Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha Makabejcov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Matatiášovo povstanie

  1 V tých dňoch povstal Matatiáš, syn Simeonovho syna Jána zo synov Jójaríba z Jeruzalema, ktorý sa však presťahoval do Módeina.2,1 1Krn 24,7-18 2 Mal päť synov: Jána, ktorý mal prímenie Gaddí, 3 Šimona, zvaného Tassi, 4 Júdu, zvaného Makabejský, 5 Eleazára, zvaného Auaran, a Jonatána, zvaného Apfús. 6 Videl prejavy rúhania, ktoré sa diali v Judsku a v Jeruzaleme, 7 a povedal: „Beda mi! Prečo som sa narodil? Aby som videl záhubu svojho ľudu, záhubu svätého mesta, aby som tu nečinne sedel, keď je vydané do rúk nepriateľov i svätyňa je v rukách cudzincov? 8 Jeho chrám je ako muž pozbavený cti. 9 Jeho vzácne zariadenie bolo odvlečené ako korisť, jeho deti boli pozabíjané na jeho námestiach, jeho mládenci padli mečom nepriateľa. 10 Jestvuje národ, ktorý by si nevzal podiel z jeho kráľovstva a ktorý by z neho nedrancoval? 11 Všetku krásu odňali predtým slobodnému mestu, teraz sa stalo otrokom. 12 Hľa, naša svätyňa, naša krása a naša sláva bola spustošená; pohania ju znesvätili. 13 Načo máme ešte žiť?“ 14 Matatiáš a jeho synovia si roztrhli odev, obliekli sa do vrecoviny a veľmi nariekali. 15 Do mesta Módein prišli vyslanci kráľa, ktorí ich nútili odpadnúť a obetovať. 16 Mnohí z Izraela prešli k nim. Matatiáš a jeho synovia sa držali spolu. 17 Vtedy ľudia, ktorých poslal kráľ, začali Matatiášovi takto hovoriť: „V tomto meste si práve ty najvyšší a najslávnejší, veľký a podporovaný synmi a bratmi.2,17 Dan 11,32 18 Teraz pristúp prvý a splň príkaz kráľa, ako urobili všetky národy aj mužovia judskí i tí, čo ostali v Jeruzaleme. Tak budeš patriť medzi priateľov kráľa, ty aj tvoji synovia. A budeš poctený ty aj tvoji synovia striebrom, zlatom a mnohými darmi.“ 19 No Matatiáš sa ozval a mocným hlasom odpovedal: „Aj keď všetky národy v kráľovskej ríši poslúchnu kráľa, aj keď každý z nich odpadne od náboženstva svojich otcov a nájde záľubu v jeho rozkazoch, 20 ja a moji synovia i bratia budeme žiť podľa zmluvy našich otcov. 21 Nech je od nás ďaleko, aby sme opustili zákon a jeho prikázania! 22 Nebudeme poslúchať príkazy kráľa a neodchýlime sa od svojho náboženstva napravo ani naľavo.“ 23 No len čo prestal hovoriť, pristúpil akýsi Žid, aby pred očami všetkých obetoval na oltári v Módeine podľa rozkazu kráľa. 24 Keď to Matatiáš videl, rozhneval sa a jeho vnútro sa rozochvelo, zmocnil sa ho spravodlivý hnev a zabil ho pri oltári. 25 Súčasne zabil aj kráľom vyslaného muža, ktorý nútil obetovať. Oltár rozbúral. 26 Horlil za zákon ako kedysi Pinchás voči Zimrimu, synovi Salua.2,26 Nm 25,6-15 27 Potom Matatiáš volal po meste mocným hlasom: „Každý, kto horlí za zákon a zachováva zmluvu, nech ide za mnou.“ 28 Potom utiekol i so svojimi synmi do hôr a všetko, čo mali, zanechali v meste.

