Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prorok Zachariáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Prísľub pre zvyšok ľudu

  1 A stalo sa slovo Hospodina Zástupov povediac: 2 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Žiarlim za Sion veľkou žiarlivosťou a veľkým hnevom prudkým žiarlim zaň. 3 Takto hovorí Hospodin: Navrátim sa na Sion a budem bývať prostred Jeruzalema, a Jeruzalem sa bude volať mestom pravdy a vrch Hospodina Zástupov vrchom svätosti. 4 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte budú sedávať starci a stareny na uliciach Jeruzalema, a to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vysoký vek. 5 A ulice mesta budú plné chlapcov a dievčat, hrajúcich sa na jeho uliciach. 6 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Keď to bude nemožným v očiach ostatku tohoto ľudu v tých dňoch, či to azda i v mojich očiach bude nemožným? hovorí Hospodin Zástupov. 7 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Hľa, zachránim svoj ľud z východnej zeme i zo zeme na západ slnca. 8 A dovediem ich, a budú bývať prostred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v pravde a v spravedlivosti. 9 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Nech sa posilnia vaše ruky, vy, ktorí počujete v týchto dňoch tieto slová z úst prorokov, ktorí boli toho dňa, ktorého bol založený dom Hospodina Zástupov, jeho chrám, aby bol vystavený. 10 Lebo pred tými dňami nebolo mzdy pre človeka, ani nebolo mzdy pre hovädo, jako ani nemal pokoja ten, kto vychádzal, ani ten, kto vchádzal, od protivníka, a bol som pustil všetkých ľudí, každého proti jeho blížnemu. 11 Ale teraz už nebudem ostatku tohoto ľudu, jako som mu bol za tamtých prvých dní, hovorí Hospodin Zástupov. 12 Ale bude semenom pokoja; vinič vydá svoje ovocie, a zem vydá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičstva ostatku tohoto ľudu všetky tieto veci. 13 A stane sa, že jako ste boli kliatbou medzi národami, dome Júdov a dome Izraelov, tak vás zachránim, a budete požehnaním! Nebojte sa, nech sa posilnia vaše ruky! 14 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Jako som myslel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši otcovia, hovorí Hospodin Zástupov, a neľutoval som, 15 tak zase myslím v týchto dňoch robiť Jeruzalemu dobré i domu Júdovmu. Nebojte sa! 16 Toto sú veci, ktoré budete robiť: Hovorte pravdu každý so svojím blížnym, pravdu a súd pokoja súďte vo svojich bránach. 17 A nemyslite nikto zlého na svojho blížneho vo svojom srdci ani nemilujte falošnej prísahy, lebo práve všetko toto je to, čoho nenávidím, hovorí Hospodin. 18 A stalo sa slovo Hospodina Zástupov ku mne povediac: 19 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho mesiaca bude domu Júdovmu na veselosť a radosť a na rozkošné slávnosti; ale milujte pravdu a pokoj! 20 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte bude to, že prijdú národy a obyvatelia mnohých miest. 21 A pojdú obyvatelia jedného mesta k druhému a budú hovoriť: Poďme, nože poďme pokorne sa modliť pred tvárou Hospodinovou a hľadať Hospodina Zástupov! Pojdem i ja. 22 A prijdú mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina Zástupov v Jeruzaleme a pokorne sa modliť pred tvárou Hospodinovou. 23 Takto hovorí Hospodin Zástupov: V tých dňoch to bude, že sa chopia desiati mužovia zo všetkých jazykov národov, že sa chopia krýdla rúcha muža Žida a povedia: Nože nech ideme s vami, lebo sme počuli, že je Bôh s vami.
 • Prorok Zachariáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)