Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Ezdrášova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Záložky

  Dárius rozkáže staväť chrám.

  1 Vtedy rozkázal kráľ Dárius, aby hľadali v dome kníh pokladov, složených tam v Babylone. 2 A našla sa v Achmete na hrade, ktorý je v Médskej krajine, jedna kniha, v ktorej bolo takto napísané na pamäť: 3 V prvom roku kráľa Cýra rozkázal kráľ Cýrus: Dom Boží, ktorý bol v Jeruzaleme, nech vystavia ten dom na mieste, na ktorom obetujú obeti, a nech vyzdvihnú jeho základ. Jeho výška bude šesťdesiat lakťov a jeho šírka taktiež šesťdesiat lakťov. 4 Tri rady bude veľkých kameňov a rad nového dreva, a náklad sa dá z domu kráľovho. 5 Aj nádoby domu Božieho, zlaté a strieborné, ktoré vyniesol Nabuchodonozor z chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme, a dopravil do Babylona, nech navrátia, a nech to ide do chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, na svoje miesto, a složíš to v dome Božom. 6 A tak teraz ty, Tattenai, vojvoda za riekou, Šetar-bozenai, so svojimi spoločníkmi, Afarsechania, ktorí sú za riekou, buďte ďaleko odtiaľ. 7 Nechajte dielo toho domu Božieho na pokoji. Vojvoda Židov a starší Židov nech staväjú ten dom Boží na jeho mieste. 8 A odo mňa je daný rozkaz o tom, čo máte urobiť s tými staršími zo Židov, aby mohli vystaviť ten dom Boží, totiž aby sa bez odkladu dával náklad z pokladov kráľových, z dane za riekou, tým mužom, aby im nebolo prekazené v tom diele. 9 A čoho bude treba, či juncov či baranov či oviec na zápalné obeti Bohu nebies, obilia, soli, vína a oleja, podľa toho, čo povedia kňazi, ktorí sú v Jeruzaleme, nech sa im dáva každého dňa bez akéhokoľvek podvodu, 10 aby obetovali Bohu nebies príjemnú vôňu a modlili sa za život kráľa a jeho synov. 11 A taktiež je odo mňa vydaný rozkaz, aby každý človek, ktorý by zmenil to slovo, bol takto odpravený: Vytiahne sa drevo z jeho domu a postaví sa, a jeho pribijú naň, a jeho dom nech je preto obrátený na hnojisko. 12 A Bôh, ktorý učinil to, aby tam prebývalo jeho meno, nech porazí každého kráľa i ľud, ktorý by vystrel svoju ruku, aby to zmenil a tak zkazil ten dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme. Ja Dárius dávam rozkaz, aby sa to vykonalo bez odkladu. 13 Vtedy Tattenai, vojvoda za riekou, Šetar-bozenai a ich spoločníci urobili bez odkladu podľa toho, jakú odpoveď poslal kráľ Dárius. 14 A tak staväli starší Židov, a darilo sa im podľa proroctva proroka Haggea a Zachariáša, syna Iddovho. A tedy staväli a dokončili z rozkazu Boha Izraelovho a z rozkazu Cýra, Dária a Artaxerxa, perzského kráľa. 15 Aj tak dokončili ten dom Boží do tretieho dňa mesiaca adara, a to bol šiesty rok kraľovania kráľa Dária.

  Posviacka chrámu.

  16 Vtedy slávili synovia Izraelovi, kňazi a Leviti a ostatok synov prestehovania posviacku toho domu Božieho v radosti. 17 A obetovali na posvätenie toho domu Božieho sto volov, dvesto baranov, štyristo oviec a dvanásť kozlov na obeť za hriech za celého Izraela podľa počtu pokolení Izraelových. 18 A postavili kňazov v ich triedach a Levitov v ich oddeleniach k službe Božej v Jeruzaleme podľa toho, jako je napísané v knihe Mojžišovej.

  Slávenie Veľkej noci.

  19 A synovia prestehovania slávili aj Veľkú noc štrnásteho dňa prvého mesiaca. 20 Lebo sa boli očistili kňazi a Leviti jako jeden muž, všetci boli čistí, a zabíjali veľkonočného baránka všetkým synom prestehovania i svojim bratom kňazom i sebe. 21 A tak jedli synovia Izraelovi, ktorí sa boli navrátili z prestehovania, i každý, kto sa bol oddelil od nečistoty národov zeme a pripojil sa k nim hľadajúc Hospodina, Boha Izraelovho. 22 A slávili aj slávnosť nekvasených chlebov sedem dní v radosti, lebo ich Hospodin obdaril radosťou a obrátil srdce assýrskeho kráľa k nim, aby posilnil ich ruky v diele domu Boha, Boha Izraelovho.
 • Kniha Ezdrášova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)