Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Tretia kniha Mojžišova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27

  Záložky

  Obeť za poblúdenie jednotlivca.

  1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2 Hovor synom Izraelovým a povedz: Keby zhrešila niektorá duša z poblúdenia proti ktorémukoľvek zo zákazov Hospodinových, ktoré sa nemajú vykonať, a niekto by vykonal niektorý z nich, toto urobíte: 3 Keby zhrešil pomazaný kňaz previniac sa, jako sa previní niekto z ľudu, bude obetovať Hospodinovi za svoj hriech, ktorým zhrešil, junca bez vady obeťou za hriech. 4 A dovedie junca ku dveriam stánu shromaždenia pred Hospodina a vzloží svoju ruku na hlavu junca a zabije junca pred Hospodinom. 5 A pomazaný kňaz vezme z krvi junca a zanesie ju do stánu shromaždenia. 6 A kňaz zamočí svoj prst do krvi a poprská z krvi sedem ráz pred Hospodinom, pred oponou svätyne. 7 A kňaz dá z krvi na rohy oltára, na ktorom sa kadí kadivo voňavých vecí pred Hospodinom, ktorý to oltár je v stáne shromaždenia, a všetku ostatnú krv junca vyleje k základu oltára na zápaly, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia. 8 A všetok tuk junca obeti za hriech vyjme z neho, tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, jako i všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach. 9 Aj obe ľadviny a tuk, ktorý je na nich, ktorý je na slabinách, i bránicu na pečeni, to všetko odníme s ľadvinami, 10 tak ako sa odníma od vola pokojnej obeti bitnej, a kňaz to bude kadiac páliť na oltári zápalnej obeti. 11 A kožu junca a všetko jeho mäso i s jeho hlavou i s jeho nohami, jeho vnútornosti a jeho lajno, 12 a tedy celého junca vynesie von za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol, a spáli ho na dreve ohňom; na mieste, kde sa vysýpa popol, bude spálený.

  Obeť za poblúdenie celej obce.

  13 A keby poblúdili všetci, celá obec Izraelova, a vec by bola skrytá pred očami shromaždenia, a keby vykonali niektorý zo zákazov Hospodinových, ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, a previnili by sa, 14 a potom by sa poznal hriech, ktorým zhrešili, vtedy budú obetovať, celé shromaždenie, junca obeťou za hriech a dovedú ho pred stán shromaždenia. 15 A starší obce vzložia svoje ruky na hlavu junca pred Hospodinom a zabijú junca pred Hospodinom. 16 A pomazaný kňaz zanesie niečo z krvi junca do stánu shromaždenia. 17 A kňaz omočí svoj prst a tak vezme niečo z krvi a poprská sedem ráz pred Hospodinom, miesto pred oponou. 18 A dá z krvi na rohy oltára, ktorý je pred Hospodinom, na oltár, ktorý je v stáne shromaždenia, a všetku ostatnú krv vyleje k základu oltára zápalnej obeti, ktorý je pri dveriach stánu shromaždenia. 19 A vezme z neho všetok jeho tuk a kadiac bude ho páliť na oltári. 20 A urobí s juncom tak, ako urobil s juncom obeti za hriech, tak s ním urobí a tedy kňaz pokryje na nich hriech, a odpustí sa im. 21 A vynesie junca von za tábor a spáli ho, jako spálil toho prvého junca. To je obeť za hriech shromaždenia.

  Obeť kniežaťa, za hriech.

  22 Keby zhrešilo niektoré knieža a vykonalo by niektorý zo zákazov Hospodina, svojho Boha, ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, vykonajúc to z poblúdenia a previnilo by sa, 23 alebo keby mu jeho hriech, ktorým zhrešilo, bol oznámený, dovedie svoj obetný dar, kozla z kôz, samca bez vady. 24 A vzloží svoju ruku na hlavu kozla a zabije ho na mieste, na ktorom zabíjavajú zápalnú obeť, pred Hospodinom. To je obeť za hriech. 25 A kňaz vezme z krvi obeti za hriech svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a ostatnú jeho krv vyleje k základu oltára zápalnej obeti. 26 A všetok jeho tuk kadiac bude páliť na oltári jako tuk pokojnej obeti bitnej, a kňaz pokryje na ňom, a tak ho očistí od jeho hriechu, a odpustí sa mu.

  Obeť človeka z ľudu.

  27 A keby z poblúdenia zhrešil niektorý človek z ľudu zeme tým, že by vykonal niektorý zo zákazov Hospodinových, ktoré sa nemajú vykonať, a previnil by sa, 28 alebo keby mu bol oznámený jeho hriech, ktorým zhrešil, dovedie svoj obetný dar, kozu z kôz, bezvadnú samicu, za svoj hriech, ktorým zhrešil. 29 A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije obeť za hriech na mieste zápalnej obeti. 30 A kňaz vezme z jej krvi svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a všetku jej ostatnú krv vyleje k základu oltára. 31 A odníme všetok jej tuk, ako sa odníma tuk s pokojnej obeti bitnej, a kňaz ho bude kadiac páliť na oltári na upokojujúcu vôňu Hospodinovi, a tak pokryje kňaz na ňom hriech, a odpustí sa mu.

  Obeť z oviec.

  32 Keď dovedie svoj obetný dar ovcu, za hriech, dovedie to samicu bez vady. 33 A vzloží svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije ju na obeť za hriech na mieste, na ktorom zabíjavajú zápalnú obeť. 34 A kňaz vezme z krvi obeti za hriech svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti, a všetku jej ostatnú krv vyleje k základu oltára. 35 A odníme všetok jej tuk, ako sa odníma tuk ovce z pokojnej obeti bitnej, a kňaz to bude kadiac páliť na oltári na spôsob ohňových obetí Hospodinových, a kňaz pokryje na ňom jeho hriech, ktorým zhrešil, a odpustí sa mu.
 • Tretia kniha Mojžišova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)