Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prorok Haggeus

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2

  Záložky

  Prísľub slávy nového chrámu

  1 Siedmeho mesiaca, dvadsiateho a prvého dňa toho mesiaca stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Haggea povediac: 2 Nože povedz Zorobábelovi, synovi Šealtielovmu, vojvodovi Júdovmu, a Jozuovi, synovi Jehocadákovmu, najväčšiemu kňazovi, a ostatku ľudu a riekni: 3 Kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v jeho prvej sláve? A čo jaký ho vidíte teraz? Či nie je proti tamtomu jako nič vo vašich očiach? 4 Avšak teraz buď silný, Zorobábelu, hovorí Hospodin, a buď silný Jozua, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný, všetok ľud zeme, hovorí Hospodin, a robte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin Zástupov, 5 so slovom, ktoré som smluvil s vami, keď ste išli z Egypta, a môj Duch tiež stojí vo vašom strede; nebojte sa! 6 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom. 7 A zatrasiem všetkými národami, a prijde žiadúcne všetkých národov, a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin Zástupov. 8 Moje je striebro a moje zlato, hovorí Hospodin Zástupov. 9 Väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin Zástupov, a na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin Zástupov.

  Prísľub Božieho požehnania

  10 Dvadsiateho a štvrtého dňa, deviateho mesiaca, druhého roku Dária stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Haggea povediac: 11 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nože sa opýtaj kňazov na zákon a povedz: 12 Keby niekto niesol posviatne mäso v krýdle svojho rúcha a dotknul by sa svojím krýdlom chleba alebo váre alebo vína alebo oleja alebo jekéhokoľvek jedla, či bude sväté? A kňazi odpovedali a riekli: Nie. 13 Vtedy povedal Haggeus: Keby sa niekto nečistý od mŕtveho tela dotknul ktorejkoľvek z týchto vecí, či bude nečisté? A kňazi odpovedali a riekli: Bude nečisté. 14 Na to odpovedal Haggeus a riekol: Tak i tento ľud a tak i tento národ pred mojou tvárou, hovorí Hospodin, a tak i každé dielo ich rúk i to, čo tam obetujú, je nečisté. 15 A tak teraz nože priložte svoje srdce a vidzte od tohoto dňa a vyše, keď ešte nebol priložený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom. 16 Po celý čas, čo bolo tak, že keď prišiel niekto ku hromade dvadsiatich, bolo desať; prišiel ku prešu nabrať päťdesiat z čereňa, a bolo dvadsať. 17 Bil som vás suchom, rudou a kamencom, každé dielo vašich rúk, ale neobrátili ste sa ku mne, hovorí Hospodin. 18 Nože priložte svoje srdce od tohoto dňa a vyše, od dvadsiateho a štvrtého dňa deviateho mesiaca k času od toho dňa, ktorého bol založený chrám Hospodinov, priložte svoje srdce! 19 Či je ešte semeno v obilnici? Ale od viniča až po fík a granát a olivový strom nič nedonášalo úrody. Od tohoto dňa požehnám.

  Prísľub Zerubbábelovi

  20 A stalo sa slovo Hospodinovo po druhé k Haggeovi dvadsiateho a štvrtého dňa toho mesiaca povediac: 21 Povedz Zorobábelovi, vojvodovi Júdovmu, a riekni: Ja zatrasiem nebom i zemou 22 a prevrátim trón kráľovstiev a zahladím silu kráľovstiev národov a prevrátim voz i tých, ktorí sa vozia na ňom, a sostúpia kone aj ich jazdci, každý skolený mečom svojho brata. 23 Toho dňa, hovorí Hospodin Zástupov, vezmem ťa, Zorobábelu, synu Šealtielov, môj služobníku, hovorí Hospodin, a učiním ťa ako pečatný prsteň, lebo teba som si vyvolil, hovorí Hospodin Zástupov.
 • Prorok Haggeus

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)