Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Kresťan je oslobodený od Zákona

  1 Vari neviete, bratia – hovorím k znalcom Zákona –, že Zákon má moc nad človekom, len dokiaľ žije? 2 Tak vydatú ženu viaže zákon k mužovi, dokiaľ on žije. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. 3 Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak sa stane ženou iného. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa stane ženou iného. 4 Tak ste aj vy, bratia moji, zomreli Zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý vstal z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. 5 Lebo kým sme boli v tele, hriešne náruživosti odhalené Zákonom pôsobili v našich údoch a prinášali svoje ovocie: smrť. 6 Ale teraz, keď sme zomreli tomu, čo nás držalo v zajatí, sme oslobodení od Zákona, aby sme slúžili v novosti ducha, a nie po starom, podľa litery.

  Úloha Zákona

  7 Čo teda povedať? Že Zákon je hriech? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze Zákon. Veď by som nevedel o žiadostivosti, keby Zákon nehovoril: Nepožiadaš! 8 Ale hriech, keď sa mu naskytla príležitosť skrze prikázania, vzbudil vo mne všetky druhy žiadostivostí. Lebo bez Zákona je hriech mŕtvy. 9 Kedysi som žil bez Zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil 10 a ja som zomrel. Ukázalo sa, že prikázanie, ktoré ma malo viesť k životu, priviedlo ma k smrti. 11 Lebo hriech sa chopil príležitosti a použijúc prikázanie, zviedol ma a jeho prostredníctvom ma zabil. 12 Zákon je predsa svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. 13 Dobrá vec sa mi teda stala smrťou? Vôbec nie! Ale hriech použijúc to, čo je dobré, spôsobil mi smrť, aby sa ukázal ako hriech a aby sa prejavil v celej svojej hriešnosti prostredníctvom prikázania.

  Vnútorný boj

  14 Vieme, že Zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. 15 Vlastne ani neviem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale to, čo nenávidím. 16 No ak robím, čo nechcem, uznávam v súlade so Zákonom, že Zákon je dobrý; 17 ten skutok už vlastne nerobím ja, ale hriech, ktorý býva vo mne. 18 Lebo viem, že nijaké dobro nebýva vo mne, chcem povedať v mojom tele; veď chcieť dobro je mi na dosah, ale urobiť ho nie. 19 Vlastne nerobím dobro, ktoré chcem, ale pácham zlo, ktoré nechcem. 20 No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý býva vo mne. 21 Nachádzame teda zákon, ktorý sa mi vnucuje; keď chcem robiť dobro, len zlo je mi na dosah. 22 Podľa vnútorného človeka mám zaľúbenie v Božom zákone, 23 ale vo svojich údoch cítim iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. 24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela zapredaného smrti? 25 Nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Ja sám teda rozumom slúžim Božiemu zákonu a svojím telom zákonu hriechu.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)