Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22

  Záložky

  Nábotova vinica

  1 Po týchto udalostiach sa stalo toto: Jezreelský Nabót mal vinicu v Jezreeli vedľa paláca samárijského kráľa Achába. 2 Acháb navrhoval Nabótovi: „Prepusť mi svoju vinicu. Hodila by sa mi na zeleninovú záhradu, lebo sa nachádza hneď pri mojom dome. Vymením ti ju za lepšiu alebo, ak by si radšej chcel, vyplatím ti jej kúpnu cenu v hotovosti.“ 3 Nabót však povedal Achábovi: „Chráň ma Hospodin, aby som ti prepustil dedičstvo po svojich otcoch.“21,3 Nm 36,7; Ez 46,18 4 Acháb prišiel domov mrzutý a podráždený pre odpoveď, ktorú mu dal jezreelský Nabót, keď povedal: „Dedičstvo po svojich otcoch ti neprepustím.“ Ľahol si na lôžko, odvrátil tvár a neprijal jedlo.21,4 Ez 46,18 5 Tu prišla k nemu jeho žena Izebel a spýtala sa ho: „Čo sa stalo, že si mrzutý a nič neješ?“ 6 Odvetil jej: „Ale, mal som rozhovor s jezreelským Nabótom. Navrhol som mu: ‚Prepusť mi svoju vinicu za peniaze alebo, ak sa ti páči, vymením ti ju za inú.‘ On sa však vyjadril: ‚Svoju vinicu ti neprepustím.‘“ 7 Jeho žena Izebel mu povedala: „Nad Izraelom vládneš predsa ty! Vstaň, najedz sa a buď dobrej mysle. Ja sama ti dám vinicu jezreelského Nabóta.“ 8 Potom napísala v Achábovom mene listy, zapečatila ich jeho pečaťou a poslala ich starším a šľachticom, čo bývali s Nabótom v jeho meste.21,8 Prís 1,10-13 9 V listoch písala: „Vyhláste pôst a Nabóta posaďte do čela ľudu! 10 Posaďte proti nemu dvoch podliakov. Tí nech dosvedčia, že sa rúhal Bohu i kráľovi. Potom ho vyveďte a kameňujte, kým nezomrie.“21,10 Ex 22,27; Dt 17,6; Mt 26,59-61 11 Muži jeho mesta, starší i šľachtici, ktorí bývali s ním v tom meste, vykonali, ako im nariadila Izebel, ako bolo napísané v listoch, ktoré im poslala. 12 Vyhlásili pôst a Nabóta posadili na čelo ľudu. 13 Nato prišli tí dvaja podliaci a zasadli oproti nemu. Verejne svedčili proti Nabótovi, že sa rúhal Bohu i kráľovi. Potom ho vyviedli za mesto a kameňovali ho, kým nezomrel. 14 Izebel odkázali: „Nabót bol ukameňovaný a zomrel.“ 15 Keď sa Izebel dozvedela, že bol Nabót ukameňovaný a zomrel, povedala Achábovi: „Vstaň, zaber vinicu jezreelského Nabóta, ktorú ti nechcel dať za peniaze, lebo Nabót už nežije, je mŕtvy.“ 16 Len čo sa Acháb dopočul, že Nabót je mŕtvy, vstal, odišiel do vinice jezreelského Nabóta a zabral ju. 17 Vtedy oslovil Hospodin tišbejského Eliáša: 18 „Vstaň, zíď, aby si sa stretol s izraelským kráľom Achábom zo Samárie. Je práve v Nabótovej vinici, kam odišiel, aby si ju privlastnil. 19 Povedz mu: ‚Vraždil si a ešte i zaberáš?‘ Ďalej mu povedz: ‚Takto vraví Hospodin: Tam, kde psy lízali Nabótovu krv, budú lízať aj tvoju.‘“21,19 1Krľ 22,35-38; 2Krľ 9,25n 20 Acháb povedal Eliášovi: „Tak si ma našiel, nepriateľ môj?“ Odpovedal: „Našiel, pretože si sa zapredal a robíš to, čo je zlé pred Hospodinom. 21 ‚Nuž privodím na teba pohromu, zmetiem tvoje potomstvo; tebe, Achábovi, vykynožím všetkých, čo sú mužského rodu, otrokov i slobodných v Izraeli.21,21 2Krľ 9,7n 22 S tvojím domom naložím ako s domom Jarobeáma, Nebátovho syna, a s domom Bašu, Achijovho syna, za urážku, ktorej sa mi dostalo, a za to, že si na hriech zviedol Izrael.‘21,22 1Krľ 15,29; 16,11n 23 Aj o Izebel sa zmienil Hospodin: ‚Izebel zožerú psy pri hradbách Jezreelu.21,23 2Krľ 9,33-36 24 Keď niekto z Achábovho príbuzenstva zomrie v meste, zožerú ho psy, keď zomrie na poli, rozďobe ho nebeské vtáctvo.‘“ 25 Veru nikto nebol taký zapredanec ako Acháb, aby robil to, čo sa protivilo Hospodinovi. K tomu ho podnecovala jeho žena Izebel. 26 Veľmi odpudivo pôsobil tým, že sa pridržiaval modiel, celkom podľa vzoru Amorejčanov, ktorých Hospodin vyhnal spred Izraelitov. 27 Keď počul Acháb tieto slová, roztrhol si šaty, navliekol si na holé telo vrecovinu, postil sa, spával vo vrecovine a správal sa skrúšene. 28 Tu oslovil Hospodin tišbejského Eliáša: 29 „Videl si, že sa Acháb predo mnou pokoril? Pretože sa predo mnou pokoril, neprivodím tú pohromu za jeho čias, ale za čias jeho syna tak urobím.“21,29 2Sam 11,13-15; 1Krľ 11,12; 2Krľ 9,26
 • Prvá kniha kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)