  Začiatok povstania

  29 Vtedy mnohí, ktorí hľadali spravodlivosť a právo, odchádzali na púšť a tam sa usadili2,29-38 2Mak 6,11 30 aj so svojimi synmi, ženami a dobytkom, lebo zlo na nich doliehalo čoraz tvrdšie. 31 K vyslancom kráľa a jeho vojsku, ktoré bolo v Dávidovom meste Jeruzaleme, došla správa o tom, že muži, čo odmietli kráľov rozkaz, zostúpili do úkrytov v púšti. 32 Mnoho vojakov sa vydalo za nimi. Keď ich dostihli, pripravili sa na boj a sobotný deň začali proti nim bojovať. 33 Povedali im: „Už je toho dosť! Vyjdite a robte podľa kráľovho rozkazu. Potom ostanete nažive.“ 34 Oni odpovedali: „Nevyjdeme a nebudeme robiť podľa kráľovho rozkazu a nebudeme znesväcovať sobotný deň.“ 35 Vojaci teda bezodkladne na nich zaútočili, 36 ale oni im neodpovedali ani kameňom po nich nehodili, ani úkryty nezatarasili. 37 Hovorili si: „Radšej všetci zomrieme vo svojej bezúhonnosti; nebo a zem sú svedkami, že nás nespravodlivo vraždíte.“ 38 Vojaci teda na nich zaútočili, hoci bola sobota; zahynuli všetci i so svojimi ženami, deťmi a dobytkom, asi tisíc osôb. 39 Keď sa to dozvedeli Matatiáš a jeho priatelia, veľmi za nimi žialili. 40 Hovorili si: „Ak všetci urobíme to, čo urobili naši bratia a nebudeme s pohanmi bojovať za svoj život a za naše prikázania, veľmi rýchlo nás vyhubia zo zeme.“ 41 Toho dňa sa dohodli takto: „Budeme bojovať proti každému človeku, ktorý by šiel proti nám i v sobotný deň, aby sme všetci nepomreli, ako zomreli naši bratia v úkrytoch.“ 42 Vtedy sa k nim pripojila skupina chasidov, udatných mužov z Izraela. Každý z nich bol plne oddaný zákonu. 43 A pripojili sa k nim aj všetci, čo utekali pred útlakom. Stali sa im posilou. 44 Zostavili teda vojsko a v hneve bili hriešnikov a v rozhorčení mužov, čo odpadli od zákona. Ostatní poutekali k pohanom, aby sa zachránili. 45 Matatiáš a jeho priatelia tiahli krajinou a ničili oltáre. 46 Nasilu obrezávali všetky neobrezané deti, ktoré našli na území Izraela. 47 Namyslencov prenasledovali a všetko, čo robili, sa im darilo. 48 Zákon vytrhli z rúk pohanov a ich kráľov a nedovolili, aby ten hriešnik uplatnil svoju moc.

  Matatiášova smrť

  49 Keď sa priblížili dni Matatiášovho skonu, povedal svojim synom: „Teraz sa u nás až nadmieru upevnila pýcha a útlak, čas pohromy a zúrivého hnevu. 50 Teraz teda, deti moje, horlite za zákon a nasaďte i svoj život za zmluvu našich otcov.2,50-61 Sir 2,10 51 Pamätajte na skutky svojich otcov, ktoré vykonali za svojich čias, a získate si veľkú slávu a večné meno. 52 Či sa neukázalo, že Abrahám bol v skúške verný a nepripočítalo sa mu to za spravodlivosť?2,52 Gn 15,6; 22,1-18 53 Jozef zachoval prikázanie, keď bol v tiesni, a tak sa stal pánom Egypta.2,53 Gn 39,7-20; 41,40-41 54 Náš otec Pinchás pre svoju veľkú horlivosť dostal zmluvu večného kňazstva.2,54 Sir 45,23-24 55 Jozua, pretože splnil svoje poverenie, stal sa sudcom v Izraeli.2,55 Ex 17,9-13; Nm 27,18-23; Joz 1,1-9 56 Kaléb, pretože vydal svedectvo uprostred zhromaždenia, dostal krajinu ako dedičstvo.2,56 Nm 14,6-9.24; Joz 14,13-14 57 Dávid bol za svoje milosrdenstvo odmenený dedične kráľovským trónom naveky.2,57 2Sam 7,16 58 Eliáš, pretože veľmi horlil za zákon, bol vzatý do neba.2,58 1Krľ 18,20-40; 19,10; 2Krľ 2,11 59 Chananja, Azarja a Míšael verili, a preto boli zachránení z ohnivých plameňov.2,59 Dan 1,6-7; 3,1.30 60 Daniel bol pre svoju priamosť vytrhnutý z tlamy levov.2,60 Dan 6,15-23 61 A tak premýšľajte o jednom pokolení za druhým, že sa nezlomil nikto z tých, čo dúfali v neho. 62 Nebojte sa slov toho hriešnika, jeho sláva sa skončí v hnoji medzi červami. 63 Dnes je vyvýšený, ale zajtra ho nebude možné nájsť, lebo sa vráti do svojho prachu a jeho plány sa zrútia.2,63 Ž 37,35-36; 146,3-4 64 Deti moje, vzmužte sa a verne dodržiavajte zákon, pretože v ňom budete oslávení. 65 Hľa, váš brat Šimon! Viem, že je to rozvážny muž, poslúchajte ho po všetky dni, bude vám otcom. 66 Júda Makabejský, udatný hrdina od svojej mladosti, bude vaším vojvodcom a bude viesť vojnu proti národom. 67 Zhromaždite okolo seba všetkých, čo konajú podľa zákona, a vykonajte pomstu za svoj národ. 68 Prísne sa odplaťte pohanom a držte sa predpisov zákona.“ 69 Potom ich požehnal a uložili ho k svojim otcom. 70 Zomrel v stoštyridsiatom šiestom roku2,70 T. j. v r. 166 pred Kr. a pochovali ho na pohrebisku svojich predkov v Módeine. Celý Izrael za ním veľmi smútil.
 • Prvá kniha Makabejcov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)