Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Sudcov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Vojna synov Izraelových proti Benjaminovcom. Vyšetrovanie.

  1 Vtedy vyšli všetci synovia Izraelovi, a shromaždila sa celá obec ako jeden muž od Dána až po Béršebu i zem Gileáda k Hospodinovi do Micpy. 2 A postavili sa predáci všetkého ľudu, všetkých pokolení Izraelových, v shromaždení ľudu Božieho, ktorého bolo štyristo tisíc peších mužov, súcich tasiť mečom. 3 A synovia Benjaminovi počuli, že vyšli synovia Izraelovi hore do Micpy. A synovia Izraelovi riekli: Hovorte, jako sa stalo to hanebné zlo? 4 Na to odpovedal človek, Levita, muž tej zavraždenej ženy, a riekol: Do Gibee, ktorá patrí Benjaminovi, som prišiel ja i moja ženina prenocovať. 5 A povstanúc na mňa mužovia Gibee obkľúčili ma v dome vnoci; mňa zamýšľali zabiť a moju ženinu ponížili a ztýrali tak, že zomrela. 6 Preto som vzal svoju ženinu, porezal som ju na kusy a rozposlal som ju po všetkých poliach dedičstva Izraelovho, pretože vykonali hanebnosť a bláznovstvo v Izraelovi. 7 Hľa, vy všetci ste synovia Izraelovi, vyslovte sa o tom a dajte tu radu. 8 Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a riekli: Nikto z nás nepojde do svojho stánu ani sa nikto z nás neuchýli do svojho domu. 9 Ale teraz toto je to, čo urobíme Gibei: losom proti nej. 10 Vezmeme desiatich mužov zo sta zo všetkých pokolení Izraelových a sto z tisíca a tisíc z desať tisícov, aby vzali potravy pre ľudí, ktorí majú vykonať, keď prijdú do Gibee Benjaminovej, podľa všetkého toho bláznovstva, ktoré spáchali v Izraelovi. 11 A tak sa shromaždilo všetko mužstvo Izraelovo proti tomu mestu svorne jako jeden muž.

  Výzva vydať nešľachetníkov.

  12 A pokolenia Izraelove vyslaly mužov do všetkých pokolení Benjaminových s odkazom: Aký je to zlý skutok, ktorý sa stal medzi vami? 13 Preto teraz vydajte mužov, synov beliála, ktorí sú v Gibei, aby sme ich zabili a odpraceme zlé z Izraela. Ale synovia Benjaminovi nechceli počuť hlas svojich bratov, synov Izraelových, 14 lež synovia Benjaminovi sa shromaždili z miest do Gibee, aby vyšli do boja proti synom Izraelovým. 15 A toho dňa bolo načítaných synov Benjaminových, ktorí boli z ich miest, dvadsaťšesť tisíc mužov, spôsobných tasiť mečom, krome obyvateľov mesta Gibee, ktorých bolo načítaných sedemsto vybraných mužov. 16 Zo všetkého toho ľudu bolo sedemsto vybraných mužov, neschopných používať svoju pravú ruku. Ale tí všetci hádzali kamene z praku navlas a nechybili.

  Porážka Izraelova.

  17 A mužov Izraelových bolo načítaných krome z Benjamina: štyristo tisíc mužov, súcich tasiť mečom; to všetko boli bojovní mužovia. 18 A vstanúc odišli hore do Bét-ela a pýtali sa Boha a povedali synovia Izraelovi: Kto nám pojde najprv hore do boja so synmi Benjaminovými? A Hospodin riekol: Júda pojde najprv. 19 Vtedy vstali synovia Izraelovi ráno a položili sa táborom proti Gibei. 20 A tak vyšli mužovia Izraelovi do boja proti Benjaminovi. A mužovia Izraelovi zriadili sa do boja s nimi pri Gibei. 21 Ale synovia Benjaminovi vyjdúc z Gibee porazili toho dňa z Izraela dvadsaťdva tisíc mužov na zem. 22 No, ľud sa vzmužil, mužovia Izraelovi, a znova sa zriadili do boja na mieste, na ktorom sa boli zriadili prvého dňa. 23 Ale prv odišli synovia Izraelovi hore a plakali pred Hospodinom až do večera a pýtali sa Hospodina a povedali: Či sa máme ešte priblížiť do boja proti synom Benjaminovým, proti svojmu bratovi? A Hospodin riekol: Iďte hore proti nemu. 24 A tedy sa priblížili synovia Izraelovi proti synom Benjaminovým aj druhého dňa. 25 Ale synovia Benjaminovi vyjdúc oproti nim z Gibee druhého dňa zase porazili zo synov Izraelových osemnásť tisíc mužov na zem. To všetko boli mužovia spôsobní tasiť mečom. 26 Vtedy odišli všetci synovia Izraelovi i všetok ľud a prišli do Bét-ela a plačúc sedeli tam pred Hospodinom a postili sa toho dňa až do večera a obetovali zápalné obeti a pokojné obeti pred Hospodinom. 27 A synovia Izraelovi sa pýtali Hospodina (a bola tam truhla smluvy Božej v tie dni, 28 a Pinchas, syn Eleazára, syna Áronovho, stál pred ňou v tie dni) a povedali: Či máme ešte vyjsť do boja proti synom Benjaminovým, proti svojmu bratovi, a či máme nechať? A Hospodin riekol: Iďte hore, lebo zajtra ho dám do vašej ruky. 29 Vtedy rozostavil Izrael úkladníkov proti Gibei dookola. 30 A tedy vyšli synovia Izraelovi hore proti synom Benjaminovým tretieho dňa a zriadili sa proti Gibei jako oba razy predtým.

