Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Piata kniha Mojžišova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34

  Záložky

  Pamätať na dobrodenia a na súdy Hospodinove. Svätá zem.

  1 Preto budeš milovať Hospodina, svojho Boha, a budeš ostríhať jeho nariadenie a jeho ustanovenia, jeho súdy a jeho prikázania po všetky dni. 2 A budete znať dnes - lebo veď nehovorím s vašimi synmi, ktorí nepoznali a ktorí nevideli - výchovnú kázeň Hospodina, svojho Boha, jeho veľkosť, jeho silnú ruku a jeho vystreté rameno, 3 jeho znamenia a jeho skutky, ktoré činil prostred Egypta faraonovi, egyptskému kráľovi, a celej jeho zemi, 4 i to, čo učinil egyptskému vojsku, jeho koňom a jeho vozom, ako ich zalial vodami Rudého mora, keď sa hnali za vami, a Hospodin ich zahubil, a je tak až do dnešného dňa; 5 a budete znať i to, čo vám činil na púšti, dokiaľ ste neprišli na toto miesto, 6 a čo učinil Dátanovi a Abirámovi, synom Eliába, syna Rúbenovho, jako otvorila zem jeho ústa a pohltila ich aj ich čeľade aj ich stány i so všetkými živými bytosťami, ktoré išly s nimi, vprostred celého Izraela, 7 Lebo vaše vlastné oči to boly, ktoré to videly všetky tie veľké skutky Hospodinove, ktoré činil. 8 A tedy budete ostríhať každé prikázanie, ktoré vám ja prikazujem dnes, aby ste boli silní a aby ste vošli a zaujali do dedičstva zem, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedičstva, 9 a aby ste dlho žili na zemi, ktorú prisahal Hospodin vašim otcom, že im ju dá aj ich semenu, zem, ktorá tečie mliekom a medom. 10 Lebo zem, do ktorej ty ideš, aby si ju zaujal do dedičstva, nie je ako Egyptská zem, z ktorej ste vyšli, kde si sial svoje semeno a polieval si svojou nohou jako zeleninovú zahradu. 11 Ale zem, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedičstva, je zem, v ktorej sú vrchy a doliny, ktorá pije vodu, keď prší dážď z neba, 12 je to zem, o ktorú sa stará Hospodin, tvoj Bôh; oči Hospodina, tvojho Boha, sú ustavične obrátené na ňu od začiatku roka až do konca roka.

  Pán sľubuje úrodu zemi, len poslúchať.

  13 A stane sa, ak budete naozaj poslúchať moje prikázania, ktoré vám ja prikazujem dnes, milujúc Hospodina, svojho Boha, a slúžiac mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou, 14 že dám vašej zemi dážď na jeho čas, ranný i pozdný, a budeš spratávať svoje obilie i svoju vínnu šťavu i svoj olej. 15 A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a nasýtiš sa. 16 Vystríhajte sa, aby sa nedalo zviesť vaše srdce, a odchýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im! 17 Lebo by sa zapálil na vás hnev Hospodinov, a zavrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by nevydala svojej úrody, a zahynuli by ste rýchle s povrchu tej krásnej zeme dobrej, ktorú vám dáva Hospodin. 18 Ale si položíte tieto moje slová na svoje srdce, a na svoju dušu a priviažete si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomienku medzi vašimi očami. 19 A budete im vyučovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď pojdeš cestou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať; 20 a napíšeš ich na podvoje svojho domu i na svoje brány, 21 aby bolo mnoho vašich dní i dní vašich synov na zemi, ktorú prisahal Hospodin vašim otcom, že im ju dá, jako dni nebies nad zemou.

  Ďaľšie zasľúbenia.

  22 Lebo ak budete naozaj ostríhať každé toto prikázanie, ktoré vám ja prikazujem, aby ste ho činili milujúc Hospodina, svojho Boha, chodiac po všetkých jeho cestách a láskou sa ho pridŕžajúc, 23 vtedy vyženie Hospodin všetky tie národy zpred vašej tvári, a zaujmete do dedičstva národy, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako vy. 24 Každé miesto, na ktoré šľapí vaša noha, bude vaše, hen od púšte a od Libanona, od rieky, rieky Eufrates, až po zadné more bude vaše územie. 25 Nikto neobstojí pred vami; váš strach a vašu bázeň dá Hospodin, váš Bôh, na tvár celej zeme, po ktorej budete šliapať, tak ako vám hovoril.

  Zlorečenie i požehnanie. Gerizím a Ébal.

  26 Vidzže, ja vám dnes predkladám požehnanie a zlorečenie, 27 požehnanie, keď budete počúvať na prikázania Hospodina, svojho Boha, ktoré vám ja prikazujem dnes, 28 a zlorečenie, keby ste nepočúvali na prikázania Hospodina, svojho Boha, a keby ste vybočili z cesty, ktorú vám ja prikazujem dnes, idúc za inými bohy, ktorých neznáte. 29 A stane sa, keď ťa vovedie Hospodin, tvoj Bôh, do zeme, do ktorej ideš, aby si ju zaujal do dedičstva, že dáš požehnanie na vrchu Gerizím a zlorečenie na vrchu Ébal. 30 Hľa, či nie sú oba vrchy za Jordánom, za cestou na západe slnka, v zemi Kananeja, ktorý býva na rovine naproti Gilgalu, pri dúbrave Móre? 31 Lebo vy prejdete cez Jordán, aby ste vošli zaujať do dedičstva zem, ktorú vám dá Hospodin, váš Bôh, a zaujmete ju do dedičstva a budete bývať v nej. 32 A tedy budete hľadieť, aby ste činili všetky ustanovenia a súdy, ktoré vám ja predkladám dnes.
 • Piata kniha Mojžišova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)