Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Chanún potupí poslov Dávidových. Vojna.

  1 Potom sa stalo, že zomrel kráľ synov Ammonových, a kraľoval Chanún, jeho syn, na jeho mieste. 2 Vtedy riekol Dávid: Učiním milosť Chanúnovi, synovi Náchašovmu, jako aj jeho otec učinil mne milosť. A tak poslal Dávid svojich služobníkov, aby ho nimi potešil ohľadne jeho otca. A tak prišli služobníci Dávidovi do zeme synov Ammonových. 3 Ale kniežatá synov Ammonových povedali Chanúnovi, svojmu pánovi: Či myslíš, že Dávid ctí tvojho otca, že ti poslal tešiteľov? Či azda nie preto poslal Dávid svojich služobníkov k tebe, aby prezkúmal mesto a prešpehoval ho, aby ho potom podvrátil? 4 A tak vzal Chanún služobníkov Dávidových a oholil každému polovicu jeho brady a každému odstrihol jeho rúcha do polovice, až do jeho rozkroku, a poslal ich preč. 5 Keď to potom oznámili Dávidovi, poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi zohavení. A kráľ povedal: Pobuďte v Jerichu, dokiaľ nepodrastú vaše brady; potom sa navrátite. 6 A keď videli synovia Ammonovi, že sa zošklivili Dávidovi, poslali synovia Ammonovi posolstvo a najali za mzdu Arama z Bét-rechoba a Arama z Cóby, dvadsať tisíc peších, a kráľa Maachy, tisíc mužov, a Iš-tóba, dvanásť tisíc mužov. 7 Keď to počul Dávid, poslal Joába a všetko vojsko chrabrých bojovníkov. 8 A vyjdúc synovia Ammonovi zriadili sa do boja pri vchode do brány. A Aram z Cóby a z Rechoba a Ištób a Maacha zriadili sa osobitne na poli. 9 A keď videl Joáb, že je proti nemu obrátený šík boja zpredu i zozadu, vybral zo všetkých vybraných z Izraela najsúcejších a zriadil ich proti Aramovi. 10 A ostatok ľudu oddal do ruky Abišaja, svojho brata. A zriadil ich proti synom Ammonovým. 11 A povedal: Ak bude Aram silnejší ako ja, budeš mi na pomoc, a keby synovia Ammonovi boli silnejší ako ty, prijdem ja tebe pomôcť. 12 Buď silný, a buďme zmužilí za svoj ľud a za mestá svojho Boha! A Hospodin učiní to, čo bude dobré v jeho očiach. 13 No, keď sa priblížil Joáb i ľud, ktorý bol s ním, do boja proti Aramejcom, utiekli pred ním. 14 A synovia Ammonovi vidiac, že uteká Aram, utiekli aj oní pred Abišajom a vošli do mesta. A Joáb sa vrátil od synov Ammonových a prišiel do Jeruzalema.

  Porazení Aramejci slúžia Dávidovi.

  15 A keď videli Aramejci, že sú porazení pred Izraelom, zase sa shromaždili dovedna. 16 A Hadadézer pošlúc poslov vyviedol Aramejcov, ktorí bývali za riekou, a prišli do Chelama, a Šobach, veliteľ vojska Hadadézerovho, pred nimi. 17 Keď to oznámili Dávidovi, shromaždil celého Izraela a prejdúc cez Jordán prišiel do Chelama. A Aramejci sa zriadili do boja proti Dávidovi a bojovali s ním. 18 Ale Aramejci utiekli pred Izraelom. A Dávid pobil mnohých z Aramejcov poraziac sedemsto vozov a štyridsať tisíc jazdcov a zabil aj Šobacha, veliteľa ich vojska, a zomrel tam. 19 Keď potom videli všetci kráľovia, služobníci Hadadézerovi, že sú porazení od Izraela, uzavreli pokoj s Izraelom a slúžili mu. A vtedy sa už báli Aramejci pomáhať synom Ammonovým.
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)