Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Tretia kniha Mojžišova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27

  Záložky

  Byť svätým. Rôzne príkazy.

  1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor celej obci synov Izraelových a povieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hospodin, váš Bôh. 3 Každý sa budete báť svojej matky a svojho otca, a budete ostríhať moje soboty. Ja som Hospodin, váš Bôh. 4 Neobrátite sa o nijakú vec k modlám a liatych bohov si nespravíte. Ja som Hospodin, váš Bôh. 5 A keď budete obetovať Hospodinovi bitnú obeť pokojnú, budete ju obetovať tak, aby ste boli príjemní. 6 Toho istého dňa, ktorého ju budete obetovať, sa bude jesť, i na druhý deň; ale to, čo zostane do tretieho dňa, spáli sa ohňom. 7 A keby sa predsa jedlo tretieho dňa, bude to mrzká vec; nebude príjemný. 8 A ten, kto by to jedol, ponesie svoju neprávosť, lebo poškvrnil sväté Hospodinovo, a tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu.

  Žatva, oberačka, nekradnúť a rôzne.

  9 Keď budete žať žnivo svojej zeme, nesožneš docela krajov svojho poľa, a paberkov svojho žniva neposbieraš. 10 Ani nebudeš paberkovať svojej vinice ako ani nebudeš sberať padlých bobuliek svojej vinice; chudobnému a pohostínovi to zanecháš. Ja som Hospodin, váš Bôh. 11 Nekradnite a neklamte ani neluhajte nikto svojmu blížnemu. 12 A neprisahajte falošne na moje meno, lebo by si tak poškvrnil meno svojho Boha. Ja som Hospodin. 13 Nebudeš utiskovať svojho blížneho ani ho nebudeš olupovať. Nebude nocovať u teba mzda nájomníka až do rána. 14 Nebudeš zlorečiť hluchému a pred slepého nepoložíš závady, aby padol. Ale sa budeš báť svojho Boha. Ja som Hospodin. 15 Neučiníte neprávosti v súde; nebudeš hľadieť na to, že je niekto chudobný, ani nebudeš zo stranníctva ctiť osoby veľkého; spravedlivo budeš súdiť svojho blížneho. 16 Nebudeš chodiť ako pomluvač vo svojom ľude ani nebudeš stáť proti krvi svojho blížneho. Ja som Hospodin. 17 Nebudeš nenávidieť svojho brata vo svojom srdci; prosto budeš trestať svojho blížneho, aby si sa neprevinil a neniesol pre neho hriechu. 18 Nebudeš sa mstiť ani nebudeš držať hnevu na synov svojho ľudu a milovať budeš svojho blížneho jako samého seba. Ja som Hospodin. 19 Ostríhať budete moje ustanovenia! Nepúšťaj svojho hoväda pojiť sa s hovädom iného druhu; svojho poľa neposeješ rôznym semenom ani nevezmeš na seba rúcha, zhotoveného z rôznych vecí, z vlny a z ľanu.

  Keby muž ležal s dievkou, zasnúbenou.

  20 Keby niektorý muž ležal so ženou v súloži semena, a bola by to dievka - otrokyňa, zasnúbená mužovi, ale by nebola ničím vykúpená, alebo ktorej nebola daná sloboda, oba budú potrestaní, nezomrú, lebo nebola oslobodená. 21 A dovedie Hospodinovi svoju obeť za vinu ku dveriam stánu shromaždenia, barana obeti za vinu. 22 A kňaz pokryje na ňom hriech baranom obeti za vinu pred Hospodinom, jeho hriech, ktorým zhrešil, a odpustí sa mu, a bude čistý od svojho hriechu, ktorým zhrešil.

  Rôzne zákazy a príkazy.

  23 A keď vojdete do zeme a zasadíte nejaký ovocný strom, nech už by to bol akýkoľvek, obrežete jeho neobriezku, totiž jeho ovocie. Tri roky vám bude neobrezaným; nebude sa jesť. 24 A štvrtého roku bude všetko jeho ovocie svätým chvál Hospodinovi. 25 Až piateho roku budete jesť jeho ovocie, aby vám pridal svojej úrody. Ja som Hospodin, váš Bôh. 26 Ničoho nebudete jesť s krvou. Nebudete veštiť ani nebudete planetáriť. 27 Neostriháte si strany svojej hlavy dookrúhla, ani nezkazíš boku svojej brady. 28 Za mŕtveho nebudete rezať svoje telo ani nedáte na seba nijakého vrytého písma. Ja som Hospodin. 29 Nepoškvrníš svojej dcéry tým, že by si ju oddal smilstvu, aby nesmilnila zem a bola by zem plná mrzkosti. 30 Ostríhať budete moje soboty a budete sa báť mojej svätyne. Ja som Hospodin. 31 Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh. 32 Pred šedivou hlavou povstaneš a budeš ctiť osobu starca a budeš sa báť svojho Boha. Ja som Hospodin. 33 A keď bude u teba bývať pohostín, vo vašej zemi, nebudete ho trápiť. 34 Bude vám ako zrodený doma, jako keby bol z vás, pohostín, ktorý bude pohostíniť u vás, a budeš ho milovať ako samého seba, lebo ste boli pohostínmi v Egyptskej zemi. Ja som Hospodin, váš Bôh. 35 Neučiníte neprávosti v súde, v dĺžkovej miere, vo váhe ani v dutej miere. 36 Budete mať spravedlivú váhu, spravedlivé závažie, spravedlivú efu i spravedlivý hín. Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme. 37 A budete ostríhať všetky moje ustanovenia a všetky moje súdy a budete ich činiť. Ja som Hospodin.
 • Tretia kniha Mojžišova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)