Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  O duchovných daroch.

  1 A o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli. 2 Viete, že keď ste boli pohanmi, chodili ste k nemým modlám, ako ste kedy boli vedení. 3 Preto vám oznamujem, že nikto hovoriac v Duchu Božom nezlorečí Ježišovi anatema. A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš, okrem v Svätom Duchu. 4 A sú rôzne dary milosti, ale ten istý Duch. 5 A sú rôzne služby, a ten istý Pán. 6 A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Bôh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. 7 Ale jednému každému sa dáva prejavovanie Ducha na spoločný užitok. 8 Lebo jednému sa dáva skrze Ducha slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa toho istého Ducha, 9 inému viera, v tom istom Duchu; inému milosti dary uzdravovania, v tom istom Duchu; 10 inému pôsobnosti divov, inému proroctvo, inému rozoznávanie duchov, inému druhy jazykov a inému výklad jazykov, 11 a to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce.

  Jako sú údy tela svorné, tak majú byť aj veriaci svorní.

  12 Lebo jako je telo jedno a má mnoho údov, a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus. 13 Lebo i v jednom Duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo, buď Židia buď Gréci buď sluhovia buď slobodní, a všetci sme napojení v jedného Ducha. 14 Lebo veď ani telo nie je len jedným údom, ale pozostáva z mnoho údov. 15 Keby tak povedala noha: Pretože nie som rukou, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? 16 A keby povedalo ucho: Pretože nie som okom, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? Keby bolo celé sluchom, kde potom čuch? 18 Ale teraz Bôh položil údy, jeden každý z nich, na tele tak, ako to chcel. 19 Keby boly všetky jedným údom, kde by bolo telo? 20 No, teraz je síce mnoho údov, ale jedno telo. 21 A oko nemôže povedať ruke: Nepotrebujem ťa, alebo zase hlava nohám: Nepotrebujem vás. 22 Ba práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú nevyhnutne potrebné. 23 A tým údom, o ktorých myslíme, že sú menej čestnými údami tela, práve tým pridávame hojnejšiu česť. A naše nepočestné údy majú hojnejšiu počestnosť. 24 A naše počestné toho nepotrebujú. Ale Bôh pomiešal telo a ustrojil tak, že tomu, ktorému sa nedostáva, dal hojnejšiu česť, 25 aby nebolo roztržky v tele, ale aby sa údy navzájom rovnako starali o seba. 26 A buď že trpí jeden úd, spolu trpia všetky údy; buď že sa oslavuje jeden úd, spolu sa radujú všetky údy. 27 A vy ste telom Kristovým a údami po čiastke.

  Úrady v cirkvi Kristovej.

  28 A síce jedných postavil Bôh v cirkvi, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov; potom divotvorné moci, potom milosti dary uzdravovania, ujímania sa potrebných, správy, druhy jazykov. 29 Či sú azda všetci apoštolmi? Či všetci prorokmi? Či všetci učiteľmi? Či všetci divotvorcami? 30 Či majú všetci dary uzdravovať? Či všetci hovoria jazykmi? Či všetci vykladajú? 31 No, snažte sa horlivo o lepšie dary milosti! A ešte vám ukážem svrchovanú cestu.
 • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)