Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Jozuova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  O mestách daných Levitom. Losy.

  1 A pristúpili hlavy otcov pokolenia Levitov k Eleazárovi, kňazovi, a k Jozuovi, synovi Núnovmu, a k hlavám otcov pokolení synov Izraelových. 2 A vraveli im v Síle v zemi Kanaáne a riekli: Hospodin prikázal skrze Mojžiša dať nám mestá na bývanie aj s ich mestskými obvodmi pre náš dobytok. 3 Vtedy dali synovia Izraelovi Levitom zo svojho dedičstva na rozkaz Hospodinov tieto mestá aj ich obvody. 4 A vyšiel los čeľade Kehátovcov. A dostalo sa synom Árona, kňaza, zpomedzi Levitov, z údelu pokolenia Júdovho a z pokolenia Simeonovho a z pokolenia Benjaminovho losom: trinásť miest. 5 A ostatným synom Kehátovým sa dostalo z údelu čeľadí pokolenia Efraimovho a z pokolenia Dánovho a z polovice pokolenia Manassesovho losom: desať miest. 6 A synom Geršonovým z údelu čeľadí pokolenia Izachárovho, z pokolenia Aserovho, z pokolenia Naftaliho a z polovice pokolenia Manassesovho v Bázane, tiež losom: trinásť miest. 7 Synom Meráriho po ich čeľadiach z údelu pokolenia Rúbenovho, z pokolenia Gádovho a z pokolenia Zabulonovho: dvanásť miest.

  Označenie miest. Údel čeľadí Kehátovcov.

  8 Tedy tieto mestá dali synovia Izraelovi Levitom aj ich mestské obvody, tak ako prikázal Hospodin skrze Mojžiša, losom. 9 A tak dali z údelu pokolenia synov Júdových a z pokolenia synov Simeonových tieto mestá, ktoré pomenovali menom. 10 A najprv sa dostalo synom Áronovým z čeľade Kehátovcov, ktorí boli zo synov Léviho, lebo ich bol ten los. 11 A tedy im dali Mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron, na pohorí Júdovom a jeho obvod okolo neho. 12 Ale pole toho mesta a jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefunneho, do jeho državia. 13 A tedy synom Árona, kňaza, dali útočištné mesto vraha, Hebron, i jeho obvod, Libnu i jej obvod, 14 Jattír i jeho obvod, Eštemoa i jeho obvod, 15 Cholon i jeho obvod, Debír i jeho obvod, 16 Ajin i jeho obvod, Juttu i jej obvod a Bét-šemeš i jeho obvod, deväť miest z državia týchto dvoch pokolení. 17 A z pokolenia Benjaminovho: Gibeon i jeho obvod, Gebu i jej obvod, 18 Anatót i jeho obvod, Almon i jeho obvod, štyri mestá. 19 Všetkých miest synov Áronových, kňazov, bolo trinásť miest s ich obvodami. 20 A čeľadiam synov Keháta, Levitom, ostatným zo synov Kehátových, dostalo sa toto, mestá ich losu boly z údelu pokolenia Efraimovho. 21 A dali im útočištné mesto vraha Síchem i jeho obvod na pohorí Efraimovom a Gezer i jeho obvod, 22 Kibecaim i jeho obvod, Bétchoron i jeho obvod, štyri mestá. 23 A z pokolenia Dánovho: Elteke i jeho obvod, Gibbeton i jeho obvod, 24 Ajjalon i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, štyri mestá. 25 A z polovice pokolenia Manassesovho: Tánach i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, dve mestá. 26 Všetkých miest desať s ich obvodami čeľadiam ostatných synov Kehátových.

  Údel čeľadí Geršonovcov.

  27 A synom Geršonovým z čeľadí Levitov dali z polovice pokolenia Manassesovho: útočištné mesto vraha Golan v Bázane i jeho obvod a Beešteru i jej obvod, dve mestá. 28 A z pokolenia Izachárovho: Kišon i jeho obvod, Daberat i jeho obvod, 29 Jarmút i jeho obvod a Én-ganním a jeho obvod, štyri mestá. 30 A z pokolenia Aserovho: Mišál i jeho obvod, Abdón i jeho obvod, 31 Chelkat i jeho obvod a Rechob i jeho obvod, štyri mestá. 32 A z pokolenia Naftaliho: útočištné mesto vraha Kedeš v Galilei i jeho obvod, Chammotdór i jeho obvod a Kartán i jeho obvod, tri mestá. 33 Všetkých miest Geršonovcov po ich čeľadiach bolo trinásť miest s ich obvodmi.

  Údel čeľadí Meráriho.

  34 A čeľadiam synov Meráriho, ostatným Levitom, dali od pokolenia Zabulonovho: Jokneam i jeho obvod, Kartu i jej obvod, 35 Dimnu i jej obvod a Nahalal i jeho obvod, štyri mestá. 36 A z pokolenia Rúbenovho: Becer i jeho obvod a Jahaca i jej obvod, 37 Kedemót i jeho obvod a Méfat i jeho obvod, štyri mestá. 38 A z pokolenia Gádovho: útočištné mesto vraha Rámot v Gileáde i jeho obvod a Machnaim i jeho obvod, 39 Chešbon i jeho obvod a Jazer i jeho obvod, všetkých miest štyri. 40 Všetkých miest, ktoré dali synom Meráriho po ich čeľadiach, ostatným z čeľadí Levitov, bolo podľa ich losu dvanásť miest.

  Spolu štyridsaťosem miest.

  41 Všetkých miest Levitov medzi državím synov Izraelových bolo štyridsaťosem miest s ich obvodmi. 42 Každé z týchto miest malo svoj obvod okolo seba; tak to maly všetky tie mestá.

  Hospodin splnil svoje zasľúbenia.

  43 A tedy dal Hospodin Izraelovi celú zem, o ktorej prisahal, že ju dá ich otcom, a zaujali ju do dedičstva a bývali v nej. 44 A Hospodin im dal odpočinutia zo všetkých strán, všetko tak, ako prisahal ich otcom, ani neobstál nikto pred nimi, nikto zo všetkých ich nepriateľov; všetkých ich nepriateľov dal Hospodin do ich ruky. 45 Nepadlo nesplnené ani slovo zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril Hospodin domu Izraelovmu. Všetko sa splnilo.
 • Kniha Jozuova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)