Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Napriek Božím prisľúbeniam

  1 Akú výhodu má teda Žid? Aký úžitok je z obriezky? 2 Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že Boh im zveril svoje prisľúbenia. 3 Čo teda, ak niektorí boli neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? 4 Vonkoncom nie! Nech je jasné, že Boh je vo svojich prísľuboch pravdivý, kým každý človek je klamár, ako je napísané: Ty Bože, máš pravdu, keď hovoríš, a zvíťazíš, keď budeš predvolaný pred súd. 5 Ale ak naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povieme? Boh je vari nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky. 6 Vonkoncom nie. Inak, ako bude potom Boh súdiť svet? 7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik? 8 Nie je tak, ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia, že hovoríme: "Robme zlo, aby vzišlo dobro"? Títo si zaslúžia, aby boli odsúdení.

  Všetci sú vinní

  9 Čo teda? Máme my, Židia, nejakú prednosť? Vôbec nie. Lebo sme dokázali, že všetci sú hriešnikmi, či Židia, či Gréci. 10 Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. 11 Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. 12 Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik. 13 Ich hrtan je otvorený hrob, ich jazyk samý med. Jed vreteníc je za ich perami. 14 Ústa majú plné kliatby a horkosti. 15 Ich nohy sa náhlia prelievať krv, 16 ničenie a zrúcaniny sú na ich cestách. 17 Nepoznajú cestu k pokoju. 18 Nemajú Božiu bázeň. 19 A vieme, že všetko, čo hovorí Zákona, hovorí tým, čo sú pod Zákonom, aby si všetci zatvorili ústa a celý svet sa uznal vinným pred Bohom. 20 Lebo nikto nebude pred ním uznaný za spravodlivého tým, že zachováva Zákon: Zákon iba ukazuje, čo je hriech.

  Zjavenie Božej spravodlivosti

  21 Ale teraz, nezávisle od Zákona, bola Božia spravodlivosť privedená na svetlo, Zákon i Proroci to dosvedčujú, 22 Božia spravodlivosť, ktorá účinkuje skrze vieru v Ježiša Krista vo všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a sú zbavení Božej slávy. 24 Ale sú uznaní za spravodlivých zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi: 25 Boh ho ustanovil ako prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 v čase Božej trpezlivosti; v terajšom čase chcel ukázať svoju spravodlivosť, aby on sám bol spravodlivý a ospravodlivil toho, čo sa odvoláva na vieru v Ježiša.

  Úloha viery

  27 Kde je teda príčina vystatovať saj? Je vylúčená. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. 28 Myslíme si, že človek je ospravodlivený skrze vieru, bez skutkov podľa Zákona. 29 Či je Boh teda len Bohom Židov, a nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; 30 lebo je len jediný Boh, ktorý ospravodliví obrezaných, lebo majú vieru, aj neobrezaných pre vieru. 31 Zbavujeme teda vierou Zákon jeho hodnoty? Vôbec nie! Naopak, Zákon potvrdzujeme.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)