Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Ezdrášova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  Záložky

  Navrátivší sa s Ezdrášom.

  1 A toto sú hlavy ich otcov a ich rodokmeň, tých, ktorí išli so mnou za kraľovania kráľa Artaxerxa hore z Babylona. 2 Zo synov Pinchasových Geršom, zo synov Itamárových Daniel, zo synov Dávidových Chattuš. 3 Zo synov Šechaniášových, ktorý bol zo synov Parošových, Zachariáš a s ním po rode zapísaných osôb mužského pohlavia sto päťdesiat. 4 Zo synov Pachat-moábových Eljehoenaj, syn Zerachiášov, a s ním dvesto osôb mužského pohlavia. 5 Zo synov Šechaniášových syn Jachazielov a s ním tristo osôb mužského pohlavia. 6 Zo synov Adínových Ébed, syn Jonatánov, a s ním päťdesiat osôb mužského pohlavia. 7 Zo synov Élamových Izaiáš, syn Ataliášov, a s ním sedemdesiat osôb mužského pohlavia. 8 Zo synov Šefatiášových Zebadiáš, syn Michaelov, a s ním osemdesiat osôb mužského pohlavia. 9 Zo synov Joábových Obadiáš, syn Jechielov, a s ním dvesto osemnásť osôb mužského pohlavia. 10 Zo synov Šelomitových syn Josifiášov a s ním sto šesťdesiat osôb mužského pohlavia. 11 Zo synov Bebajových Zachariáš, syn Bebajov, a s ním dvadsaťosem osôb mužského pohlavia. 12 Zo synov Azgádových Jochanan, syn Hakkatánov, a s ním sto desať osôb mužského pohlavia. 13 Zo synov Adonikámových poslední, ktorých mená sú toto: Elifelet, Jehiel a Šemaiáš a s nimi šesťdesiat osôb mužského pohlavia. 14 Zo synov Bigvajových Útaj a Zabbúd a s nimi sedemdesiat osôb mužského pohlavia.

  Shromaždenie pri rieke. Posolstvo k Iddovi.

  15 A shromaždil som ich k rieke, ktorá vteká do Ahavy, a táborili sme tam tri dni. A keď som prehliadal ľud a kňazov, nenašiel som tam niktorého zo synov Léviho. 16 Vtedy som poslal po Eliézera, po Ariela, po Šemaiáša, po Elnatána, po Jariba, po Elnatána, po Nátana, po Zachariáša, po Mešullama, predných, a po Jojariba a po Elnatána, umných učiteľov. 17 A povedal som im, aby išli k Iddovi, hlave to v mieste Chasifii, a vložil som do ich úst slová, jako majú hovoriť Iddovi, Achivovi, Netinejcom, v mieste Chasifii, aby nám doviedli svätoslužobníkov pre dom nášho Boha. 18 A tak nám doviedli podľa toho, jako bola dobrá ruka nášho Boha nad nami, rozumného muža zo synov Machliho, syna Léviho, syna Izraelovho, a Šerebiáša a jeho synov a jeho bratov, osemnástich, 19 a Chašabiáša a s ním Izaiáša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvadsiatich. 20 A z Netinejcov, ktorých bol dal Dávid a kniežatá k službe Levitom, Netinejcov dvesto dvadsiatich. Tí všetci boli pomenovaní podľa mena.

  Hľadajú Boha a potom sa rušajú i s pokladmi do Jeruzalema.

  21 A vyhlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu cestu pre seba, pre svoje deti a pre všetko svoje imanie. 22 Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nám pomáhali brániť sa proti nejakému nepriateľovi na ceste, lebo sme boli povedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všetkými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všetkým tým, ktorí ho opúšťajú. 23 A tak sme sa postili a hľadali sme o to svojho Boha, a vyslyšal nás. 24 A oddelil som dvanástich z kniežat kňazov: Šerebiáša, Chašabiáša a s nimi desiatich z ich bratov. 25 A odvážil som im striebro a zlato a tie nádoby, obeť to pozdvihnutia domu nášho Boha, ktorú obetovali kráľ a jeho radcovia a jeho kniežatá a celý Izrael, všetci, ktorí sa tam našli. 26 A tedy odvážil som do ich ruky striebra šesťsto päťdesiat hrivien a strieborných nádob sto hrivien, zlata sto hrivien, 27 dvadsať zlatých pohárov v hodnote tisíc daríkov a dve nádoby z medi výborného lesku, vzácne jako zlato. 28 A riekol som im: Vy ste svätí Hospodinovi, i tie nádoby sú sväté, a striebro a zlato je dobrovoľná obeť, daná Hospodinovi, Bohu vašich otcov. 29 Pozorujte a strážte to, dokiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a Levitov a pred kniežatami otcov Izraela v Jeruzaleme, v komorách domu Hospodinovho. 30 A tak prevzali kňazi a Leviti váhu striebra a zlata a nádoby, aby to dopravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha. 31 Potom sme sa hnuli od rieky Ahavy dvanásteho dňa prvého mesiaca, aby sme išli do Jeruzalema. A ruka nášho Boha bola nad nami, a vytrhol nás z ruky nepriateľa a úkladníka na ceste.

  V Jeruzaleme.

  32 A tak sme prišli do Jeruzalema a sedeli sme tam tri dni. 33 A štvrtého dňa bolo odvážené striebro a zlato a nádoby v dome nášho Boha do ruky Meremóta, syna Uriáša, kňaza, a bol s ním Eleazár, syn Pinchasov, a s nimi Jozabad, syn Ješuov, a Noadiáš, syn Binnujov, Levitovia. 34 Všetko podľa počtu a podľa váhy, a tedy zapísaná bola všetka váha toho času. 35 Tí, ktorí prišli zo zajatia, synovia prestehovania, obetovali Bohu Izraelovmu zápalné obeti, dvanásť juncov za celého Izraela, deväťdesiatšesť baranov, sedemdesiatsedem oviec a dvanásť kozlov na obeť za hriech; to všetko bola zápalná obeť Hospodinovi. 36 A oddali vladárom kráľovým nariadenia kráľove a vojvodom za riekou. A tak pomáhali ľudu a domu Božiemu.
 • Kniha Ezdrášova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)