Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prorok Jeremiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52

  Záložky

  Skazenosť Jeruzalema

  1 Zbehajte ulice Jeruzalema a nože vidzte a zveďte a hľadajte po jeho námestiach, či najdete muža, či je voľakto taký, kto by činil súd, kto by hľadal pravdu, a odpustím mu, Jeruzalemu. 2 A keď aj hovoria: Ako že žije Hospodin, i tak prisahajú falošne. 3 Ó, Hospodine, či nehľadia tvoje oči na pravdu? Biješ ich, ale neželia; ničíš ich, nechcú prijať kázeň. Zatvrdili svoju tvár, takže je tvrdšia ako skala, nechcú sa navrátiť. 4 A ja som bol povedal: Sú to len prostí ľudia chudobní, dopúšťajú sa bláznovstva, lebo neznajú cesty Hospodinovej, súdu svojho Boha. 5 Pojdem ja k veľkým a bude hovoriť s tými, lebo tí znajú cestu Hospodinovu, súd svojho Boha. Ale oni všetci dovedna polámali jarmo, potrhali povrazy.

  Spustošenie krajiny

  6 Preto ich pobije lev z lesa, vlk zo stepí ich pohubí, pardus bude čihať na ich mestá; každý, kto vyjde odtiaľ, bude roztrhaný, lebo premnohé sú ich prestúpenia, mocné sú ich odvrátenia. 7 Kde je to, pre čo by som ti odpustil? Tvoji synovia ma opustili a prisahajú na to, čo nie je Bohom. Keď som ich nasýtil, cudzoložia, a valia sa zástupom do domu smilnice. 8 Sú jako dobre chované kone skoro za rána; každý rehoce na ženu svojho blížneho. 9 Či azda pre také veci nemám navštíviť? hovorí Hospodin. Alebo či na takom národe, jako je tento, nemá sa pomstiť moja duša?

  Súd

  10 Vyjdite hore na jeho múry a kazte, ale neučiňte úplného konca! Odstráňte jeho výhonky, lebo nie sú Hospodinove, 11 pretože sa dopúšťajú veľkej nevernosti proti mne dom Izraelov i dom Júdov, hovorí Hospodin; 12 zapierajú Hospodina a hovoria: Nie On! A: Neprijde na nás zlé. Alebo: Neuvidíme meča ani nepocítime hladu. 13 Ale tí proroci budú vetrom, a toho, kto hovorí, Duch Boží, neni v nich. Tak sa im učiní. 14 Preto takto hovorí Hospodin, Bôh Zástupov: pretože hovoríte to slovo, hľa, dávam svoje slová v tvojich ústach za oheň, a tento ľud nech je drevom, a strávi ich. 15 Hľa, dovediem na vás národ z ďaleka, dome Izraelov, hovorí Hospodin. Je to mocný národ, je to národ od veku, národ, ktorého jazyka neznáš ani nebudeš rozumieť, čo hovorí. 16 Jeho túl je ako otvorený hrob. Všetci sú hrdinovia. 17 A pojie tvoju žeň a tvoj chlieb, čo by mali pojesť tvoji synovia a tvoje dcéry; pojie tvoje drobné stádo i tvoj hovädzí dobytok, pojie tvoj vinič i tvoj fík, spustoší tvoje ohradené mestá, na ktoré sa ty spoliehaš, mečom. 18 Ale ani v tých dňoch, hovorí Hospodin, neučiním s vami konca. 19 A bude, keď poviete: Za čo nám učiní Hospodin, náš Bôh, všetko toto? že im povieš: Jako ste mňa opustili a slúžili ste cudzím bohom vo svojej zemi, tak budete slúžiť cudzincom v zemi, ktorá nie je vaša.

  Nerozumný a lakomý národ

  20 Oznámte to v dome Jakobovom a rozhláste to v Judsku a povedzte: 21 Nože počujte toto, bláznivý ľude, ktorý nemá srdca, aby rozumel! Majú oči, ale nevidia; majú uši, ale nečujú. 22 Či azda mňa sa nebudete báť? hovorí Hospodin. Či pred mojou tvárou sa nebudete triasť? Ktorý som položil moru piesok za hranicu večným ustanovením, a neprekročí ho! Síce sa dmú, ale nezvládzu a hučia jeho vlny, ale ho neprekročia. 23 Ale tento ľud má odpadlícke srdce spurné, odstúpili a odišli. 24 A nepovedali vo svojom srdci: Nože sa bojme Hospodina, svojho Boha, ktorý dáva dážď, podzimný i jarný, vo svojom čase, zachováva nám ustanovené týždne žatvy. 25 Vaše neprávosti to odvrátily, a vaše hriechy zadržujú to dobré od vás. 26 Lebo sa nachádzajú v mojom ľude bezbožníci. Každý striehne, jako keď sa učupujú vtáčnici, nadstavujú osídla, lapajú ľudí. 27 Jako klietka, plná vtákov, tak sú ich domy plné ľsti; preto vzrástli a zbohatli. 28 Stučneli, lesknú sa; zašli až priďaleko v nešľachetnosti. Pravoty neriešia, pravoty siroty, a dobre sa im vodí, ani nesúdia súdu chudobných. 29 Či azda preto nemám navštíviť? hovorí Hospodin. Či na takom národe, jako je tento, nemá sa pomstiť moja duša? 30 Strašná vec a ohavná sa deje v zemi. 31 Proroci prorokujú falošne, a kňazi panujú pomocou nich. A môj ľud to tak miluje! Ale čo urobíte na koniec toho?!-
 • Prorok Jeremiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)