Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • List Rimanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Život z Ducha

  1 Teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú spojení s Kristom Ježišom. 2 Zákon Ducha, ktorý dáva život v Ježišovi Kristovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. 3 Lebo čo bolo nemožné Zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to uskutočnil Boh, keď poslal svojho Syna v tele, podobnom hriešnemu telu, a pre hriech odsúdil hriech v tele, 4 aby sa príkaz Zákona splnil v nás, ktorí nežijeme podľa tela, ale podľa Ducha. 5 Tí, čo žijú podľa tela, túžia po tom, čo je telesné; tí, čo podľa Ducha, túžia po tom, čo je duchovné. 6 Túžba tela je smrť, zatiaľ čo túžba Ducha je život a pokoj, 7 túžba tela je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu, ani sa nemôže. 8 Nemôžu sa páčiť Bohu tí, ktorí žijú telesne. 9 Vy nie ste v tele, ale v Duchu, lebo Boží Duch prebýva vo vás. Kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. 10 Ale ak je vo vás Kristus, hoci telo je určené smrti pre hriech, Duch je váš život pre spravodlivosť. 11 A keď prebýva vo vás Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, ten, čo vzkriesil Krista z mŕtvych, dá život aj vašim smrteľným telám skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás. 12 A tak, bratia moji, sme dlžníkmi, ale nie tela, aby sme museli žiť podľa tela. 13 Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť.

  Vďaka Duchu sme Božie deti

  14 Veď všetci, ktorí sa dajú viesť Božím Duchom, sú Božími synmi. 15 Nedostali ste ducha otrokov, aby ste opäť žili v strachu, dostali ste Ducha synov, ktorý nás vedie, aby sme volali: "Abba! Otče!" 16 Duch osobne sa pripája k nášmu duchu a dosvedčuje, že sme Božie deti. 17 Deti, a teda dedičia; dedičia Boha a spoludedičia Krista, lebo ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení.

  Určení pre slávu

  18 Myslím si, že utrpenie prítomných čias nemožno prirovnať k sláve, ktorá sa má na nás zjaviť. 19 Lebo stvorenie túžobne očakáva zjavenie Božích synova. 20 Stvorenie bolo podrobené márnosti nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho tomu podrobil v nádeji, 21 že aj samo stvorenie bude oslobodené z otroctva porušenia a vojde do slobody a slávy Božích detí. 22 Veď vieme, že všetko stvorenie spoločne až do dnešného dňa vzdychá v pôrodných bolestiach, 23 a nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme v očakávaní vykúpenia nášho tela. 24 Lebo v nádeji sme spasení; ale nádej, ktorú možno vidieť, to už nie je nádej: lebo kto dúfa v niečo, čo už vidí? 25 Ale ak dúfame v niečo, čo ešte nevidíme, trpezlivo to očakávame. 26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo my nevieme ani to, za čo sa máme modliť ako treba; ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. 27 A ten, čo skúma naše srdcia, pozná túžbu Ducha, ktorý sa prihovára za svätých podľa Božej vôle.

  Plán spásy

  28 Vieme, že Boh s tými, čo ho milujú, spolupracuje vo všetkom pre ich dobro; s tými, čo sú povolaní podľa jeho zámeru. 29 Lebo tých, čo predpoznal, tých aj predurčil, aby boli podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi; 30 a tých, ktorých predurčil, tých aj povolal. A tých, ktorých povolal, tých aj ospravodlivil a tých, čo ospravodlivil, tých aj oslávil.

  Hymnus na Božiu lásku

  31 Čo teda na to máme povedať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 32 Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko? 33 Kto obžaluje tých, ktorých Boh vyvolil? Boh ospravodlivuje. 34 A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, čo hovorím, bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás? 35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané v Písme: Veď pre teba nás dennodenne usmrcujú; zaobchádzajú s nami ako s ovcami na jatkách. 37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. 38 Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, zjavenej v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
 • List Rimanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)