  Porážka Benjaminovcov.

  31 Keď potom vyšli synovia Benjaminovi oproti ľudu, boli odtrhnutí od mesta a začali biť z ľudu a zabíjať ako oba razy, na hradských, z ktorých jedna ide hore do Bét-ela a druhá do Gibee, na poli, a zabili okolo tridsiatich mužov z Izraela. 32 A synovia Benjaminovi povedali: Porazení sú pred nami jako prv. Ale synovia Izraelovi boli povedali: Utekajme a odtrhnime ich od mesta ku hradským. 33 Tu vstali všetci mužovia Izraelovi zo svojho miesta a zriadili sa v Bál-támare. A úklad Izraelov sa vyrútil zo svojho stanoviska, s poľany Gibee. 34 A prišlo pred Gibeu desať tisíc vybraných mužov z celého Izraela. A boj bol zúrivý a ťažký. Ale oni nevedeli, že ide na nich zlé. 35 A Hospodin porazil Benjamina pred Izraelom, a synovia Izraelovi zbili toho dňa z Benjamina dvadsaťpäť tisíc a sto mužov. To všetko boli mužovia súci tasiť mečom. 36 Vtedy videli synovia Benjaminovi, že sú porazení. A mužovia Izraelovi dali Benjaminovi miesto, lebo sa nadejali na úklad, ktorý boli položili proti Gibei. 37 A tí, ktorí úkladili, poponáhľali sa a vrhli sa na Gibeu, a úklad tiahol mestom a pobil celé mesto ostrím meča. 38 A mužovia Izraelovi mali dohovorené znamenie s úkladom, totiž aby spôsobili to, že by vystupovalo veľké množstvo dymu z mesta. 39 A tedy mužovia Izraelovi sa obrátili v boji, a Benjamin bol začal biť a zabil okolo tridsiatich mužov z mužov Izraelových, lebo vraveli: Je isté že je porazený pred nami jako v prvej bitke. 40 Ale z mesta začala vystupovať ťažká kúrňava, stĺp dymu. A keď sa obzrel Benjamin, videl, že hľa, celé mesto vystupovalo v dyme hore do neba. 41 Vtedy sa obrátili mužovia Izraelovi, a mužovia Benjaminovi sa predesili, lebo videli, že prišlo na nich zlé. 42 A obrátiac sa utekali pred mužmi Izraelovými na cestu k púšti, ale boj ich stále doháňal, a tí, ktorí boli prišli z miest, porážali ich medzi sebou. 43 Obkľúčili Benjamina, honili ho, šliapali po ňom až do Menúchy, až pred Gibeu od východu slnca. 44 A padlo z Benjamina osemnásť tisíc mužov, a boli to všetko silní mužovia. 45 A obrátiac sa utekali na púšť ku skale Rimmon. A po hradských pobili z nich, ako paberky, päť tisíc mužov a stíhali ich ženúc sa tesne za nimi až po Gidom a pobili z nich ešte dva tisíce mužov. 46 A tak bolo všetkých, ktorí padli z Benjamina toho dňa, dvadsaťpäť tisíc mužov, spôsobných tasiť mečom, a to všetko boli silní mužovia. 47 Ale šesťsto mužov sa obrátilo a utieklo na púšť ku skale Rimmon, a bývali v skale Rimmon štyri mesiace. 48 A mužovia Izraelovi sa vrátili k synom Benjaminovým a pobili ich ostrím meča, pobili z mesta všetko od ľudí až po hovädá, i všetko, čo sa našlo, i všetky mestá, ktoré sa našly, podpálili.
 • Kniha Sudcov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)