Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  Záložky

  Macedoncov radosť v Pánovi v súžení i v chudobe. Ich štedrosť za príklad.

  1 A oznamujeme vám, bratia, milosť Božiu danú v sboroch Macedonie, 2 a že tá hojnosť ich radosti v mnohonásobnom dokázaní sa v súžení a tá ich veľká chudoba sa rozhojnila v bohatstvo ich prostoty. 3 Pretože podľa možnosti, svedčím, ba i nad možnosť z vlastného popudu 4 s mnohým prosením nás žiadali, že by sme prijali od nich tú milosť a to účastenstvo na službe svätým, 5 a to nie ako sme sa nadejali, ale najprv sami seba dali Pánovi, aj nám skrze vôľu Božiu, 6 takže sme museli napomenúť Títa, aby, jako bol tam prv započal, tak i dokonal vzhľadom na vás i túto milosť. 7 Ale jako vo všetkom hojnejete, vo viere i v slove i v známosti i v každej snahe i vo svojej láske naproti nám, aby ste tak hojneli aj v tejto milosti. 8 Nehovorím toho jako rozkaz, ale iných snahou zkúšam i pravosť vašej lásky. 9 Lebo znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že súc bohatý pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. 10 A podávam svoju mienku v tejto veci. Lebo to je vám užitočné, ktorí ste nie len učiniť, ale i chcieť tam prv započali od vlani. 11 Ale teraz i to učiniť vykonajte, aby, jako bola ochota chcieť, bola tak i vykonať z toho, čo máte. 12 Lebo ak jesto ochota, príjemná je podľa toho, čo kto má, nie podľa toho, čo nemá. 13 Lebo nie, aby iní mali poľahčenie a vy súženie, ale pre rovnosť nech je v terajšom čase vaša hojnosť na odpomoženie ich nedostatku, 14 aby aj ich prebytok bol na odpomoženie vášmu nedostatku, aby bola rovnosť, 15 ako je napísané: Ten, kto mnoho nasberal, nezvýšil, a ten, kto málo, nemal nedostatku.

  Snaha Títova. Starosť o dobrú povesť. Vernosť bratov. Dokázať sa.

  16 Ale vďaka Bohu, ktorý dáva tú istú snahu za vás do srdca Títovho, 17 že prijal napomenutie a súc snažnejší odišiel k vám zo svojej vlastnej vôle. 18 A poslali sme s ním brata, ktorý má chválu v evanjeliu po všetkých sboroch, 19 no, nie len to, ale je aj zvolený od sborov za nášho spolucestovateľa s touto milosťou, nami prisluhovanou na slávu samému Pánovi a na ukázanie vašej ochoty, 20 vyhýbajúc tomu, aby niekto nemohol o nás hovoriť zlé pri tejto hojnosti, ktorú prostredkujeme svojou službou. 21 Lebo pečujeme o dobré nie len pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 22 A poslali sme s nimi svojho brata, ktorého sme v mnohom a mnoho ráz zkúsili, že je snažný, ale teraz ešte o mnoho snažnejší pre mnohú dôveru vo vás. 23 Buď čo sa týka Títa, je mojím súdruhom a vzhľadom na vás spolupracovníkom; buď naši bratia sú apoštolmi sborov, slávou Kristovou. 24 Keď tedy dávate dôkaz svojej lásky a našej chvály, ktorou sa chválime za vás, dokážte pred nimi a pred tvárou sborov.
 • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)