Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Abraháma ospravodlivila viera

  1 Čo teda povieme o Abrahámovi, našom praotcovi podľa tela? 2 Ak Abrahám dosiahol svoju spravodlivosť skutkami, má sa čím chváliť. Ale nie pred Bohom. 3 Čo hovorí Písmo? Abrahám uveril Bohu a to sa mu započítalo za spravodlivosť. 4 Keď niekto vykoná nejakú prácu a dostane plat, ten sa mu nepočíta za milosť, ale za podlžnosť; 5 kto však nepracuje, iba verí v toho, ktorý ospravodlivuje bezbožného, jeho viera sa počíta za spravodlivosť. 6 Aj Dávid vyhlasuje za blaženého človeka, ktorého Boh považuje za spravodlivého nezávisle od skutkov: 7 Šťastný človek, ktorému bola odpustená neprávosť, ktorého hriechy boli prikryté. 8 Šťastný človek, ktorému Pán nepripočíta hriech.

  Nezávisle od obriezky

  9 Vzťahuje sa toto vyhlásenie o šťastí iba na obrezaných, alebo aj na neobrezaných? My vlastne hovoríme, že Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť. 10 Ale ako sa mu počítala? Keď bol obrezaný, alebo predtým? Nie potom, ale predtým. 11 On dostal znak obriezky ako pečať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný. Tak sa Abrahám stal otcom všetkých, ktorí veria, hoci nie sú obrezaní, aby sa im počítala spravodlivosť, 12 všetkých obrezaných, ktorí sa neuspokojujú s tým, že sú obrezaní, ale aj kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma, ktorú mal už ako neobrezaný.

  Nezávisle od Zákona

  13 Boh sľúbil Abrahámovi alebo jeho potomkom, že dostanú do dedičstva celý svet. Toto prisľúbenie Abrahám nedostal preto, že bol poslušný Zákonu, ale preto, že Boh ho považoval za spravodlivého pre jeho vieru. 14 Lebo ak dedičmi sú tí, čo poslúchajú Mojžišov Zákon, potom je viera zbytočná a prisľúbenie nenaplnené. 15 Zákon totiž vyvoláva Boží hnev, ale kde niet zákona, niet ani priestupku. 16 Preto sa to prisľúbenie zakladá na viere, aby tak pochádzalo z milosti a aby platilo pre všetko potomstvo, nielen pre to podľa Zákona, ale aj pre to podľa viery Abraháma, otca nás všetkých, 17 ako je napísané: Ustanovil som ťa za otca mnohých národov, za nášho otca pred Bohom, ktorému uveril a ktorý dáva život mŕtvym a volá k bytiu to, čo ešte nie je.

  Viera Abraháma a viera kresťana

  18 On dúfal proti všetkej nádeji, veril, a stal sa tak otcom mnohých národov, podľa toho, čo bolo povedané: Také bude tvoje potomstvo. 19 A neochabol vo viere, keď videl, že jeho telo je už odumreté, mal okolo sto rokov, a že je odumreté i Sárino lono. 20 Nepochyboval ani trochu o Božom prisľúbení, ale mocnou vierou vzdával Bohu slávu: 21 istý, že Boh má moc splniť, čo prisľúbil. 22 Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. 23 A nielen o ňom je napísané, že jeho viera sa mu započítala, ale aj o nás. 24 Aj nám sa to započíta, nám, ktorí veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána, 25 vydaného za naše viny a vzkrieseného pre naše ospravodlivenie.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)