcom; 9 národy oslavujú Boha pre jeho milosrdenstvo, ako je napísané v Písme: Preto ťa budem chváliť medzi národmi a spievať na slávu tvojho mena. 10 A ešte: Radujte sa národy s jeho ľudom. 11 A znova: Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia! 12 A Izaiáš zasa hovorí: Bude koreň Jesseho, ten, ktorý povstane, aby vládol nad národmi. V neho budú dúfať národy. 13 Nech Boh nádeje naplní vás, ktorí veríte, všetkou radosťou a pokojom a mocou Svätého Ducha dá vzrásť vašu nádej!

  Pavlova služba

  14 Ja som presvedčený, bratia moji, že ste plní dobroty, naplnení poznaním, takže sa môžete vzájomne napomínať. 15 Predsa som vám napísala, miestami dosť odvážne, aby som vám obnovil spomienky pre milosť, ktorú mi Boh dal, 16 aby som bol sluhom Krista u pohanov, sluhom Božieho evanjelia, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou Svätým Duchom. 17 Môžem sa teda chváliť v Kristovi Ježišovi, pokiaľ ide o Božie dielo. 18 Neodvážil by som sa hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa nerobil Kristus, aby priviedol pohanov k poslušnosti slovom a skutkom, 19 mocou znamení a mocou Božieho Ducha. Tak som všetko dookola, od Jeruzalema až po Ilýriu, naplnil Kristovým evanjeliom. 20 Usiloval som sa hlásať evanjelium tam, kde Kristovo meno ešte nebolo známe, aby som nestaval na cudzom základe, 21 ale ako je napísané: Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia tí, čo nič nepočuli.

  Plány na cestu

  22 Preto sa mi nikdy nepodarilo prísť k vám. 23 Teraz som už ukončil poslanie v týchto krajoch a už roky túžim prísť k vám. 24 Preto, keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma ta odprevadíte, keď sa s vami trocha poteším. 25 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým, 26 lebo Macedónsko a Achajsko sa rozhodli urobiť zbierku pre chudobných cirkevnej obce v Jeruzaleme. 27 Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných hodnotách, povinní sú zasa poslúžiť im v hmotných potrebách. 28 Keď to dokončím a úradne im odovzdám túto zbierku, vydám sa cez vás do Španielska. 29 Viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. 30 Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách, ktoré vysielate k Bohu za mňa, 31 aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja pomoc, ktorú nesiem do Jeruzalema, bola milá svätým. 32 Po tom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami. 33 Boh pokoja nech je s vami všetkými! Amen.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)