Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prorok Sofoniáš

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3

  Záložky

  Súd nad Jeruzalemom

  1 Beda tomu odbojnému, poškvrnenému a utiskujúcemu mestu! 2 Nepočúvalo na hlas, neprijalo kázne, nedúfalo v Hospodina, nepriblížilo sa k svojmu Bohu. 3 Jeho kniežatá v jeho strede sú revúcimi ľvami, jeho sudcovia vlkmi večera, hltaví súc neponechajú ani kosti do rána. 4 Jeho proroci sú ľahkomyseľní, mužovia vierolomných žien, jeho kňazi poškvrňujú svätyňu, násilie robia zákonu. 5 Hospodin je spravedlivý v jeho strede, neučiní neprávosti, ráno jako ráno vynáša svoj súd na svetlo; nevystane; ale nešľachetník nezná hanby. 6 Vyplienil som národy, spustly ich uhly, vypustošil som ich ulice, takže nie je toho, kto by išiel nimi; ich mestá sú spustošené, takže nieto človeka, niet obyvateľa. 7 Povedal som: Istotne sa ma budeš báť, prijmeš kázeň. A reku nebude vyplienený jej príbytok všetkým tým, čím ju ináče navštívim. Ale oni hneď ako vstanú, od skorého rána robia porušene, a také sú aj všetky ich skutky.

  Trest a obrátenie národov

  8 Preto očakávajte na mňa, hovorí Hospodin, na deň, ktorého povstanem na lúpež; lebo môj súd je spratať národy, aby som shromaždil kráľovstvá nato, aby som vylial na nich svoj zúrivý hnev, všetku páľu svojho hnevu, pretože ohňom mojej žiarlivosti strávená bude celá zem. 9 Lebo vtedy národom čisté rty, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu slúžili jako jedno plece. 10 Zpoza riek Ethiopie, moji modlitebníci, modlitebníci dcéry mojich rozptýlených, donesú môj obetný dar obilný. 11 Toho dňa sa už nebudeš hanbiť za niktoré svoje skutky, ktorými si sa dopúšťala prestúpenia proti mne; lebo vtedy odstránim z tvojho stredu tých, ktorí plesajú v tvojej pýche, a nebudeš sa už viacej povyšovať na vrchu mojej svätosti. 12 A zanechám v tvojom strede ostatok, chudobný ľud a núdzny, a budú sa nadejať na meno Hospodinovo. 13 Ostatok Izraela neučinia neprávosti ani nebudú hovoriť lži, ani sa nenajde v ich ústach jazyk ľsti; ale oni sa budú pásť a kladúc sa budú odpočívať, a nebude toho, kto by prestrašil.

  Výzva na plesanie

  14 Vyspevuj, dcéro Siona! Pokrikuj radostne, Izraelu! Raduj sa a plesaj celým srdcom, dcéro Jeruzalema! 15 Hospodin odstránil tvoje súdy, odpratal tvojho nepriateľa; kráľ Izraelov, Hospodin, je v tvojom strede; nebudeš sa už viacej báť zlého. 16 Toho dňa sa povie Jeruzalemu: Neboj sa! Sionu: Nech nezomdlievajú tvoje ruky! 17 Hospodin, tvoj Bôh je v tvojom strede, udatný hrdina, ktorý zachráni. Veseliť sa bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej láske, bude plesať nad tebou s prespevovaním. 18 Smutných pre slávnosť odpracem; z teba sú, bremenom, preto potupou. 19 Hľa, budem konať so všetkými tými, ktorí ťa trápia, toho času, a zachránim kulhavú a zahnanú shromaždím a učiním to, že budú na chválu a na slávne meno po všetkej zemi, kde niesli svoju hanbu. 20 Toho času vás dovediem, a to času, ktorého vás shromaždím, lebo vás dám na slávne meno a na chválu medzi všetkými národami zeme, keď navrátim zpät vašich zajatých pred vašimi očami, hovorí Hospodin.
 • Prorok Sofoniáš

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)