Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Epištola svätého Pavla Efežanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  Záložky

  Ďaľšie naučenia, čo nechať a jako žiť. Poznávať a činiť ľúbe Pánovi.

  1 A tak buďte nasledovníkmi Božími jako milované deti 2 a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. 3 A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, jako sa sluší svätým, 4 ani mrzkosť a bláznivé reči alebo šprýmy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie, 5 Lebo to viete, že niktorý smilník alebo nečistý alebo lakomec, čo je to isté jako modlár, nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha. 6 Nech vás nikto nezvodí prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. 7 Teda nebuďte ich spoluúčastníkmi. 8 Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte jako deti svetla - 9 Lebo ovocie Ducha záleží v každej dobrote, spravedlivosti a pravde - 10 zkúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi.

  Ďaľšie čo robiť a čo nechať.

  11 A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte. 12 Lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrzko aj len hovoriť. 13 Ale to všetko, kárané od svetla, vychádza na javo; lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo. 14 Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus. 15 Teda hľaďte, jako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale jako múdri, 16 vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova. 18 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom 19 hovoriac si navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi, 20 ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi, 21 podriaďujúc sa jedni druhým v bázni Božej.

  Napomína ženy k poddajnosti, muža i ženu k láske, ktorých pravý pomer je obrazom na Krista a na cirkev.

  22 Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi; 23 lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je Spasiteľom tela. 24 Ale jako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. 25 Vy, mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, 26 aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom, 27 aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. 28 Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. 29 Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj Pán cirkev, 30 lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí. 31 Zato opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene, a tí dvaja budú v jedno telo. 32 Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. 33 Avšak aj vy, jeden každý osobitne tak nech miluje svoju ženu jako sám seba, a žena aby sa bála muža.
 • Epištola svätého Pavla Efežanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)