Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Proroctvo Jehu-va proti Bášovi.

  1 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jehu-vovi, synovi Chananiho, proti Bášovi povediac: 2 Pretože som ťa povýšil z prachu a dal som ťa za vodcu nad svojím ľudom Izraelom, a že si chodil po ceste Jeroboámovej a spôsobil si to, aby hrešil môj ľud Izrael, aby ma popudzovali svojimi hriechami, 3 hľa, odpracem po Bášovi i po jeho dome a dám, aby bol tvoj dom ako dom Jeroboáma, syna Nebátovho. 4 Toho, kto zomrie Bášovi v meste, budú žrať psi, a toho, kto mu zomrie na poli, budú žrať nebeskí vtáci. 5 A ostatné deje Bášove a to, čo robil, i jeho udatnosť, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? 6 A tak ľahol Báša a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Tirci. A kraľoval Éla, jeho syn, miesto neho. 7 A tedy aj skrze Jehu-va, syna Chananiho, proroka, stalo sa slovo Hospodinovo k Bášovi a k jeho domu, a to pre všetko to zlé, ktoré páchal, zlé v očiach Hospodinových, popudzujúc ho dielom svojich rúk, aby bol ako dom Jeroboámov, a preto, že ho zabil.

  Éla. Zimri ho zabije a pobije celý jeho dom.

  8 V dvadsiatom šiestom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Éla, syn Bášov, nad Izraelom v Tirci dva roky. 9 A spiknul sa proti nemu jeho sluha Zimri, veliteľ polovice vozov, práve vtedy, keď pil v Tirci a bol opilý, v dome Arcu, ktorý bol nad jeho domom v Tirci. 10 Vtedy prišiel Zimri a uderil ho a zabil ho v dvadsiatom siedmom roku Azu, judského kráľa, a kraľoval miesto neho. 11 A stalo sa, keď už kraľoval, hneď ako dosadol na jeho trón, že pobil celý dom Bášov. Neponechal mu ani močiaceho na stenu ani jeho príbuzných, ktorí by ho boli mali právo pomstiť, ani niktorého jeho priateľa. 12 A tak vyhladil Zimri celý dom Bášov podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril o Bášovi, skrze proroka Jehu-va, 13 pre všetky hriechy Bášu a pre hriechy Élu, jeho syna, ktorými hrešili a ktorými spôsobili to, že hrešil Izrael popudzujúc Hospodina, Boha Izraelovho, svojimi márnosťami. 14 A ostatné deje Élove a všetko to, čo robil, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?

  Zimri, robil zlé. Spálený.

  15 V dvadsiatom siedmom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Zimri v Tirci sedem dní. A ľud táboril proti Gibbetonu, ktorý patril Filištínom. 16 A keď počul ľud, ktorý táboril pri Gibbetone, že vraj sa spiknul Zimri a že aj zabil kráľa, učinil celý Izrael Omriho, veliteľa vojska, kráľom nad Izraelom toho dňa v tábore. 17 Vtedy odišiel Omri a celý Izrael s ním od Gibbetona hore a obľahli Tircu. 18 A stalo sa, keď videl Zimri, že je mesto zaujaté, vošiel do paláca domu kráľovho a spálil nad sebou dom kráľov ohňom a zomrel, 19 pre svoje hriechy, ktorými hrešil robiac to, čo je zlé v očiach Hospodinových, chodiac po ceste Jeroboámovej a v jeho hriechu, ktorý spáchal, spôsobiac to, aby hrešil Izrael. 20 A ostatné deje Zimriho a jeho spiknutie, ktorým sa spiknul, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových?

  Tibni a Omri. Omri robil zlé.

  21 Vtedy sa rozdelil izraelský ľud na dvoje: polovica ľudu išla za Tibnim, synom Ginatovým, aby ho učinila kráľom, a polovica išla za Omrim. 22 Ale zvíťazil ľud, ktorý išiel za Omrim, nad ľudom, ktorý išiel za Tibnim, synom Ginatovým. A tak zomrel Tibni, a kraľoval Omri. 23 V tridsiatom prvom roku Azu, judského kráľa, kraľoval Omri nad Izraelom, dvanásť rokov; v Tirci kraľoval šesť rokov. 24 A kúpil vrch Samáriu od Šemera za dve hrivny striebra. A keď vystavil vrch, nazval meno mesta, ktoré vystavil, po mene Šemera, pána vrchu, Samáriou. 25 A Omri robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a robil horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. 26 A chodil po všetkých cestách Jeroboáma, syna Nebátovho, a v jeho hriechu, ktorým spôsobil to, že hrešil Izrael, aby popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho, svojimi márnosťami. 27 A ostatné veci Omriho, ktoré robil, a jeho udatnosť, ktorú dokázal, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov Izraelových? 28 A ľahol Omri a ležal so svojimi otcami a bol pochovaný v Samárii, a kraľoval Achab, jeho syn, miesto neho.

  Achab, robil zlé. Jezábeľ.

  29 Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v tridsiatom ôsmom roku Azu, judského kráľa, a Achab, syn Omriho, kraľoval nad Izraelom v Samárii dvadsaťdva rokov. 30 A Achab, syn Omriho, robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. 31 A stalo sa, jako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezábeľ, dcéru Etbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu. 32 A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil v Samárii. 33 A k tomu spravil Achab i háj a tak vykonal Achab ešte viac, aby popudzoval Hospodina, Boha Izraelovho, nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním. 34 Za jeho dní vystavil Chiel Bételský Jericho. Za život Abiráma, svojho prvorodeného syna, ho založil a za život Segúba, svojho najmladšieho, postavil jeho brány, podľa slova Hospodinovho, ktoré hovoril skrze Jozuu, syna Núnovho.
 • Prvá kniha Kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)