Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Žalmov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm služobníka Hospodinovho, Dávida, ktorý hovoril Hospodinovi slová tejto piesne v deň, v ktorý ho vytrhnul Hospodin z ruky všetkých jeho nepriateľov, i z ruky Saula, 2 a povedal: Srdečne ťa milujem, ó, Hospodine, moja silo! 3 Hospodin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vysloboditeľom, mojím silným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou. 4 Na veleslávneho som volal Hospodina a bol som zachránený od svojich nepriateľov. 5 Boly ma obkľúčily bolesti smrti, a predesily ma potoky beliála; 6 boly ma obňaly povrazy ríše mŕtvych; osídla smrti ma boly nadišly. 7 Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina, a úpenlivo som volal o pomoc na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie prišlo pred jeho tvár a dostalo sa do jeho uší. 8 Vtedy sa pohla a zatriasla zem, a od strachu sa chvely základy vrchov a pohybovaly sa, lebo horel hnevom. 9 Dym vystupoval jeho nozdrami, a oheň z jeho úst zožieral, takže sa uhlie zanietilo od neho. 10 Naklonil nebesia a sostúpil, a mrákava bola pod jeho nohami; 11 vysadol na cheruba a letel a vznášal sa na krýdlach vetra. 12 Zo tmy si urobil skrýš, stán vôkol seba z vodného temna a z hustých oblakov vysokých. 13 Od blesku pred ním rozišly sa jeho oblaky, kamenec a žeravé uhlie. 14 Vtedy zahrmel na nebesiach Hospodin, a Najvyšší vydal svoj hlas; dal, aby padal kamenec a žeravé uhlie. 15 Poslal svoje šípy a rozohnal ich, množstvo bleskov hromu, a podesil ich. 16 A ukázaly sa riečištia vôd, a odkryly sa základy okruhu sveta od tvojho žehrania, Hospodine, od dychu ducha tvojich nozdier. 17 Vystrel rameno s výsosti, pochytil ma a vytiahol ma z velikých vôd. 18 Vytrhol ma z moci môjho silného nepriateľa a z moci tých, ktorí ma nenávideli, pretože boli mocnejší ako ja. 19 Nadišli na mňa v deň môjho nešťastia, ale Hospodin mi bol oporou 20 a vyviedol ma na priestranstvo a vytrhol ma, lebo má vo mne záľubu. 21 Hospodin mi odplatil podľa mojej spravedlivosti; vrátil mi podľa čistoty mojich rúk. 22 Lebo som ostríhal cesty Hospodinove a nedopustil som sa tej bezbožnosti, aby som bol odišiel od svojho Boha. 23 Lebo všetky jeho súdy sú predo mnou, a jeho ustanovení som neodstrčil od seba; 24 ale som bol s ním cele a bez úhony a vystríhal som sa svojej neprávosti. 25 A Hospodin mi zaplatil podľa mojej spravedlivosti, podľa čistoty mojich rúk, ktorá je pred jeho očima. 26 S milosrdným svätým sa dokazuješ milosrdným svätým; s bezúhonným človekom sa dokazuješ bezúhonným; 27 s čistým sa dokazuješ čistým a s premršteným sa dokazuješ prevráteným. 28 Pretože ty zachrániš pokorný ľud strápený a vysoké oči ponížiš. 29 Lebo ty rozsvecuješ moju sviecu. Hospodin, môj Bôh, osvecuje jasne moju tmu. 30 Lebo v tebe prebehnem vojskom a vo svojom Bohu preskočím múr. 31 Cesta silného Boha je bezúhonná. Reč Hospodinova je čistá, dokázaná sťa zlato v ohni. On je štítom všetkým, ktorí sa utiekajú k nemu. 32 Lebo kde kto je Bohom krome Hospodina, a ktože je skalou mimo nášho Boha?! 33 Silný Bôh je to, kto ma opasuje silou a dáva, aby moja cesta bola bezúhonná; 34 moje nohy robí podobnými nohám jelenice a postavuje ma na mojich výšinách. 35 Moje ruky učí boju, a moje ramená lámu oceľové lučište. 36 A dávaš mi štít, svoje spasenie, a podopieraš ma svojou pravicou, a tvoja blahosklonnosť ma zveličuje. 37 Rozšíril si podo mnou môj krok, a moje členky sa nehly. 38 Honil som svojich nepriateľov a dostihol som ich a nevrátil som sa, až som im urobil koniec. 39 Porazil som ich tak, že nemohli povstať; padli pod moje nohy. 40 A prepasovával si ma silou do boja; zohnul si podo mňa tých, ktorí povstávali proti mne. 41 Mojich nepriateľov si mi dal, aby som im stupil na šiju, a tých, ktorí ma nenávideli, aby som vyplienil. 42 Volali o pomoc, ale nebolo spomocníka; volali na Hospodina, ale sa im neozval. 43 Rozdrtil som ich tak, že boli jako prach pred vetrom; vykydol som ich ako blato ulice. 44 Vyslobodil si ma zo svárov ľudu; učinil si ma hlavou národom; ľud, ktorého som neznal, mi slúži. 45 Len čo počuli chýr o mne, poslúchajú ma; cudzinci sa mi lichotne koria; 46 synovia cudzieho národa vädnú strachom a trasúci sa prichádzajú zo svojich zavrených miest. 47 Žije Hospodin, a nech je požehnaná moja skala, nech je vyvýšený Bôh môjho spasenia! 48 Silný Bôh je to, kto mi dáva pomstu a podmaňuje mi národy. 49 Môj vysloboditeľ, ktorý ma vyslobodzuješ od mojich nepriateľov, áno, povýšil si ma nad tých, ktorí povstávali proti mne; vytrhol si ma z moci ukrutného človeka. 50 Preto ťa budem chváliť medzi národami, ó, Hospodine, a tvojmu menu budem spievať žalmy. 51 Dáva veliké spasenie svojmu kráľovi a činí milosť svojmu pomazanému, Dávidovi, a jeho semenu, až na veky.
 • Kniha Žalmov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)