Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Tretia kniha Mojžišova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27

  Záložky

  Obeť za rôzne poblúdenie zámožného a chudobného.

  1 Keby niektorý človek zhrešil tým, že by počul hlas zakliatia a bol by toho svedkom alebo keby videl alebo by zvedel, keď neoznámi, ponesie svoju neprávosť. 2 Alebo človek, ktorý by sa dotkol nejakej nečistej veci, nech už by bola jakákoľvek, alebo zdochliny nečistého zvieraťa divého alebo zdochliny nečistého hoväda alebo zdochliny nečistého plazu, a bolo by to skryté pred ním, a bol by tak nečistý a previnil by sa; 3 alebo keby sa dotkol nečistoty človeka, nech už by to bola jakákoľvek jeho nečistota, ktorou sa zanečistí, a bolo by to skryté pred ním, ale keby to potom zvedel, že sa previnil; 4 alebo keby sa niekto zaprisahal povediac nejakú vec nerozmyslene svojimi rtami, že urobí zlé alebo dobré, nech už by to bolo čokoľvek, čo by nerozmyslene s prísahou vyriekol človek, a bolo by to skryté pred ním, ale keby to potom zvedel, že sa previnil proti niektorej z tých vecí, 5 a keby sa tedy stalo, že by sa previnil proti niektorej z tých vecí, vyzná, čím zhrešil. 6 A dovedie Hospodinovi svoju obeť za vinu, za svoj hriech, ktorým zhrešil, samicu z drobného dobytka, ovcu alebo kozu, na obeť za hriech, a kňaz pokryje na ňom hriech a tak ho očistí od jeho hriechu. 7 A keby nemal toľko, čo stačí na dobytča, vtedy donesie Hospodinovi svojou obeťou za vinu, ktorou zhrešil, dve hrdličky alebo dvoje holúbät, jedno na obeť za hriech a druhé na zápal. 8 Donesie ich ku kňazovi, ktorý bude prv obetovať to, ktoré je na obeť za hriech, a natrhne jeho hlavu na jeho zátylí, ale neodtrhne. 9 A poprská krvou obeti za hriech na stenu oltára a to, čo zbudne z krvi, vytlačí sa k základu oltára. To je obeť za hriech. 10 A z druhého učiní zápalnú obeť tak, ako je obyčaj, a kňaz pokryje na ňom hriech a tak ho očistí od jeho hriechu, ktorým zhrešil, a odpustí sa mu. 11 A keby nemal ani toľko, čo stačí na dve hrdličky alebo dvoje holúbät, vtedy donesie svojím obetným darom ten, kto zhrešil, desatinu efy bielej múky jemnej na obeť za hriech, nepriloží ku nej oleja, ani s ňou nedá kadiva, lebo je to obeť za hriech. 12 Donesie ju ku kňazovi, a kňaz vezme z nej plnú svoju hrsť, jej pamätnú obeť, a kadiac bude páliť na oltári na spôsob ohňových obetí Hospodinových. To je obeť za hriech. 13 A kňaz pokryje na ňom hriech, jeho hriech, ktorým zhrešil proti niektorej z tých vecí, a odpustí sa mu, a bude to kňazovi jako obilná obeť. 14 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 15 Keby sa niektorý človek dopustil nevernosti a zhrešil by z nedopatrenia pri niektorej z posviatnych vecí Hospodinových, vtedy donesie Hospodinovi svoju obeť za vinu: barana bez vady z drobného dobytka podľa tvojho cenenia v striebre šeklov, v šekle svätyne, na obeť za vinu. 16 A to, čím zhrešil pri posviatnej veci, nahradí a pridá k tomu jeho pätinu a dá to kňazovi, a kňaz pokryje na ňom hriech baranom obeti za vinu, a odpustí sa mu. 17 A keby niekto, keď zhrešil a vykonal niektorý zo zákazov Hospodinových, nech už by bol ktorýkoľvek, ktorý sa nemá vykonať, a nevedel by o tom, jednako sa previnil a nesie svoju neprávosť. 18 A dovedie barana bez vady z drobného dobytka podľa tvojho ocenenia na obeť za vinu ku kňazovi, a kňaz pokryje na ňom hriech jeho poblúdenia, ktorým poblúdil tak, čo nevedel, a odpustí sa mu. 19 To je obeť za vinu, lebo previniť istotne sa previnil Hospodinovi.
 • Tretia kniha Mojžišova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)