Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá Samuelova kniha
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Vojna proti Amálekom

  1 Samuel povedal Šaulovi: „Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa nad jeho ľudom, nad Izraelom. Vypočuj si slová Hospodina.15,1 1Sam 9,16; 10,1; Ez 1,28 2 Takto vraví Hospodin zástupov: ‚Beriem na zodpovednosť Amalékov za to, čo vykonali Izraelitom, keď sa im pri východe z Egypta postavili do cesty.15,2 Ex 17,8; Dt 25,17 3 Choď teda, napadni Amalékov a vykonaj na nich i na všetkom, čo majú, hubiacu kliatbu. Bez milosti pobi mužov i ženy, deti i dojčatá, dobytok i ovce, ťavy i osly!‘“15,3 Ex 17,14; Nm 24,20; Dt 7,1-4; Joz 7,1 4 Šaul zvolal ľud a v Telaíme vykonal jeho prehliadku. Bolo tam dvestotisíc pešiakov a desaťtisíc mužov z Judska.15,4 Joz 15,24 5 Šaul prenikol k hlavnému mestu Amalékov a v údolí umiestnil zálohu. 6 Kénitom povedal: „Odíďte spomedzi Amalékov a vzdiaľte sa, aby som vás spolu s nimi nezničil. Vy ste sa správali ohľaduplne ku všetkým Izraelitom pri ich východe z Egypta.“ Nato sa Kéniti odpútali od Amalékov.15,6 Sdc 1,16; 4,11 7 Šaul zaútočil na Amaléka v úseku od Chavily po Šúr, ktorý je východne od Egypta.15,7 Gn 25,18; 1Sam 14,48 8 Agaga, kráľa Amalékov, zajal živého a na všetok ľud zeme uvalil hubiacu kliatbu mečom. 9 Šaul a ľud ušetrili Agaga i najlepšie kusy stáda, dobytka, tučného statku a baranov. Čo malo nejakú cenu, ušetrili od kliatby. Nechceli to zničiť. Kliatbu vykonali len na tom, čo bolo bezcenné a bezvýznamné. 10 Hospodin oslovil Samuela: 11 „Ľutujem, že som Šaula ustanovil za kráľa, lebo sa odo mňa odvrátil a moje príkazy nesplnil.“ Samuela to trápilo a celú noc volal k Hospodinovi.15,11 Gn 6,6; Joz 22,16; 2Sam 24,16 12 Včasráno sa vybral Samuel na stretnutie so Šaulom. Samuel dostal správu: „Šaul odišiel na Karmel, aby si tam postavil pamätník a potom sa obrátil a zišiel do Gilgálu.“15,12 Joz 15,55; 1Sam 25,2 13 Keď Samuel prišiel, Šaul ho pozdravil: „Nech ťa požehná Hospodin! Jeho príkaz som splnil.“15,13 Gn 14,19; Sdc 17,2; Rút 3,10 14 Samuel však namietol: „A čo to bľačanie oviec, ktoré ku mne dolieha? A čo to bučanie dobytka, ktoré počujem?“ 15 Šaul odpovedal: „Priviedli ich od Amalékov. Ľud totiž ušetril najlepšie kusy oviec a dobytka, aby to obetoval Hospodinovi, tvojmu Bohu. Na ostatnom sme však vykonali hubiacu kliatbu.“ 16 Samuel prerušil Šaula: „Prestaň! Chcem ti oznámiť, čo mi dnes v noci oznámil Hospodin.“ On na to: „Hovor.“ 17 Samuel pokračoval: „Hoci si o sebe zmýšľal skromne, stal si sa hlavou izraelských kmeňov a Hospodin ťa pomazal za kráľa nad Izraelom.15,17 1Sam 9,21 18 Hospodin ťa vyslal na cestu, aby si na hriešnych Amalékoch vykonal hubiacu kliatbu a bojoval proti nim, kým ich celkom nevyhubíš. 19 Prečo si neposlúchol Hospodina, ale si sa vrhol na korisť a urobil si, čo sa prieči Hospodinovi?“ 20 Šaul odpovedal Samuelovi: „Hospodina som predsa poslúchol. Dal som sa na výpravu, ktorou ma poveril, priviedol som kráľa Amalékov Agaga a na Amalékovi som vykonal hubiacu kliatbu. 21 No ľud si ponechal z koristi najlepšie kusy z oviec a dobytka podliehajúceho kliatbe, aby to v Gilgále obetoval Hospodinovi, tvojmu Bohu.“ 22 Samuel však povedal: „Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov.15,22 Iz 1,11-15; Jer 7,22n; Oz 6,6; Am 5,21-27; Mt 9,13; 12,7; Heb 10,6-9 23 Vzdorovitosť je ako hriech veštenia a vzbura ako kúzlo a úcta k terafím15,23 T. j. k domácim bôžikom.. Pretože si zavrhol slovo Hospodina, i on ťa zavrhol, aby si už nebol kráľom.“15,23 Sdc 17,5; 1Sam 16,1; Oz 3,4 24 Nato Šaul povedal Samuelovi: „Zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodina i tvoje slová. Bál som sa ľudu, a preto som ho poslúchol.15,24 Ex 23,2; 2Sam 12,13; Iz 51,12n 25 Odpusť mi teda môj hriech a vráť sa so mnou, chcem sa klaňať Hospodinovi.“ 26 Samuel však odvetil Šaulovi: „Nevrátim sa s tebou. Zavrhol si Hospodinovo slovo a Hospodin zavrhol teba, aby si nebol kráľom nad Izraelom.“15,26 1Krľ 11,1 27 Keď sa Samuel chystal odísť, Šaul ho chytil za okraj plášťa a ten sa odtrhol.15,27 1Krľ 11,30 28 Samuel mu povedal: „Takto dnes Hospodin odtrhol Izraelské kráľovstvo od teba a dáva ho tvojmu blížnemu, lepšiemu než si ty.15,28 1Sam 28,17 29 On, Sláva Izraela, predsa neklame a neľutuje. On nie je človek, aby ľutoval.“15,29 Nm 23,19; Ez 24,14 30 Šaul povedal: „Zhrešil som. Teraz mi však preukáž úctu pred staršími môjho ľudu a pred Izraelom. Vráť sa so mnou, aby som sa šiel klaňať Hospodinovi, tvojmu Bohu.“ 31 Samuel sa vrátil, sprevádzal Šaula a ten sa klaňal Hospodinovi. 32 Samuel prikázal: „Priveďte mi kráľa Amalékov Agaga.“ Ten prišiel pokojne, pomyslel si totiž: „Určite mi nehrozí nebezpečenstvo trpkej smrti.“ 33 Samuel však povedal: „Ako tvoj meč pripravoval ženy o ich deti, tak sa medzi ženami aj tvoja matka stane bezdetnou.“ Nato Samuel rozsekal Agaga pred Hospodinom v Gilgále.15,33 Ex 17,11; Nm 14,45 34 Potom Samuel odišiel do Rámy a Šaul sa odobral domov do Gibey. 35 Samuel až do dňa svojej smrti Šaula už neuvidel, no žialil za ním. Hospodin ľutoval, že ho urobil kráľom nad Izraelom.
 • Prvá Samuelova kniha
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)