Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prorok Zachariáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Ôsme videnie: Štyri vozy s koňmi

  1 A zase som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, štyri vozy vychádzaly zpomedzi dvoch vrchov, a vrchy boly vrchy z medi. 2 V prvom voze boly červené kone; v druhom voze boly vrané kone; 3 v treťom voze boly biele kone a v štvrtom voze boly strakaté kone silné. 4 A odpovedal som a riekol anjelovi, ktorý hovoril so mnou: Čo sú tieto veci, môj pane? 5 A anjel odpovedal a riekol mi: Toto sú štyri nebeské vetry, ktoré vychádzajú, keď sa boly postavily pred Pánom celej zeme. 6 V ktorom sú vrané kone, tie idú von do zeme severa, biele vyšly za nimi, a strakaté vyšly do zeme na juhu, 7 a tie silné vyšly a hľadaly možnosť ísť, aby chodily sem a ta po zemi. A riekol: Iďte a choďte sem a ta po zemi. A tak chodily sem a ta po zemi. 8 A skríknuc zavolal na mňa, hovoril so mnou a riekol: Vidz tie, ktoré vyšly a idú ta do zeme severa, upokoja môjho ducha v zemi severa.

  Koruna pre veľkňaza

  9 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 10 Vezmi od presídlených zajatých, od Cheldaja, od Tobiáša a od Jedaiáša, a prijdeš ty toho istého dňa a vojdeš do domu Joziáša, syna Sofoniášovho, kam prišli z Babylona, 11 a vezmeš striebro a zlato a spravíš koruny a položíš na hlavu Jozuu, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza, 12 a povieš mu: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, muž, ktorého meno bude Cemach, a ktorý vyrastie zo svojho miesta, vystaví chrám Hospodinov. 13 On vystaví chrám Hospodinov a on ponesie veličenstvo a sadne a bude panovať na svojom tróne a bude kňazom na svojom tróne, a rada pokoja bude medzi nimi obidvoma. 14 A koruny budú Chelemovi, Tobiášovi a Jedaiášovi a Chénovi, synovi Sofoniášovmu, na pamiatku v chráme Hospodinovom. 15 A ďalekí prijdú a budú staväť na chráme Hospodinovom, a tak zviete, že Hospodin Zástupov ma poslal k vám. A stane sa, ak naozaj budete poslúchať na hlas Hospodina, svojho Boha.
 • Prorok Zachariáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)